Kwaliteit (indicator)

O

Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2019

2020

2021

2022

2023

2024 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

1.775

150

170

200

300 500

1.775

 Toelichting

O

Kwaliteit

Bij EVZ blijft de realisatie sterk achter bij de planning. Naar verwachting worden er dit jaar 20 hectares gerealiseerd. Op dit moment zijn er op 325 ha projecten in uitvoering. Afronding van die projecten wordt vooral in 2022 en 2023 verwacht. Het effect van de bijstelling van het subsidiepercentage naar 75% voor droge, gemeentelijke EVZ’s is hier duidelijk waarneembaar.
Dit najaar volgt een herijking van de EVZ’s. Onderdeel van de herijking vormt het in evenwicht brengen van de EVZ opgave met het daarvoor beschikbare budget.

Daarna resteert er nog steeds een grote EVZ opgave. In het kader van het Regionaal Waterprogramma en de Meerjarenaanpak NNB zullen hierover dit najaar uitvoeringsafspraken gemaakt gaan worden met waterschappen en gemeenten.