Bedrijfsvoering

Algemene voortgang

Terug naar navigatie - Algemene voortgang

Voor de paragraaf bedrijfsvoering geldt dat deze grotendeels op koers loopt. We werken aan het optimaliseren van de opgavegestuurde netwerkorganisatie die denkt en handelt vanuit de opgaven van Brabant. Hiervoor zijn we in 2020 gestart met nieuwe programma’s en een collectief van programmamanagers. Er wordt goed samengewerkt tussen de programma's binnen bedrijfsvoering maar ook de samenwerking met de overige programma’s en externe partners gaat voortvarend.
De komst van corona en de maatregelen van het kabinet hebben natuurlijk ook impact op uitvoering van onze werkzaamheden en voortgang van de programma’s. Het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers en partners staat voorop. Daarnaast is het in verband met onze maatschappelijke functie ook belangrijk dat we onze werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Alles wordt in het werk gesteld om de gewenste kwaliteit te blijven bieden en medewerkers te blijven ondersteunen met de benodigde (digitale) faciliteiten.
In de afgelopen periode heeft de Outsourcing van ICT diensten plaats gevonden. De Datavisie 2020-2025 (Waardegedreven Digitaal Transformeren) is vastgesteld door PS. 
Om de ontwikkeling van de bedrijfsvoering verder vorm te geven wordt er in het najaar 2020 een dossier opgesteld dat gericht is op een toekomstbestendige bedrijfsvoering. De hiermee samenhangende consequenties en oplossingsrichtingen worden in dit dossier meegenomen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

Terug naar navigatie - We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 137.146 3.095 140.241
Baten 137.146 3.095 140.241
saldo baten en lasten 0 0 0