Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage I-2020
  1. Blz. 2 Bestuursrapportage I-2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 5 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 6 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 7 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
     2. Blz. 8 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 9 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      2. Blz. 10 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
     3. Blz. 11 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 12 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
    3. Blz. 13 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 14 Financieel overzicht
    5. Blz. 15 Specificatie besluitvorming
   2. Blz. 16 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 17 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 18 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 19 Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.
      1. Blz. 20 Aanpak Leegstand
      2. Blz. 21 Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact
      3. Blz. 22 Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven
      4. Blz. 23 Implementatie van de Omgevingswet
      5. Blz. 24 Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering.
     2. Blz. 25 Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.
      1. Blz. 26 Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar
      2. Blz. 27 Afspraken en agenda Wonen opgesteld
      3. Blz. 28 Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen
      4. Blz. 29 Stimuleren van voldoende planaanbod
     3. Blz. 30 Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties
      1. Blz. 31 Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling
      2. Blz. 32 Kennisontwikkeling en informatievoorziening
      3. Blz. 33 Regie en programmering
    3. Blz. 34 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 35 Financieel overzicht
    5. Blz. 36 Specificatie besluitvorming
   3. Blz. 37 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 38 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 40 Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik
      1. Blz. 41 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 42 Concrete aanpak in projecten en gebieden
     2. Blz. 43 Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater
      1. Blz. 44 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 45 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     3. Blz. 46 Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten)
      1. Blz. 47 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
      2. Blz. 48 Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast
     4. Blz. 49 Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau
      1. Blz. 50 Schoon grondwater
      2. Blz. 51 Schoon oppervlaktewater
     5. Blz. 52 Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem
      1. Blz. 53 Bodemverbeterings-maatregelen in grote gebieden
      2. Blz. 54 Organiseren bodemnetwerk Brabant
    3. Blz. 55 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 56 Financieel overzicht
    5. Blz. 57 Specificatie besluitvorming
   4. Blz. 58 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 59 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 60 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 61 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 62 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
      2. Blz. 63 Realisatie ecologische verbindingszones
      3. Blz. 64 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      4. Blz. 65 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
     2. Blz. 66 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 67 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
      2. Blz. 68 Bosuitbreiding en bosomvorming
      3. Blz. 69 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
      4. Blz. 70 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden
     3. Blz. 71 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 72 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
     4. Blz. 73 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 74 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 75 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 76 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 77 Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten
      3. Blz. 78 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
      4. Blz. 79 Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting
     6. Blz. 80 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 81 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 82 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 83 Financieel overzicht
    5. Blz. 84 Specificatie besluitvorming
   5. Blz. 85 Programma 5 Economie
    1. Blz. 86 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 87 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 88 Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven
      1. Blz. 89 Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups
      2. Blz. 90 Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg)
      3. Blz. 91 Opstellen Economische Visie 2030
     2. Blz. 92 Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn.
      1. Blz. 93 Vaststellen Actieplan
     3. Blz. 94 Sterkere clusters door internationale samenwerking
      1. Blz. 95 Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 96 Handelsbevordering, handelsmissies
      3. Blz. 97 Investeringsbevordering, acquisitie
     4. Blz. 98 Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf
      1. Blz. 99 Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces)
      2. Blz. 100 Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering
      3. Blz. 101 Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB
      4. Blz. 102 Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling)
    3. Blz. 103 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 104 Financieel overzicht
    5. Blz. 105 Specificatie besluitvorming
   6. Blz. 106 Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheid
    1. Blz. 107 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 108 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 109 Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 110 Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers
      2. Blz. 111 Opstellen Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 112 Verminderen broeikasgasemissies
      1. Blz. 113 Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 114 Mobiliteit
      3. Blz. 115 We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie
      4. Blz. 116 We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed
     3. Blz. 117 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 118 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      2. Blz. 119 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
     4. Blz. 120 Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal
      1. Blz. 121 Mobiliteit
      2. Blz. 122 Optreden als launching customer
      3. Blz. 123 Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting
     5. Blz. 124 Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving
      1. Blz. 125 Mobiliteit
      2. Blz. 126 Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik
      3. Blz. 127 Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik
     6. Blz. 128 Gezondheid
      1. Blz. 129 De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag
    3. Blz. 130 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 131 Financieel overzicht
    5. Blz. 132 Specificatie besluitvorming
   7. Blz. 133 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 134 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 135 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 136 Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
      1. Blz. 137 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen
      2. Blz. 138 Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen
     2. Blz. 139 Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
      1. Blz. 140 Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000
      2. Blz. 141 Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers)
      3. Blz. 142 Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
      4. Blz. 143 Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten
      5. Blz. 144 Uitwerking van 12 Agrofoodpluimen
     3. Blz. 145 Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
      1. Blz. 146 Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten
      2. Blz. 147 Uitvoering Brabant bemest beter
     4. Blz. 148 Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
    3. Blz. 149 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 150 Financieel overzicht
    5. Blz. 151 Specificatie besluitvorming
   8. Blz. 152 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 153 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 154 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 155 We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet
      1. Blz. 156 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
     2. Blz. 157 We streven naar nul verkeersdoden in Brabant
      1. Blz. 158 Gedrag en handhaving
      2. Blz. 159 Infrastructuur
     3. Blz. 160 We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers
      1. Blz. 161 Transitie naar gedeelde mobiliteit
      2. Blz. 162 Uitvoering OV-concessies
     4. Blz. 163 We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies
      1. Blz. 164 Verduurzaming mobiliteitssysteem
    3. Blz. 165 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 166 Financieel overzicht
    5. Blz. 167 Specificatie besluitvorming
   9. Blz. 168 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 169 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 170 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 171 We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer
      1. Blz. 172 Knelpunten infrastructuur
      2. Blz. 173 Mobiliteitshubs
      3. Blz. 174 Multimodaal netwerk
      4. Blz. 175 OV-netwerk
     2. Blz. 176 We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.
      1. Blz. 177 Slimme mobiliteit
     3. Blz. 178 We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 179 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 180 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 181 Financieel overzicht
    5. Blz. 182 Specificatie besluitvorming
   10. Blz. 183 Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport
    1. Blz. 184 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 185 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 186 Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving
      1. Blz. 187 Besluit vervolg Brabant C
      2. Blz. 188 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst
      3. Blz. 189 Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant
      4. Blz. 190 Onderzoek Waarde van Cultuur 2020
     2. Blz. 191 Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed
      1. Blz. 192 (Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen
      2. Blz. 193 Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020)
      3. Blz. 194 Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW)
      4. Blz. 195 Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen
     3. Blz. 196 Bevorderen van een sterk blijfklimaat
      1. Blz. 197 Opstellen integrale aanpak blijfklimaat
      2. Blz. 198 Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF)
      3. Blz. 199 Stérk Brabant wordt een zelfstandige community
     4. Blz. 200 Versterken van Brabantse sportinfrastructuur
      1. Blz. 201 Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling
      2. Blz. 202 Oprichten BrabantSportfonds
      3. Blz. 203 Opstellen Sportakkoord
      4. Blz. 204 Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering
    3. Blz. 205 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 206 Financieel overzicht
    5. Blz. 207 Specificatie besluitvorming
   11. Blz. 208 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 209 Functie van algemeen financieel beleid
    2. Blz. 210 Bijstellingen
    3. Blz. 211 Financieel overzicht
    4. Blz. 212 Specificatie besluitvorming
   12. Blz. 213 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 214 Algemene voortgang
    2. Blz. 215 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 216 Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen
     2. Blz. 217 Slim, snel en effectief samenwerken met partners
     3. Blz. 218 Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers
      1. Blz. 219 Beweging en verfrissing in de organisatie
      2. Blz. 220 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
     4. Blz. 221 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
      1. Blz. 222 De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming
      2. Blz. 223 Tijdige afhandeling van facturen
      3. Blz. 224 Tijdige afhandeling van subsidies
    3. Blz. 225 Financieel overzicht
    4. Blz. 226 Specificatie besluitvorming
  3. Blz. 227 Leeswijzer
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap