Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

We werken aan het meest betrouwbare, slimme, duurzame en veilige mobiliteitssysteem van Europa om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma 08 Basisinfrastructuur ligt goed op koers.
De impact van het corona-virus is vooral merkbaar bij de uitvoering van de OV-concessies. Door de beperkende maatregelen en de lagere vervoersbehoefte hebben we een aangepaste dienstregeling gereden. Samen met het ministerie, de vervoerders, decentrale overheden en maatschappelijke partners (bv. onderwijsinstellingen) worden maatregelen voor 2020 en de jaren daarna bepaald om te kijken op welke wijze het aanbod op de weer toenemende vraag kan worden afgestemd rekening houdend met de beperkende maatregelen, zodat de concessies weer een gezond toekomstbeeld hebben en passend binnen de (financiële) mogelijkheden.
Er is, in nauwe samenwerking met de regio, gestart met de voorbereidingen van de nieuwe concessie voor West en de doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem in Brabant met verschillende vormen van (gedeelde) mobiliteit op basis van de vastgestelde transitiestrategie.
De gevolgen van corona en stikstof op het beheer en onderhoud van provinciale wegen zijn beperkt. Het provinciale wegennet ligt er goed bij. We streven ernaar de stikstofdepositie bij de werkzaamheden te minimaliseren o.a. via de wijze van aanbesteden met het stellen van hoge eisen voor duurzaamheid (o.a. CO2-uitstoot en hergebruik) en waarbij de markt continu wordt uitgedaagd om te komen met innovaties. Waar nodig compenseren we. Ook zijn we gestart met een samenwerkingsverband met andere overheden en maatschappelijke partners (Indusa) om te komen tot initiatieven gericht op een duurzame infrastructuur.
Op basis van het vastgestelde BVVP kan gestart worden met de risico gestuurde aanpak en intensivering op verkeersveiligheid. De coronacrisis bemoeilijkt dit. Diezelfde crisis heeft evenwel gezorgd voor een daling in het aantal verkeersslachtoffers, maar we zien dit helaas niet terug in het aantal dodelijke slachtoffers.
Met de uitwerking van de vastgestelde datavisie voor het programma mobiliteit is een belangrijke stap gezet naar een datagedreven mobiliteitsbeleid. Zo presenteren we dit jaar nog de ‘Staat van Brabant’ gekoppeld aan het beleidskader Mobiliteit 2030.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We streven naar nul verkeersdoden in Brabant

Terug naar navigatie - We streven naar nul verkeersdoden in Brabant

 

Indicatoren:

  • Dodelijk verkeersslachtoffers in Brabant (aantal)
  • Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen (aantal)
  • Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen (aantal per reizigerskilometer)

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers

Terug naar navigatie - We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers

Indicatoren:

  • Uitvoering OV-concessies: Klanttevredenheidscijfer OV-klantenbarometer (>= vorig jaar)
  • Transitie naar gedeelde mobiliteit: indicator nader te bepalen n.a.v. uitwerking adaptieve uitvoeringsagenda gedeelde mobiliteit (vastgesteld in begroting 2021)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • Onzeker is wat exact de korte en lange termijn effecten van de corona-crisis zullen zijn op de uitvoering van de OV-concessies.
  • Het is de vraag hoe het aantal geweldsincidenten in het openbaar vervoer zich gaat ontwikkelen als de reizigersaantallen toenemen in combinatie met beperkende maatregelen in verband met corona.
  • Het afwijzen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State heeft consequenties voor de werkzaamheden aan provinciale infrastructuur. Met een concrete aanpak om de stikstofdepositie te minimaliseren en waar nodig te compenseren kan het onderhoud aan de provinciale wegen in de regel worden uitgevoerd. Het borgen van de verkeersveiligheid staat daarbij voorop. Bij nieuwe aanleg en reconstructies kan de situatie iets complexer liggen. Door de stikstofproblematiek kunnen werkzaamheden aan provinciale infrastructuur duurder uitvallen. De aankondiging bij het statenvoorstel bij KOPI dat in de toekomst meer (structurele) middelen nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur kan hierdoor mogelijk eerder aan de orde zijn.
  • In verband met de transitie naar gedeelde mobiliteit en de nieuwe concessie West zijn mogelijk extra kosten te verwachten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 189.270 -366 188.905
Baten 19.706 468 20.174
saldo baten en lasten -169.564 833 -168.731