Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

11 van 16 doelstelling/prestaties van dit programma verlopen naar verwachting. De samenleving als geheel maar ook specifiek de vrijetijds-, cultuur- sport- en erfgoedsector zijn nog steeds hard getroffen door de impact van het Coronavirus. Vanuit onze provinciale rol werken we op dit moment hard aan de ondersteuning in het vinden van oplossingen en verlichting. Onlangs is hiertoe een Steunpakket Corona vastgesteld (zie Statenmededeling Steunpakket Corona). Ook leveren we nog steeds in nauwe afstemming met de veiligheidsregio’s onze bijdrage aan het monitoren van de impact van corona op de samenleving.
Inmiddels is het nieuwe bestuursakkoord vastgesteld. Op basis hiervan is besloten om geen separate beleidskaders voor Vrijetijd, Cultuur en Sport uit te werken, maar een integraal beleidskader op te stellen. Voorzien is deze begin volgend jaar ter besluitvorming voor te leggen aan PS. Door de komst van een nieuwe bestuursakkoord is de actualisatie van het kader Erfgoed vertraagd, maar wij verwachten deze eind 2020 alsnog door PS te kunnen laten vaststellen.
Op het gebied van Vrijetijdseconomie is als onderdeel van het Coronasteunpakket door VisitBrabant de extra campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’ gelanceerd om recreatie in onze Provincie te bevorderen. Op het gebied van Cultuur zijn inmiddels de beschikkingen voor de nieuwe kunstplanperiode ’21-’24 vastgesteld en wordt (in afstemming met Rijksinzet) de inzet voor een designmuseum of Futurelab bepaald. Op het gebied van Sport onderzoeken we of we aansluiten bij een Sportfonds waarvoor aantal bedrijven initiatief heeft genomen. Op het gebied van Samenleving wordt gewerkt aan de totstandkoming van een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund. De ondersteuningsstructuur voor maatschappelijke initiatieven Sterk Brabant ontwikkelen we verder door om nog meer initiatieven van dienst te kunnen zijn. Activiteiten die we willen voortzetten die voorheen onder de noemer ‘Samenleving’ werden gerealiseerd gaan daarbij, zoals in het Bestuursakkoord is aangegeven, integraal onderdeel uitmaken van andere beleidsthema’s.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving

Terug naar navigatie - Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving

Indicator:

  • Vergroting cultuurbereik (incl. cultuureducatie)

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

Terug naar navigatie - Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

Indicatoren:

  • Borging behoud van monumenten en culturele landschappen
  • Staat van Rijksmonumenten (verplichte indicator IPO)

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen van een sterk blijfklimaat

Terug naar navigatie - Bevorderen van een sterk blijfklimaat

Indicator:

PM (volgt uit nog op te stellen aanpak blijfklimaat)

--

In het bestuursakkoord is ervoor gekozen de integrale aanpak blijfklimaat niet meer terug te laten komen.  Activiteiten die we willen voortzetten die voorheen onder de noemer ‘Samenleving’ werden gerealiseerd gaan, zoals in het bestuursakkoord aangegeven, integraal onderdeel uitmaken van andere beleidsthema’s. Het vooronderzoek, de gebiedsanalyse blijfklimaat ronden we dit najaar af. De kennis die we hieromtrent hebben opgedaan laten we niet onbenut en wordt geborgd in het programma stedelijke en landelijke transformatie. Daarnaast wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Sterk Brabant en loopt de verkenning voor de tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van Brabantse sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - Versterken van Brabantse sportinfrastructuur

Indicator:

  • Instrumentarium periode 2020 – 2024 op orde

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Vele prestaties worden geleverd in samenwerking met externe partners. De uitbraak van het Coronavirus en de gevolgen daarvan geeft nog steeds veel onzekerheid. Daarnaast is de uitputting van budgetten onzeker als het gaat om te verstrekken subsidies/bijdragen zoals o.a. voor Talenthubs, behoud (on)roerend Erfgoed en Sport (Sportfonds en Sportakkoord).

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 60.846 7.665 68.511
Baten 645 72 717
saldo baten en lasten -60.200 -7.593 -67.793