Programma 7 Landbouw en voedsel

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma Landbouw & Voedsel ligt grotendeels op schema.
De aanhoudende Corona-crisis vergt veel extra inspanningen, omdat het programma veel samenwerkt met externe partijen. 
• We werken aan de minimalisering van de effecten van de landbouw op de omgeving:
Zo hebben wij subsidies gegeven aan de ontwikkeling van meerdere innovatieve stalsystemen, o.a. in de varkenshouderij aan Total Circulair Farmconcept en in de kalverhouderij. Een definitieve factor voor melkvee en 4 bijzondere emissiefactoren (1 vlees en 3 melkvee) zijn toegekend.
• We jagen innovaties aan ter bevordering van een economisch gezonde agrarische sector in Brabant:  Er zijn Agrofoodpluimen aan Tea bij Me (perspectief voor korte ketens in de landbouw) en Zuider Zwam (verbinding lokale en circulaire economie met een duurzaam verdienmodel) uitgereikt. Daarnaast zetten we ook in op de toepassing van smart farming technologieën. Ook bevorderen we innovaties met IBP, regiodeal en het AFI-project.
• We bevorderen het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw:
Het op 28 februari 2020 door GS vastgestelde Uitvoeringsprogramma Plantaardig 2020 draagt onder andere bij aan de ontwikkeling van nieuwe teelten en teelttechnieken. Het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie focust op de productie van plantaardig eiwit, nieuwe eiwitten en eiwitten uit reststromen en nieuwe, duurzame verwerkingstechnologieën en testfaciliteiten. Met Brabant Bemest Beter zetten we in op een nieuwe aanpak van de bemestingspraktijken.
We zijn ook bezig met de uitwerking van een nieuwe Visie voor Kringlooplandbouw en Voedsel. Deze zal begin 2021 worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving

Terug naar navigatie - Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving

Indicatoren:

  • Stikstofemissie per veehouderijsector in Noord-Brabant
  • Emissie fijn stof uit veehouderij in Noord-Brabant
  • Aantal woningen met een berekende kans op geurhinder groter dan 20%

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant

Terug naar navigatie - Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De rechter heeft inzake de civiele vordering van de ZLTO en de POV in een tussenuitspraak geoordeeld dat het vanuit Natura-2000 doelen nodig is om voorwaarden te stellen aan emissie van stikstof uit stallen en dat we daartoe ook bevoegd zijn voor zowel nieuwe als bestaande stallen. De rechter heeft nog wel vragen over de keuze van een generieke aanpak en de gevolgen die dat kan hebben voor individuele veehouders. De rechter heeft partijen gevraagd of zij nog verder willen procederen, gelet op de aangekondigde aanpassingen in het nieuwe Bestuursakkoord 2020-2023. ZLTO en POV hebben te kennen gegeven dat zij door willen procederen. Dit zorgt voor onzekerheid bij het toepassen van de stikstofregelgeving.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 25.859 2.398 28.257
Baten 0 145 145
saldo baten en lasten -25.859 -2.253 -28.112