Programma 6 Energie

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Programma Energie ligt op koers. Gemeenten, waterschappen, Enexis en provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor vier Regionale Energie Strategieën (RES) in Noord-Brabant, die in concept gereed zijn voor besluitvorming. De samenwerking met de Kempengemeenten heeft geleid tot een beleids- en toetsingskader voor de opwekking van grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen, waarover dit jaar besluitvorming in de raden plaatsvindt. Voor de Duurzame Polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss is de ‘Verkenning Duurzame Polder’ naar de raden en Staten gestuurd. Daarnaast zijn er oriënterende gesprekken gestart om te komen tot een samenwerking met enkele gemeenten voor windenergie langs de A67 en Windpark De Spinder in Tilburg is voorjaar 2020 in gebruik genomen. Voor Windenergie A16 is een tussenuitspraak van de Raad van State ontvangen, enkele punten in het inpassingsplan dienen opnieuw bekeken te worden; de provincie krijgt een half jaar de tijd voor een herstelbesluit. Onlangs werd een gezamenlijke aanbesteding voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur afgerond en is een nieuwe aanbesteding voor ca. 4.500 laadpalen gepubliceerd in samenwerking met provincie Limburg en het Rijk in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Begin 2020 is samen met 7 andere partners een Greendeal voor de verduurzaming van het bedrijventerrein in Waalwijk ondertekend. Verder blijven we samenwerken met de beweging ‘Brabant geeft Energie’ om initiatieven van onderop te ondersteunen die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie door meer draagvlak, samenwerking en betrokkenheid van partijen in onze provincie. Daarvoor is een subsidieregeling geopend voor €500.000 tot eind 2021.
Het Uitvoeringsprogramma Energie Verbindt wordt op basis van het nieuwe bestuursakkoord (2020-2023) tegen het licht gehouden. Het aangepaste Uitvoeringsprogramma Energie is eind 2020 gereed, op basis waarvan beleidsprestaties en indicatoren in de begroting 2021 deels aangepast kunnen worden.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking

Terug naar navigatie - Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking

Indicator:

  • Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule (PJ) (verplichte indicator, bron Klimaatmonitor)

Wat gaan we daarvoor doen?

Verminderen broeikasgasemissies

Terug naar navigatie - Verminderen broeikasgasemissies

Indicatoren:

  • (Verplicht) Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
  • Emissie gerelateerd aan energie: totale CO2- emissie in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De voortgang op diverse acties en projecten zal ongetwijfeld in het geding komen door de maatregelen i.v.m. bestrijding coronavirus. We werken immers met vele partijen / partners samen die ook getroffen worden door het coronavirus. Doordat er tijdens de ’intelligente lockdown’ geen fysieke raadsbijeenkomsten konden worden gehouden, is besluitvorming over de concept RES’en vertraagd. Dit heeft het Nationaal Programma RES ertoe doen besluiten dat de deadline van aanleveren van de concept RES is verschoven van 1 juli 2020 naar 1 oktober 2020 en de deadline voor de definitieve RES 1.0 naar 1 juli 2021.
Verder kan naar aanleiding van de herijking van het uitvoeringsprogramma op basis van het nieuwe bestuursakkoord aanpassing nodig zijn van beleidsprestaties en budgetten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 13.927 45 13.972
Baten 181 1.220 1.401
saldo baten en lasten -13.746 1.175 -12.571