Algemeen financieel beleid

Functie van algemeen financieel beleid

Terug naar navigatie - Functie van algemeen financieel beleid

Voor elk programma zijn in de begroting de lasten en de baten opgenomen die bij dat programma horen. De baten zijn meestal niet toereikend om de lasten van het programma te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi van lasten en baten bij de programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen, de stelposten en de mutaties in de reserves.

Bijstellingen

Terug naar navigatie - Bijstellingen

Mutaties die in programma Algemeen financieel beleid zijn verwerkt kunnen worden verdeeld in:


• mutaties die voortvloeien uit de bijstellingen in beleidsprogramma's ;
• mutaties die alleen op algemeen financieel beleid betrekking hebben.

 

Mutaties die voortvloeien uit bijstellingen in beleidsprogramma's
Veel voorstellen hebben een inhoudelijke oorsprong. Indien deze direct te koppelen is aan een beleidsprogramma, is zowel het voorstel als de financiële mutatie in het betreffende programma beschreven. In het programma Algemeen financieel beleid is het effect van deze mutaties op reserves, algemene dekkingsmiddelen en stelposten opgenomen.

 

Mutaties algemeen financieel beleid
Daarnaast zijn er puur financiële mutaties, die geen oorsprong hebben in beleidsprogramma's. Deze zijn volledig verwerkt binnen programma Algemeen financieel beleid. Deze mutaties worden hieronder in de specificatie van besluitvorming in detail weergegeven en toegelicht.
Binnen deze categorie mutaties zijn de volgende voorstellen tot bijsturing verwerkt:

 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten 15.753 -14.209 1.544
Baten 608.868 120.710 729.579
Overhead, VPB en stelposten
Lasten 143.862 -37.564 106.298
Baten 0 7.632 7.632
Mutaties in reserves
Stortingen 327.274 187.663 514.937
Onttrekkingen 603.574 -117.408 486.166