Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma 09 blijft op onderdelen achter bij de planning.
De impact van corona én stikstof op de realisatie van een aantal Rijksinfraprojecten begint groter te worden. Zo lopen A58 en A67 vertraging op (voortgangsrapportage SmartwayZ.NL). Het tracébesluit voor A27 inclusief Hooipolderplusplan en Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) zijn vastgesteld en liggen ter inzage. Afhankelijk van de behandeling van de zienswijzen worden ze dit jaar nog onherroepelijk. De uitvoering ligt primair bij het Rijk. Vanuit onze rol monitoren we de voortgang scherp.
Voor de ombouw van de rijksweg N65 Tilburg – ’s-Hertogenbosch heeft de provincie de uitvoering op zich genomen. Op basis van de nieuwe bestuursovereenkomst is gestart met de aanbesteding en loopt het project conform planning (oplevering 2024).
De voortgang van grote provinciale infraprojecten loopt op schema (N69, N629, N282 en N631), ook al zien we dat naast stikstof de vertraging in de behandeling bij de Raad van State vanwege corona een steeds groter probleem dreigt te worden (bijvoorbeeld N279 Veghel – Asten).
Corona leert ons ook dat gedragsmaatregelen effectief en efficiënt zijn in het verbeteren van de bereikbaarheid. We doen samen met andere regio’s in Nederland onderzoek onder werknemers en werkgevers naar ervaringen met bijvoorbeeld thuiswerken om zicht te krijgen op welke deel van het gedrag mogelijk structureel kan worden en waarom. Daarbij kiezen we ook steeds vaker voor Smart Mobility maatregelen. Een belangrijke stap is gezet met de krachtenbundeling Smart Mobility.
De verschillende MIRT-verkenningen A2 Deil – Vught, A50 Paalgraven – Bankhoef en A58 Tilburg - Breda en MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven zijn volop in uitvoering en vervolgafspraken met de minister worden tijdens BO-MIRT 2020 en 2021 genomen. Ook de voortgang van de bundelroute is cruciaal voor de bereikbaarheid van de Brainport regio en is expliciet opgenomen in het bestuursakkoord.
Met de aanpak van de spoorzone Gilze en Rijen is een volgende stap gezet naar een robuust spoornetwerk in Brabant en de vervolgstappen met de minister worden dit jaar gemaakt in het kader van het Toekomstbeeld OV 2040.
Een gedeelte van de geplande fietsstimuleringsactiviteiten van Ons Brabant Fietst, waaronder het programma rond de Vuelta, werden als gevolg van Corona geannuleerd. De voorbereiding en realisatie van (delen van) het snelfietsroutenetwerk vorderen gestaag. In verband met de effecten van de coronacrisis op de gemeentelijke begroting en de verwachte prioriteiten daarin door de raden ligt het accent op realisatie van de huidige routes in beeld.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Terug naar navigatie - We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Indicator:

  • Indicatie filedruk: gemiddelde vertraging per uur autorijden op Rijks- en provinciale wegen in Brabant (< vorig jaar).

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • Onzeker is wat exact de effecten van de corona-crisis zullen zijn op infrastructurele projecten door o.a. vertraging in de rechtspraak en problemen met tijdige levering van materialen.
  • Een aantal projecten en te maken afspraken kent een grote mate van afhankelijkheid van externe partners. Ondanks de inspanningen van de provincie kunnen projecten of afspraken later of niet uitgevoerd of tot stand komen. Door corona neemt de druk bij de partners verder toe, waardoor financiële bijdragen en de inzet van capaciteit onzekerder worden.
  • De uitspraak van de Raad van State inzake de toetsingscriteria van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kan invloed hebben op de voortgang en de kosten van infraprojecten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 169.606 -107.598 62.008
Baten 1.657 27.552 29.209
saldo baten en lasten -167.949 135.150 -32.799