Sitemap

Bestuursrapportage II-2020 Blz. 1
Bestuursrapportage II-2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 4
Algemene voortgang van het programma Blz. 5
Wat willen we bereiken? Blz. 6
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 7
Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ hebben gevolgd. Blz. 8
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning. Blz. 9
Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare vakantieparken. Blz. 10
Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd handhaven. Blz. 11
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 12
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Blz. 13
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant. Blz. 14
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 15
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit. Blz. 16
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 17
Financieel overzicht Blz. 18
Specificatie besluitvorming Blz. 19
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 20
Algemene voortgang van het programma Blz. 21
Wat willen we bereiken? Blz. 22
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 23
Aanpak Leegstand. Blz. 24
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact. Blz. 25
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven. Blz. 26
Implementatie van de Omgevingswet. Blz. 27
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 28
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 29
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar. Blz. 30
Afspraken en agenda Wonen opgesteld. Blz. 31
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen. Blz. 32
Stimuleren van voldoende planaanbod. Blz. 33
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 34
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling. Blz. 35
Kennisontwikkeling en informatievoorziening. Blz. 36
Regie en programmering. Blz. 37
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 38
Financieel overzicht Blz. 39
Specificatie besluitvorming Blz. 40
Programma 3 Water en bodem Blz. 41
Algemene voortgang van het programma Blz. 42
Wat willen we bereiken? Blz. 43
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 44
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’. Blz. 45
Concrete aanpak in projecten en gebieden. Blz. 46
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 47
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen. Blz. 48
Uitvoeren Deltaprogramma Maas. Blz. 49
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 50
Verdrogingsaanpak natte natuurparels. Blz. 51
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast. Blz. 52
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 53
Schoon grondwater. Blz. 54
Schoon oppervlaktewater. Blz. 55
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 56
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden. Blz. 57
Organiseren bodemnetwerk Brabant. Blz. 58
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 59
Financieel overzicht Blz. 60
Specificatie besluitvorming Blz. 61
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 62
Algemene voortgang van het programma Blz. 63
Wat willen we bereiken? Blz. 64
Gezondheid Blz. 65
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag. Blz. 66
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 67
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant. Blz. 68
Realisatie ecologische verbindingszones. Blz. 69
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering. Blz. 70
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting. Blz. 71
Herstel van de biodiversiteit Blz. 72
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Blz. 73
Bosuitbreiding en bosomvorming. Blz. 74
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden. Blz. 75
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden. Blz. 76
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 77
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken. Blz. 78
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 79
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken. Blz. 80
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 81
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders. Blz. 82
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten. Blz. 83
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving. Blz. 84
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting. Blz. 85
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 86
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit. Blz. 87
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 88
Financieel overzicht Blz. 89
Specificatie besluitvorming Blz. 90
Programma 5 Economie, kennis en talentontwikkeling Blz. 91
Algemene voortgang van het programma Blz. 92
Wat willen we bereiken? Blz. 93
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 94
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups. Blz. 95
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg). Blz. 96
Opstellen Economische Visie 2030. Blz. 97
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 98
Vaststellen Actieplan. Blz. 99
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 100
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking. Blz. 101
Handelsbevordering, handelsmissies. Blz. 102
Investeringsbevordering, acquisitie. Blz. 103
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 104
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces). Blz. 105
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering. Blz. 106
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB. Blz. 107
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling). Blz. 108
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de brabantse samenleving Blz. 109
Mobiliteit Blz. 110
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 111
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 112
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 113
Financieel overzicht Blz. 114
Specificatie besluitvorming Blz. 115
Programma 6 Energie Blz. 116
Algemene voortgang van het programma Blz. 117
Wat willen we bereiken? Blz. 118
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 119
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers. Blz. 120
Opstellen Regionale Energie Strategieën. Blz. 121
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 122
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag. Blz. 123
Mobiliteit. Blz. 124
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie. Blz. 125
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed. Blz. 126
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 127
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten. Blz. 128
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur. Blz. 129
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 130
Mobiliteit. Blz. 131
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting. Blz. 132
Optreden als launching customer. Blz. 133
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 134
Financieel overzicht Blz. 135
Specificatie besluitvorming Blz. 136
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 137
Algemene voortgang van het programma Blz. 138
Wat willen we bereiken? Blz. 139
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 140
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen. Blz. 141
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen. Blz. 142
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 143
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000. Blz. 144
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers). Blz. 145
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB). Blz. 146
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten. Blz. 147
Uitwerking van Agrofoodpluimen. Blz. 148
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 149
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten. Blz. 150
Uitvoering Brabant bemest beter. Blz. 151
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 152
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 153
Financieel overzicht Blz. 154
Specificatie besluitvorming Blz. 155
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 156
Algemene voortgang van het programma Blz. 157
Wat willen we bereiken? Blz. 158
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 159
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Blz. 160
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 161
Gedrag en handhaving. Blz. 162
Infrastructuur. Blz. 163
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 164
Transitie naar gedeelde mobiliteit. Blz. 165
Uitvoering OV-concessies. Blz. 166
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 167
Verduurzaming mobiliteitssysteem. Blz. 168
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 169
Financieel overzicht Blz. 170
Specificatie besluitvorming Blz. 171
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 172
Algemene voortgang van het programma Blz. 173
Wat willen we bereiken? Blz. 174
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 175
Knelpunten infrastructuur. Blz. 176
Mobiliteitshubs. Blz. 177
Multimodaal netwerk. Blz. 178
OV-netwerk. Blz. 179
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 180
Slimme mobiliteit. Blz. 181
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 182
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid. Blz. 183
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 184
Financieel overzicht Blz. 185
Specificatie besluitvorming Blz. 186
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 187
Algemene voortgang van het programma Blz. 188
Wat willen we bereiken? Blz. 189
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 190
Besluit vervolg Brabant C. Blz. 191
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst. Blz. 192
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant. Blz. 193
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020. Blz. 194
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 195
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen. Blz. 196
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020). Blz. 197
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW). Blz. 198
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen. Blz. 199
Bevorderen van een sterk blijfklimaat Blz. 200
Opstellen integrale aanpak blijfklimaat. Blz. 201
Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF). Blz. 202
Stérk Brabant wordt een zelfstandige community. Blz. 203
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 204
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling. Blz. 205
Oprichten BrabantSportfonds. Blz. 206
Opstellen Sportakkoord. Blz. 207
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering. Blz. 208
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 209
Financieel overzicht Blz. 210
Specificatie besluitvorming Blz. 211
Algemeen financieel beleid Blz. 212
Functie van algemeen financieel beleid Blz. 213
Bijstellingen Blz. 214
Financieel overzicht Blz. 215
Specificatie besluitvorming Blz. 216
Bedrijfsvoering Blz. 217
Algemene voortgang Blz. 218
Wat willen we bereiken? Blz. 219
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 220
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 221
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 222
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 223
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie. Blz. 224
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 225
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming. Blz. 226
Tijdige afhandeling van facturen. Blz. 227
Tijdige afhandeling van subsidies. Blz. 228
Financieel overzicht Blz. 229
Specificatie besluitvorming Blz. 230
Leeswijzer Blz. 231
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap