Programma 2 Ruimte en wonen

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma ligt op koers. Coronacrisis heeft natuurlijk ook impact op de thema’s ruimte en wonen. We zien met name de leegstandsopgave urgenter worden dan ooit. De Monitor Brabantse Retail (zie Statenmededeling) geeft aan dat de leegstand net voor de uitbraak van de coronacrisis al hoog was. Dit geeft extra urgentie aan de voor de zomer vastgestelde bestuursopdracht "Terugdringen woningbouwtekort en leegstand" (zie PS voorstel 18/20). De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog, we zien dat in Brabant de woningbouwvoorraad toeneemt (Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant, juni 2020). De uitdaging is ervoor te zorgen dat woonvormen voldoen aan de vraag en de woningbouwproductie op peil te houden in Brabant. Als uitwerking van de statenmededeling van augustus over de Corona aanpak korte en middellange termijn is de woningbouwopgave een belangrijk onderwerp. In de vorige rapportage meldden we dat in Brabant de implementatie van de Omgevingswet op stoom is. Het rijk heeft net voor de zomer besloten de implementatie van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen naar 01-01-2022. Als gevolg hiervan is de planning van de Omgevingsverordening aangepast en wordt deze in oktober 2021 aangeboden aan Provinciale Staten. De gedachte en werkwijze uit de omgevingsvisie werkt niet alleen door in de omgevingsverordening maar ook in ons dagelijks handelen. We streven naar excellent maatwerk in de uitvoering van onze ruimtelijke afwegingen om zo kwaliteit van de leefomgeving voor alle Brabanders te verbeteren. We zien een toename van het aantal plannen vanaf het begin van de coronacrisis. Het betreft plannen voor woningbouw, bedrijvigheid maar ook veel plannen voor herbestemming van deelnemers aan de warme sanering varkenshouderij en van nertsenhouders.
Het verduurzamen van bedrijventerreinen is conform de aanpak werklocaties ingezet, waarbij we de essentiële samenwerking met stakeholders aangaan om tot resultaat te komen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.

Terug naar navigatie - Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.

Indicatoren:

  • Participeren in ruimtelijke ontwikkelingen. Vanuit een integrale, gebiedsgerichte benadering – ‘diep, breed en rond’ – participeren we in wisselende rollen (‘richting geven’, ‘beweging stimuleren’, ‘mogelijk maken’) in ruimtelijke ontwikkelingen
  • Participeren stedelijke transformatieopgaven. 10 à 12 samenwerkingsovereenkomsten in gebieden met een stedelijke transformatieopgave, die bijdragen aan verbetering van de omgevingskwaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Terug naar navigatie - Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Indicatoren:

  • Verhogen woningvoorraad. Om in de behoefte aan nieuwe woonruimte te voorzien worden de eerstkomende vijf jaar (2019 t/m 2023) 50 duizend woningen aan de voorraad toegevoegd.
  • Binnenstedelijke inpassing nieuwe woonruimte. Toevoegen van nieuwe woonruimte vindt zo veel mogelijk plaats op binnenstedelijke (transformatie)locaties of in leegstaand vastgoed. We bestendigen de lijn van de afgelopen jaren, waarin steeds zo’n 70% van de woningbouw in Brabant op binnenstedelijke locaties is gerealiseerd.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties

Terug naar navigatie - Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties

Indicatoren:

  • Ontwikkeling van werklocaties. Vraaggerichte ontwikkeling van hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties vanuit de regionale afspraken en samenwerking.
  • Verduurzamen werklocaties. 10 verduurzaamde werklocaties waar maatregelen zijn genomen betreffende de energietransitie en klimaatadaptatie opgaven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Door de Corona-crisis en de Stikstof-crisis worden de beoogde prestaties en de uitvoering van geplande werkzaamheden op gewijzigde manieren opgepakt. Bijvoorbeeld meer digitale participatie processen. We zien dat een aantal trajecten wat achter loopt, bijvoorbeeld de aanvragen van de vouchers VAB’s en tegelijkertijd zien we dat het juist in de maanden juni en juli weer toeneemt. We verwachten dat dit doorzet zodat we de doelen en ambities alsnog realiseren. Processen van samenwerken en realiseren zijn op een andere manier ingericht, zodat toch sprake is van voortgang. Hoe onzeker de ontwikkelingen nog zijn als gevolg van Corona! De uitputting van het budget voor werklocaties is onzeker, aangezien het uitgaveritme vaak afhangt van externe factoren a.g.v. de samenwerking met externe partners.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 25.127 -1.434 23.694
Baten 520 -520 0
saldo baten en lasten -24.607 914 -23.694