Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage II-2020
  1. Blz. 2 Bestuursrapportage II-2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 5 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 6 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 7 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 8 Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ hebben gevolgd.
      2. Blz. 9 Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning.
      3. Blz. 10 Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare vakantieparken.
      4. Blz. 11 Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd handhaven.
     2. Blz. 12 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 13 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering.
      2. Blz. 14 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant.
     3. Blz. 15 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 16 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit.
    3. Blz. 17 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 18 Financieel overzicht
    5. Blz. 19 Specificatie besluitvorming
   2. Blz. 20 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 21 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 22 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 23 Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.
      1. Blz. 24 Aanpak Leegstand.
      2. Blz. 25 Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact.
      3. Blz. 26 Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven.
      4. Blz. 27 Implementatie van de Omgevingswet.
      5. Blz. 28 Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering.
     2. Blz. 29 Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.
      1. Blz. 30 Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar.
      2. Blz. 31 Afspraken en agenda Wonen opgesteld.
      3. Blz. 32 Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen.
      4. Blz. 33 Stimuleren van voldoende planaanbod.
     3. Blz. 34 Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties
      1. Blz. 35 Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling.
      2. Blz. 36 Kennisontwikkeling en informatievoorziening.
      3. Blz. 37 Regie en programmering.
    3. Blz. 38 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 39 Financieel overzicht
    5. Blz. 40 Specificatie besluitvorming
   3. Blz. 41 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 42 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 43 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 44 Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik
      1. Blz. 45 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’.
      2. Blz. 46 Concrete aanpak in projecten en gebieden.
     2. Blz. 47 Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater
      1. Blz. 48 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen.
      2. Blz. 49 Uitvoeren Deltaprogramma Maas.
     3. Blz. 50 Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten)
      1. Blz. 51 Verdrogingsaanpak natte natuurparels.
      2. Blz. 52 Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast.
     4. Blz. 53 Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau
      1. Blz. 54 Schoon grondwater.
      2. Blz. 55 Schoon oppervlaktewater.
     5. Blz. 56 Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem
      1. Blz. 57 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden.
      2. Blz. 58 Organiseren bodemnetwerk Brabant.
    3. Blz. 59 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 60 Financieel overzicht
    5. Blz. 61 Specificatie besluitvorming
   4. Blz. 62 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 63 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 64 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 65 Gezondheid
      1. Blz. 66 De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag.
     2. Blz. 67 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 68 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant.
      2. Blz. 69 Realisatie ecologische verbindingszones.
      3. Blz. 70 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering.
      4. Blz. 71 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting.
     3. Blz. 72 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 73 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
      2. Blz. 74 Bosuitbreiding en bosomvorming.
      3. Blz. 75 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden.
      4. Blz. 76 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden.
     4. Blz. 77 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 78 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken.
     5. Blz. 79 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 80 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken.
     6. Blz. 81 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 82 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders.
      2. Blz. 83 Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten.
      3. Blz. 84 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving.
      4. Blz. 85 Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting.
     7. Blz. 86 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 87 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit.
    3. Blz. 88 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 89 Financieel overzicht
    5. Blz. 90 Specificatie besluitvorming
   5. Blz. 91 Programma 5 Economie, kennis en talentontwikkeling
    1. Blz. 92 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 93 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 94 Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven
      1. Blz. 95 Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups.
      2. Blz. 96 Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg).
      3. Blz. 97 Opstellen Economische Visie 2030.
     2. Blz. 98 Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn.
      1. Blz. 99 Vaststellen Actieplan.
     3. Blz. 100 Sterkere clusters door internationale samenwerking
      1. Blz. 101 Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking.
      2. Blz. 102 Handelsbevordering, handelsmissies.
      3. Blz. 103 Investeringsbevordering, acquisitie.
     4. Blz. 104 Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf
      1. Blz. 105 Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces).
      2. Blz. 106 Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering.
      3. Blz. 107 Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB.
      4. Blz. 108 Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling).
     5. Blz. 109 Versnellen circulair grondstoffengebruik in de brabantse samenleving
      1. Blz. 110 Mobiliteit
      2. Blz. 111 Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik
      3. Blz. 112 Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik
    3. Blz. 113 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 114 Financieel overzicht
    5. Blz. 115 Specificatie besluitvorming
   6. Blz. 116 Programma 6 Energie
    1. Blz. 117 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 118 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 119 Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 120 Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers.
      2. Blz. 121 Opstellen Regionale Energie Strategieën.
     2. Blz. 122 Verminderen broeikasgasemissies
      1. Blz. 123 Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag.
      2. Blz. 124 Mobiliteit.
      3. Blz. 125 We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie.
      4. Blz. 126 We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed.
     3. Blz. 127 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 128 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten.
      2. Blz. 129 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur.
     4. Blz. 130 Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal
      1. Blz. 131 Mobiliteit.
      2. Blz. 132 Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting.
      3. Blz. 133 Optreden als launching customer.
    3. Blz. 134 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 135 Financieel overzicht
    5. Blz. 136 Specificatie besluitvorming
   7. Blz. 137 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 138 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 139 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 140 Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
      1. Blz. 141 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen.
      2. Blz. 142 Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen.
     2. Blz. 143 Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
      1. Blz. 144 Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000.
      2. Blz. 145 Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers).
      3. Blz. 146 Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB).
      4. Blz. 147 Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten.
      5. Blz. 148 Uitwerking van Agrofoodpluimen.
     3. Blz. 149 Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
      1. Blz. 150 Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten.
      2. Blz. 151 Uitvoering Brabant bemest beter.
     4. Blz. 152 Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
    3. Blz. 153 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 154 Financieel overzicht
    5. Blz. 155 Specificatie besluitvorming
   8. Blz. 156 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 157 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 158 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 159 We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet
      1. Blz. 160 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur.
     2. Blz. 161 We streven naar nul verkeersdoden in Brabant
      1. Blz. 162 Gedrag en handhaving.
      2. Blz. 163 Infrastructuur.
     3. Blz. 164 We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers
      1. Blz. 165 Transitie naar gedeelde mobiliteit.
      2. Blz. 166 Uitvoering OV-concessies.
     4. Blz. 167 We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies
      1. Blz. 168 Verduurzaming mobiliteitssysteem.
    3. Blz. 169 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 170 Financieel overzicht
    5. Blz. 171 Specificatie besluitvorming
   9. Blz. 172 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 173 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 174 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 175 We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer
      1. Blz. 176 Knelpunten infrastructuur.
      2. Blz. 177 Mobiliteitshubs.
      3. Blz. 178 Multimodaal netwerk.
      4. Blz. 179 OV-netwerk.
     2. Blz. 180 We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.
      1. Blz. 181 Slimme mobiliteit.
     3. Blz. 182 We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 183 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid.
    3. Blz. 184 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 185 Financieel overzicht
    5. Blz. 186 Specificatie besluitvorming
   10. Blz. 187 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 188 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 189 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 190 Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving
      1. Blz. 191 Besluit vervolg Brabant C.
      2. Blz. 192 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst.
      3. Blz. 193 Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant.
      4. Blz. 194 Onderzoek Waarde van Cultuur 2020.
     2. Blz. 195 Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed
      1. Blz. 196 (Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen.
      2. Blz. 197 Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020).
      3. Blz. 198 Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW).
      4. Blz. 199 Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen.
     3. Blz. 200 Bevorderen van een sterk blijfklimaat
      1. Blz. 201 Opstellen integrale aanpak blijfklimaat.
      2. Blz. 202 Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF).
      3. Blz. 203 Stérk Brabant wordt een zelfstandige community.
     4. Blz. 204 Versterken van Brabantse sportinfrastructuur
      1. Blz. 205 Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling.
      2. Blz. 206 Oprichten BrabantSportfonds.
      3. Blz. 207 Opstellen Sportakkoord.
      4. Blz. 208 Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering.
    3. Blz. 209 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 210 Financieel overzicht
    5. Blz. 211 Specificatie besluitvorming
   11. Blz. 212 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 213 Functie van algemeen financieel beleid
    2. Blz. 214 Bijstellingen
    3. Blz. 215 Financieel overzicht
    4. Blz. 216 Specificatie besluitvorming
   12. Blz. 217 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 218 Algemene voortgang
    2. Blz. 219 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 220 Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen
     2. Blz. 221 Slim, snel en effectief samenwerken met partners
     3. Blz. 222 Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers
      1. Blz. 223 Beweging en verfrissing in de organisatie.
      2. Blz. 224 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie.
     4. Blz. 225 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
      1. Blz. 226 De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming.
      2. Blz. 227 Tijdige afhandeling van facturen.
      3. Blz. 228 Tijdige afhandeling van subsidies.
    3. Blz. 229 Financieel overzicht
    4. Blz. 230 Specificatie besluitvorming
  3. Blz. 231 Leeswijzer
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap