Programma 5 Economie, kennis en talentontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma Economie ligt (grotendeels) op koers, maar we kennen onzekere economische tijden. De groei-ontwikkelingen voor Nederland zijn dit jaar stevig negatief bijgesteld. We komen in 2020 volgens het CPB uit op een krimp van 5 procent.
Voor Brabant stevenden we af op een gunstig economisch jaar, maar een vroege uitbraak van het Coronavirus hebben de economische activiteiten van onze provincie ook stevig geraakt. Tijdens de peildatum van de eerste BURAP was het verloop van het virus en de impact op de economie en provinciale ambities onzeker (vele indicatoren scoorden daardoor oranje). Sinds die tijd is er echter gewerkt aan pakketten met maatregelen om de impact op de economie en samenleving te kunnen dempen en ligt de uitvoering van de activiteiten die gepland stonden op koers (m.u.v. internationalisering). Vanaf begin maart zijn diverse maatregelen genomen, waarbij de ontwikkeling – samen met het Rijk en de BOM - van een overbruggingslening voor het MKB (de COL) een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het overeind houden van bedrijven. Intussen zijn er meer dan 235 aanvragen ingediend en is voor ruim € 20 mln. al weggezet. Met onze partners, de ROM’s verkennen we de ontwikkeling van een Pledge Fund waarmee we de kredietverlening vanuit de markt voor innovatietrajecten weer op gang willen brengen. Er is tegelijk goed gebruikt van de MIT-regeling en zijn de nog beschikbare middelen in het nog lopende OP Zuid programma (looptijd eindigt eind van dit jaar) vrijwel volledig uitgeput.
Intussen hebben we voortvarend verder gewerkt aan de onderdelen van het programma Economie en Talentontwikkeling. Eind juni hebben de Provinciale Staten instemming gegeven aan het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’. Een deel van de middelen uit het actieplan is in mei jl. al versneld ingezet om in te spelen op de behoefte van om en bijscholing tijdens de Corona crisis.
Medio september wordt de Economische Visie 2030 gepresenteerd waarin GS een nieuwe strategie neerlegt voor het versterken van de Brabantse economie. Met deze visie zal ook een nieuw uitvoeringsplan worden gepresenteerd, waarbij we de middelen die bij het bestuursakkoord zijn gereserveerd voor economie van bestedingsdoelstellingen zullen voorzien.
Enige vertraging, derhalve een oranje stoplicht, is opgetreden bij de activiteiten als gevolg van de internationalisering. Omdat internationaal reizen sinds maart niet mogelijk was vanwege de Coronamaatregelen is een aantal handelsmissies afgelast. Ter vervanging is wel door gewerkt aan het verkennen van manieren om de regionale samenwerking in de context van internationale ketens te versterken en aan het verbeteren van de dienstverlening richting arbeidsmigranten.
De uitvoering van de overige delen van het programma, zoals de uitvoering Europese Programma’s, de inzet van het MKB instrumentarium en de versterking van de clusters, is volgens planning verlopen. Omdat de uitvoering van deze onderdelen vaak afhankelijk is van afspraken met derden (business cases) schuift de besteding van een deel van de middelen (mogelijk) door naar het volgende jaar.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Terug naar navigatie - Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Indicator : % toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van voorgaande jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf

Terug naar navigatie - Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf

Indicator:  Duurzaam/innovatief middelgroot en kleinbedrijf

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Versnellen circulair grondstoffengebruik in de brabantse samenleving

Terug naar navigatie - Versnellen circulair grondstoffengebruik in de brabantse samenleving

indicator: mate van hergebruik van grondstoffen is toegenomen

Nog te ontwikkelen in 2020 in samenwerking met Planbureau voor de leefomgeving/Centraal Bureau voor de Statistiek, landelijke monitor.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Naast de reeds genoemde onzekerheid a.g.v. het Corona-virus t.a.v. de economische ontwikkeling en internationale samenwerking zien we ook onzeker- c.q. afhankelijkheden m.b.t. de volgende onderwerpen:

Europese programma’s/ MIT; M.b.t. Europese programma's en MIT gaan we v.w.b. cofinanciering (Europese) programma's uit van de subsidieplafonds van de opengestelde regelingen. De daadwerkelijke (beschikkingen van deze) projecten kunnen natuurlijk (veel) lager uitvallen of later plaatsvinden hierbij zijn we afhankelijk van derden.

Het versterken van de topclusters ( bv. HTSM, Maintenance, LS&H) doen we vooral samen met bedrijven en kennisinstellingen. Hierdoor zijn we dan ook in grote mate afhankelijk van onze partners. Het is niet duidelijk of onze provinciale inzet die daarvoor nodig is ook daadwerkelijk in 2020 zal plaatsvinden of wellicht door zal schuiven naar 2021.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 67.406 6.830 74.235
Baten 14.231 50 14.281
saldo baten en lasten -53.174 -6.780 -59.954