Programma 1 Bestuur en veiligheid

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma Bestuur en Veiligheid ligt op koers.
In PS is informerend en oordeelsvormend gesproken over de referendumverordening. We koersen op het aanbieden van een concept-verordening aan PS voor de zomer. Ook is met de Staten in de breedte gesproken over het participatiebeleid en de manier waarop we invulling geven aan de wens om het draagvlak onder het provinciaal beleid te versterken. Nieuwe instrumenten zoals het uitdaagrecht en de aanpak rondom Kind & Democratie maken hier onderdeel van uit.
Samen met gemeenten en andere stakeholders stellen we een nieuw beleidskader toekomstbestendig openbaar bestuur op. Hiervoor voeren we met minimaal 20 gemeenten gesprekken over de wijze waarop de provincie ondersteuning kan bieden bij het versterken van de lokale democratie, en verwerken dat in het beleidskader.
We begeleiden dit jaar de herindelingen in het Land van Cuijk en Maashorst met het oog op een fusie per 1 januari 2022. Bijzonderheid is dat de raad van Grave op 23 maart jl. heeft besloten alsnog aan te willen sluiten bij het lopende herindelingsproces in het Land van Cuijk. Omdat de herindelingswet al in behandeling is bij de Eerste Kamer wordt de minister verzocht de zogeheten novelle-procedure te starten.
Gezamenlijk met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) hebben we een samenwerkingsagenda VBG-PNB vastgesteld.
Voor de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant is de recente vaststelling van het Masterplan interne weerbaarheid een belangrijke mijlpaal. De actiepunten hieruit worden opgepakt en uitgevoerd. In samenwerking met de provincie Gelderland hebben wij opdracht gegeven aan Avans Hogeschool tot het ontwikkelen van een risicotaxatietool voor criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen. De uitvoering van de subsidieregeling drugsafvaldumpingen is overgedragen naar BIJ12. In het kader van de aanpak vakantieparken wordt een evaluatie van de zes Brabantse pilotgemeenten uitgevoerd. Het Meerjarenprogramma Samen Sterk in Brabant (SSiB) 2021-2023 is vastgesteld. Met de benoeming per 1 januari van een bijzonder hoogleraar ondermijning is de vorming gestart van een Centrum voor Data Science and Subversive and Organised Crime bij Jheronimus Academy for Data Science (JADS).
In het kader van de landelijke Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen wordt op dit moment de bestuurlijke provinciale regietafel uitstroom ingericht, waarvan de CdK voorzitter wordt en waarin de gedeputeerden Wonen en Interbestuurlijk Toezicht zitting nemen, evenals wethouders uit de vier regio’s.
In de laatste peilronde van huisvesting vergunninghouders, die onlangs is afgerond, waren 45,2% van de gemeenten verschoonbaar. Dit wil zeggen dat zij buiten hun toedoen de taakstelling in het toewijzen van woningen aan asielzoekers met een verblijfsvergunning niet konden realiseren.

 

Gevolgen corona

De corona crisis leidt ook in 2021 tot beperkingen in het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Binnen de mogelijkheden en rekening houdend met de maatregelen doen we ons best om de betreffende activiteiten uit te voeren. Dit levert wel vertraging op bij de uitrol van de plannen Kind en Democratie. Zo zetten we ons in voor het organiseren van tenminste acht regionale ontwikkeldagen die online plaatsvinden.
Net als in 2020 wordt in 2021 extra inzet van SSiB verwacht in verband met drukte in natuurgebieden.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Indicatoren:

  • Inwoners zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering
  • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via bestuurlijke samenwerking in Brabant
G

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Indicator:

  • Ons toezicht draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. We kunnen pas aan het einde van het jaar bepalen of gemeenten, waterschappen en GR'en hun wettelijke taken conform de wet uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 21.372 1.880 23.252
Baten 2 150 152
saldo baten en lasten -21.370 -1.730 -23.100