Sitemap

Bestuursrapportage II-2020 Blz. 1  
Bestuursrapportage II-2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 8  
Algemene voortgang van het programma Blz. 9  
Wat willen we bereiken? Blz. 10  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 11  
Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ hebben gevolgd. Blz. 12  
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning. Blz. 13  
Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare vakantieparken. Blz. 14  
Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd handhaven. Blz. 15  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 16  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Blz. 17  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant. Blz. 18  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 19  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit. Blz. 20  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 21  
Financieel overzicht Blz. 22  
Specificatie besluitvorming Blz. 23  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 24  
Algemene voortgang van het programma Blz. 25  
Wat willen we bereiken? Blz. 26  
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 27  
Aanpak Leegstand. Blz. 28  
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact. Blz. 29  
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven. Blz. 30  
Implementatie van de Omgevingswet. Blz. 31  
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 32  
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 33  
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar. Blz. 34  
Afspraken en agenda Wonen opgesteld. Blz. 35  
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen. Blz. 36  
Stimuleren van voldoende planaanbod. Blz. 37  
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 38  
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling. Blz. 39  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening. Blz. 40  
Regie en programmering. Blz. 41  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 42  
Financieel overzicht Blz. 43  
Specificatie besluitvorming Blz. 44  
Programma 3 Water en bodem Blz. 45  
Algemene voortgang van het programma Blz. 46  
Wat willen we bereiken? Blz. 47  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 48  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’. Blz. 49  
Concrete aanpak in projecten en gebieden. Blz. 50  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 51  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen. Blz. 52  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas. Blz. 53  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 54  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels. Blz. 55  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast. Blz. 56  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 57  
Schoon grondwater. Blz. 58  
Schoon oppervlaktewater. Blz. 59  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 60  
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden. Blz. 61  
Organiseren bodemnetwerk Brabant. Blz. 62  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 63  
Financieel overzicht Blz. 64  
Specificatie besluitvorming Blz. 65  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 66  
Algemene voortgang van het programma Blz. 67  
Wat willen we bereiken? Blz. 68  
Gezondheid Blz. 69  
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag. Blz. 70  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 71  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant. Blz. 72  
Realisatie ecologische verbindingszones. Blz. 73  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering. Blz. 74  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting. Blz. 75  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 76  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Blz. 77  
Bosuitbreiding en bosomvorming. Blz. 78  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden. Blz. 79  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden. Blz. 80  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 81  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken. Blz. 82  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 83  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken. Blz. 84  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 85  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders. Blz. 86  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten. Blz. 87  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving. Blz. 88  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting. Blz. 89  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 90  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit. Blz. 91  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 92  
Financieel overzicht Blz. 93  
Specificatie besluitvorming Blz. 94  
Programma 5 Economie, kennis en talentontwikkeling Blz. 95  
Algemene voortgang van het programma Blz. 96  
Wat willen we bereiken? Blz. 97  
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 98  
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups. Blz. 99  
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg). Blz. 100  
Opstellen Economische Visie 2030. Blz. 101  
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 102  
Vaststellen Actieplan. Blz. 103  
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 104  
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking. Blz. 105  
Handelsbevordering, handelsmissies. Blz. 106  
Investeringsbevordering, acquisitie. Blz. 107  
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 108  
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces). Blz. 109  
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering. Blz. 110  
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB. Blz. 111  
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling). Blz. 112  
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de brabantse samenleving Blz. 113  
Mobiliteit Blz. 114  
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 115  
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 116  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 117  
Financieel overzicht Blz. 118  
Specificatie besluitvorming Blz. 119  
Programma 6 Energie Blz. 120  
Algemene voortgang van het programma Blz. 121  
Wat willen we bereiken? Blz. 122  
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 123  
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers. Blz. 124  
Opstellen Regionale Energie Strategieën. Blz. 125  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 126  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag. Blz. 127  
Mobiliteit. Blz. 128  
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie. Blz. 129  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed. Blz. 130  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 131  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten. Blz. 132  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur. Blz. 133  
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 134  
Mobiliteit. Blz. 135  
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting. Blz. 136  
Optreden als launching customer. Blz. 137  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 138  
Financieel overzicht Blz. 139  
Specificatie besluitvorming Blz. 140  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 141  
Algemene voortgang van het programma Blz. 142  
Wat willen we bereiken? Blz. 143  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 144  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen. Blz. 145  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen. Blz. 146  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 147  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000. Blz. 148  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers). Blz. 149  
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB). Blz. 150  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten. Blz. 151  
Uitwerking van Agrofoodpluimen. Blz. 152  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 153  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten. Blz. 154  
Uitvoering Brabant bemest beter. Blz. 155  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 156  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 157  
Financieel overzicht Blz. 158  
Specificatie besluitvorming Blz. 159  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 160  
Algemene voortgang van het programma Blz. 161  
Wat willen we bereiken? Blz. 162  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 163  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Blz. 164  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 165  
Gedrag en handhaving. Blz. 166  
Infrastructuur. Blz. 167  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 168  
Transitie naar gedeelde mobiliteit. Blz. 169  
Uitvoering OV-concessies. Blz. 170  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 171  
Verduurzaming mobiliteitssysteem. Blz. 172  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 173  
Financieel overzicht Blz. 174  
Specificatie besluitvorming Blz. 175  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 176  
Algemene voortgang van het programma Blz. 177  
Wat willen we bereiken? Blz. 178  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 179  
Knelpunten infrastructuur. Blz. 180  
Mobiliteitshubs. Blz. 181  
Multimodaal netwerk. Blz. 182  
OV-netwerk. Blz. 183  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 184  
Slimme mobiliteit. Blz. 185  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 186  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid. Blz. 187  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 188  
Financieel overzicht Blz. 189  
Specificatie besluitvorming Blz. 190  
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 191  
Algemene voortgang van het programma Blz. 192  
Wat willen we bereiken? Blz. 193  
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 194  
Besluit vervolg Brabant C. Blz. 195  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst. Blz. 196  
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant. Blz. 197  
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020. Blz. 198  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 199  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen. Blz. 200  
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020). Blz. 201  
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW). Blz. 202  
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen. Blz. 203  
Bevorderen van een sterk blijfklimaat Blz. 204  
Opstellen integrale aanpak blijfklimaat. Blz. 205  
Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF). Blz. 206  
Stérk Brabant wordt een zelfstandige community. Blz. 207  
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 208  
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling. Blz. 209  
Oprichten BrabantSportfonds. Blz. 210  
Opstellen Sportakkoord. Blz. 211  
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering. Blz. 212  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 213  
Financieel overzicht Blz. 214  
Specificatie besluitvorming Blz. 215  
Algemeen financieel beleid Blz. 216  
Functie van algemeen financieel beleid Blz. 217  
Bijstellingen Blz. 218  
Financieel overzicht Blz. 219  
Specificatie besluitvorming Blz. 220  
Bedrijfsvoering Blz. 221  
Algemene voortgang Blz. 222  
Wat willen we bereiken? Blz. 223  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 224  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 225  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 226  
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 227  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie. Blz. 228  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 229  
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming. Blz. 230  
Tijdige afhandeling van facturen. Blz. 231  
Tijdige afhandeling van subsidies. Blz. 232  
Financieel overzicht Blz. 233  
Specificatie besluitvorming Blz. 234  
Leeswijzer Blz. 235