Programma 4 Natuur en milieu

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Begin 2020 zijn met de waterschappen Aa & Maas, De Dommel en Brabantse Delta en met Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten overeenkomsten gesloten over het in een hoger tempo aanleggen van nieuwe natuur. De effecten van deze en andere versnellingsacties worden zichtbaar, maar leiden in 2020 nog niet tot meer afgeronde grondaankopen en afronding van gerealiseerde EVZ’s. Zowel de planning van de grondverwerving voor het NNB als de realisatie van EVZ’s wordt daarom naar beneden bijgesteld. Omdat de geplande einddata ongewijzigd blijven (2025 voor de grondverwerving; 2027 voor de inrichting en de realisatie van de EVZ’s) neemt de opgave in de komende jaren verder toe.


Er wordt blijvend hard gewerkt aan het natuurherstel in N2000-gebieden. Zowel de grondverwerving als de uitvoering van inrichtingsmaatregelen is in volle gang. Een belangrijke mijlpaal is de vaststelling van het inpassingsplan Ulvenhoutse bos door Provinciale Staten. De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader is vervangen door de Stimuleringsregeling Landschap. De provincie zal deze nieuwe regeling zelf uitvoeren. Inmiddels is met 15 gemeenten een overeenkomst gesloten en hebben de 4 waterschappen en ruim 40 gemeenten aangegeven dat ze binnenkort een overeenkomst willen afsluiten.


Het Rijk heeft haar structurele aanpak stikstof gepresenteerd, met een breed investeringspakket om in de periode tot 2030 met uiteenlopende maatregelen de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. De beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant is gewijzigd waardoor er een betere toepassing mogelijk is van de regels voor intern salderen. Ook is er een informatiepunt stikstof ingericht waarmee het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte in Brabant vergemakkelijkt wordt.


Bij Milieu licht de continue verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van geluid-, geur- en lichthinder op koers. De uitvoering van de wettelijke taken die bijdrage aan deze verbetering en vermindering vindt plaats binnen de geldende normeringen. Voor de verkenning van de hotspots is gestart met het in kaart brengen van de brondata en het opstellen van een onderzoeksopzet. Het resultaat van de verkenning wordt in 2021 opgeleverd in plaats van 2020.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk

Terug naar navigatie - Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk

Indicator:

  • In 2027 is het robuuste en samenhangende natuurnetwerk gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herstel van de biodiversiteit

Terug naar navigatie - Herstel van de biodiversiteit

Indicatoren:

  • In 2030 is de afname van de biodiversiteit naar een positieve trend omgebogen.
  • In 2050 hebben alle bedreigde planten en dieren in Brabant weer een geschikte leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap

Terug naar navigatie - Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap

Indicatoren:

  • In 2030 zijn de waardevolle cultuurhistorische landschappen in Brabant behouden en waar mogelijk versterkt.
  • In 2050 staat Brabant met zijn TOP-landschap van oude en nieuwe landschappen in de top 5 van Europa.

Wat gaan we daarvoor doen?

Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder

Terug naar navigatie - Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder

Indicator:

  • Staat van de luchtkwaliteit (PM10, PM2.5, NO2) en verbetering van de ervaren geur- en andere milieubelasting per vierkante kilometer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.

Terug naar navigatie - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.

Indicator:

  • De uitvoering VTH voldoet aan de beleidskaders uit de opgaven Natuur, Water en Milieu.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

* Dekking Bodemtaken VTH: Vanaf 2021 vallen de middelen (rijksmiddelen Doeluitkering bodem) gekoppeld aan het Bodemconvenant 2015-2020 weg.  Met het uitstellen van de Omgevingswet, naar 01-01-2022, veranderen de opgedragen wettelijke taken aan de omgevingsdiensten in 2021 niet. Hierdoor ontstaat er een dekkingsprobleem voor 2021. IPO is in overleg met het Rijk om te komen tot nadere afspraken voor 2021. Indien er niet tijdig zicht is op de ter beschikking stelling van de benodigde middelen vanuit het rijk zullen de middelen, voor de opdracht aan de Omgevingsdiensten 2021, worden gedekt vanuit de Reserve Bodem.

*De stikstofproblematiek en corona zullen leiden tot een lager aantal verleende vergunningen in 2020 dan normaal. Dit zal effect hebben op zowel de inkomsten als de uitgaven.

* De meerjarige raming van de kosten voor de nieuwe Stimuleringsregeling Landschap, de opvolger van de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader is op dit moment onzeker. Er is een raming gemaakt voor de gemeenten die meedoen in de eerste openstelling. Als bekend is welke gemeenten voor welke bedragen meedoen met de volgende openstellingen kan een nauwkeurigere raming gemaakt worden. Voor veel gemeenten is dit ook weer afhankelijk van de eindafrekeningen van de oude regeling. Deze eindafrekeningen worden dit jaar gemaakt. Bedragen die overblijven van de oude gebiedscontracten kunnen zo weer ingezet worden voor de nieuwe regeling.

* Voor de Brabantse Ontwikkelaanpak stikstof (BOS) zijn voor het begrotingsjaar 2021 nog geen middelen beschikbaar gesteld. Wij zullen de BOS eind van dit jaar aanbieden aan PS inclusief een voorstel om voor de kosten te dekken ten laste van de knelpuntenbuffer.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 155.512 -2.005 153.507
Baten 11.631 2.281 13.912
saldo baten en lasten -143.881 4.286 -139.595