Sitemap

Sitemap

Bestuursrapportage II-2020 Blz. 1  
Bestuursrapportage II-2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 4  
Algemene voortgang van het programma Blz. 5  
Wat willen we bereiken? Blz. 6  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 7  
Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ hebben gevolgd. Blz. 8  
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning. Blz. 9  
Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare vakantieparken. Blz. 10  
Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd handhaven. Blz. 11  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 12  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Blz. 13  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant. Blz. 14  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 15  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit. Blz. 16  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 17  
Financieel overzicht Blz. 18  
Specificatie besluitvorming Blz. 19  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 20  
Algemene voortgang van het programma Blz. 21  
Wat willen we bereiken? Blz. 22  
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 23  
Aanpak Leegstand. Blz. 24  
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact. Blz. 25  
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven. Blz. 26  
Implementatie van de Omgevingswet. Blz. 27  
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 28  
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 29  
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar. Blz. 30  
Afspraken en agenda Wonen opgesteld. Blz. 31  
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen. Blz. 32  
Stimuleren van voldoende planaanbod. Blz. 33  
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 34  
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling. Blz. 35  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening. Blz. 36  
Regie en programmering. Blz. 37  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 38  
Financieel overzicht Blz. 39  
Specificatie besluitvorming Blz. 40  
Programma 3 Water en bodem Blz. 41  
Algemene voortgang van het programma Blz. 42  
Wat willen we bereiken? Blz. 43  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 44  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’. Blz. 45  
Concrete aanpak in projecten en gebieden. Blz. 46  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 47  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen. Blz. 48  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas. Blz. 49  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 50  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels. Blz. 51  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast. Blz. 52  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 53  
Schoon grondwater. Blz. 54  
Schoon oppervlaktewater. Blz. 55  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 56  
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden. Blz. 57  
Organiseren bodemnetwerk Brabant. Blz. 58  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 59  
Financieel overzicht Blz. 60  
Specificatie besluitvorming Blz. 61  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 62  
Algemene voortgang van het programma Blz. 63  
Wat willen we bereiken? Blz. 64  
Gezondheid Blz. 65  
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag. Blz. 66  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 67  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant. Blz. 68  
Realisatie ecologische verbindingszones. Blz. 69  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering. Blz. 70  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting. Blz. 71  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 72  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Blz. 73  
Bosuitbreiding en bosomvorming. Blz. 74  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden. Blz. 75  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden. Blz. 76  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 77  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken. Blz. 78  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 79  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken. Blz. 80  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 81  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders. Blz. 82  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten. Blz. 83  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving. Blz. 84  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting. Blz. 85  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 86  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit. Blz. 87  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 88  
Financieel overzicht Blz. 89  
Specificatie besluitvorming Blz. 90  
Programma 5 Economie, kennis en talentontwikkeling Blz. 91  
Algemene voortgang van het programma Blz. 92  
Wat willen we bereiken? Blz. 93  
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 94  
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups. Blz. 95  
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg). Blz. 96  
Opstellen Economische Visie 2030. Blz. 97  
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 98  
Vaststellen Actieplan. Blz. 99  
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 100  
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking. Blz. 101  
Handelsbevordering, handelsmissies. Blz. 102  
Investeringsbevordering, acquisitie. Blz. 103  
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 104  
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces). Blz. 105  
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering. Blz. 106  
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB. Blz. 107  
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling). Blz. 108  
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de brabantse samenleving Blz. 109  
Mobiliteit Blz. 110  
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 111  
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 112  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 113  
Financieel overzicht Blz. 114  
Specificatie besluitvorming Blz. 115  
Programma 6 Energie Blz. 116  
Algemene voortgang van het programma Blz. 117  
Wat willen we bereiken? Blz. 118  
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 119  
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers. Blz. 120  
Opstellen Regionale Energie Strategieën. Blz. 121  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 122  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag. Blz. 123  
Mobiliteit. Blz. 124  
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie. Blz. 125  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed. Blz. 126  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 127  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten. Blz. 128  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur. Blz. 129  
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 130  
Mobiliteit. Blz. 131  
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting. Blz. 132  
Optreden als launching customer. Blz. 133  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 134  
Financieel overzicht Blz. 135  
Specificatie besluitvorming Blz. 136  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 137  
Algemene voortgang van het programma Blz. 138  
Wat willen we bereiken? Blz. 139  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 140  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen. Blz. 141  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen. Blz. 142  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 143  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000. Blz. 144  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers). Blz. 145  
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB). Blz. 146  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten. Blz. 147  
Uitwerking van Agrofoodpluimen. Blz. 148  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 149  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten. Blz. 150  
Uitvoering Brabant bemest beter. Blz. 151  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 152  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 153  
Financieel overzicht Blz. 154  
Specificatie besluitvorming Blz. 155  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 156  
Algemene voortgang van het programma Blz. 157  
Wat willen we bereiken? Blz. 158  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 159  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Blz. 160  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 161  
Gedrag en handhaving. Blz. 162  
Infrastructuur. Blz. 163  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 164  
Transitie naar gedeelde mobiliteit. Blz. 165  
Uitvoering OV-concessies. Blz. 166  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 167  
Verduurzaming mobiliteitssysteem. Blz. 168  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 169  
Financieel overzicht Blz. 170  
Specificatie besluitvorming Blz. 171  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 172  
Algemene voortgang van het programma Blz. 173  
Wat willen we bereiken? Blz. 174  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 175  
Knelpunten infrastructuur. Blz. 176  
Mobiliteitshubs. Blz. 177  
Multimodaal netwerk. Blz. 178  
OV-netwerk. Blz. 179  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 180  
Slimme mobiliteit. Blz. 181  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 182  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid. Blz. 183  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 184  
Financieel overzicht Blz. 185  
Specificatie besluitvorming Blz. 186  
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 187  
Algemene voortgang van het programma Blz. 188  
Wat willen we bereiken? Blz. 189  
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 190  
Besluit vervolg Brabant C. Blz. 191  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst. Blz. 192  
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant. Blz. 193  
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020. Blz. 194  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 195  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen. Blz. 196  
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020). Blz. 197  
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW). Blz. 198  
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen. Blz. 199  
Bevorderen van een sterk blijfklimaat Blz. 200  
Opstellen integrale aanpak blijfklimaat. Blz. 201  
Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF). Blz. 202  
Stérk Brabant wordt een zelfstandige community. Blz. 203  
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 204  
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling. Blz. 205  
Oprichten BrabantSportfonds. Blz. 206  
Opstellen Sportakkoord. Blz. 207  
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering. Blz. 208  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 209  
Financieel overzicht Blz. 210  
Specificatie besluitvorming Blz. 211  
Algemeen financieel beleid Blz. 212  
Functie van algemeen financieel beleid Blz. 213  
Bijstellingen Blz. 214  
Financieel overzicht Blz. 215  
Specificatie besluitvorming Blz. 216  
Bedrijfsvoering Blz. 217  
Algemene voortgang Blz. 218  
Wat willen we bereiken? Blz. 219  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 220  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 221  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 222  
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 223  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie. Blz. 224  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 225  
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming. Blz. 226  
Tijdige afhandeling van facturen. Blz. 227  
Tijdige afhandeling van subsidies. Blz. 228  
Financieel overzicht Blz. 229  
Specificatie besluitvorming Blz. 230  
Leeswijzer Blz. 231