Programma 1 Bestuur en veiligheid

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van programma Bestuur en Veiligheid ligt op koers. De veranderkracht op de grote transitieopgaven moet mede komen vanuit de samenwerkende overheden. Schakelkracht, veerkracht en slagkracht van het openbaar bestuur zijn essentiële eigenschappen. Een kwalitatief goed en goed samenwerkend openbaar bestuur is cruciaal en een randvoorwaarde om op een goede manier deze grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Een openbaar bestuur dat effectief is ingericht, dat niet alleen onderling optimaal samenwerkt maar ook samenwerkt met uiteenlopende actoren in de samenleving (triple helix en burgers). Het programma Kwaliteit Openbaar bestuur ligt op koers. De bestuursopdracht 'Veiligheid en weerbaar Brabant' is vastgesteld. Voor Interbestuurlijk toezicht is begin van dit jaar een nieuw toezicht kader 2020-2023 geformuleerd en vastgesteld met een daarbij horende Uitvoeringsprogramma voor 2020. Het aangenomen initiatiefvoorstel Kind en democratie wordt momenteel uitgewerkt in een voorstel en aanpak. Veel inzet is gepleegd op de drie herindelingsgemeenten. Er wordt goed geschakeld met ministerie, gemeenten en lokale actiegroepen. Het thema draagvlak als ook de uitwerking van het voornemen tot het invoeren van een referendumverordening worden uitgewerkt.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Indicator: Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Indicatoren:

  • Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering
  • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via interbestuurlijke samenwerking in Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De afrekening van de projecten uit de bestuursovereenkomst met o.a. Steenbergen en Suikerunie over de het Agrofood cluster uit 2010 strekken zich over een termijn t/m 2025. Het is nog niet helder hoe en wanneer uitvoering zal worden gegeven aan de overeenkomsten in het kader van ontwikkeling AFC. Als gevolg van deze onzekerheid volgen mogelijk nog financiële mutaties in 2020.

De mutatie van de voorziening APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) kan pas aan het einde van het jaar worden bepaald, waarbij ontwikkelingen van o.a. rekenrente en overlevingskansen meegenomen dienen te worden in de bepaling van de definitieve mutatie. Afhankelijk van de ontwikkeling van deze factoren kan er sprake zijn van een dotatie aan of vrijval uit de voorziening.

De provincie voert het secretariaat van Brabantstad. Samen met de partners worden afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten. Afhankelijk van externe ontwikkelingen leidt dit mogelijk tot bijstelling van de raming.

De impact van de corona op de gemeentelijke financiën is groot. De kans is reëel dat hierdoor gemeenten onder preventief financieel toezicht komen. Daarnaast leiden (ontwikkelingen rondom) coronaprotocollen en daaruit volgende werkafspraken dit jaar mogelijk tot vertraging in het realiseren van de gesprekken samen met gemeenten en Taskforce RIEC over stimulering fitheid tegen ondermijning.

Wim van de Donk neemt per 1 oktober 2020 afscheid als Commissaris van de Koning. Ter dekking van de kosten van het afscheid zal worden gekeken of dit binnen de budgetten kan worden opgevangen of dat hiervoor bij de slotwijziging een beroep zal worden gedaan op de knelpuntenbuffer.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 20.909 645 21.554
Baten 127 0 127
saldo baten en lasten -20.781 -645 -21.426