Sitemap

Bestuursrapportage I-2020 Blz. 1
Bestuursrapportage I-2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 4
Algemene voortgang van het programma Blz. 5
Wat willen we bereiken? Blz. 6
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 7
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 8
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 9
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 10
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 11
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 12
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 13
Financieel overzicht Blz. 14
Specificatie besluitvorming Blz. 15
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 16
Algemene voortgang van het programma Blz. 17
Wat willen we bereiken? Blz. 18
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 19
Aanpak Leegstand Blz. 20
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 21
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven Blz. 22
Implementatie van de Omgevingswet Blz. 23
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 24
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 25
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar Blz. 26
Afspraken en agenda Wonen opgesteld Blz. 27
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen Blz. 28
Stimuleren van voldoende planaanbod Blz. 29
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 30
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling Blz. 31
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 32
Regie en programmering Blz. 33
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 34
Financieel overzicht Blz. 35
Specificatie besluitvorming Blz. 36
Programma 3 Water en bodem Blz. 37
Algemene voortgang van het programma Blz. 38
Wat willen we bereiken? Blz. 39
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 40
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 41
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 42
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 43
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 44
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 45
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 46
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 47
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 48
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 49
Schoon grondwater Blz. 50
Schoon oppervlaktewater Blz. 51
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 52
Bodemverbeterings-maatregelen in grote gebieden Blz. 53
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 54
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 55
Financieel overzicht Blz. 56
Specificatie besluitvorming Blz. 57
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 58
Algemene voortgang van het programma Blz. 59
Wat willen we bereiken? Blz. 60
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 61
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 62
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 63
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 64
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 65
Herstel van de biodiversiteit Blz. 66
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 67
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 68
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 69
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 70
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 71
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 72
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 73
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 74
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 75
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 76
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 77
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 78
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 79
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 80
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 81
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 82
Financieel overzicht Blz. 83
Specificatie besluitvorming Blz. 84
Programma 5 Economie Blz. 85
Algemene voortgang van het programma Blz. 86
Wat willen we bereiken? Blz. 87
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 88
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups Blz. 89
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg) Blz. 90
Opstellen Economische Visie 2030 Blz. 91
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 92
Vaststellen Actieplan Blz. 93
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 94
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 95
Handelsbevordering, handelsmissies Blz. 96
Investeringsbevordering, acquisitie Blz. 97
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 98
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces) Blz. 99
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering Blz. 100
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB Blz. 101
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling) Blz. 102
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 103
Financieel overzicht Blz. 104
Specificatie besluitvorming Blz. 105
Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheid Blz. 106
Algemene voortgang van het programma Blz. 107
Wat willen we bereiken? Blz. 108
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 109
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers Blz. 110
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 111
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 112
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 113
Mobiliteit Blz. 114
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie Blz. 115
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 116
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 117
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 118
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 119
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 120
Mobiliteit Blz. 121
Optreden als launching customer Blz. 122
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting Blz. 123
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving Blz. 124
Mobiliteit Blz. 125
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 126
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 127
Gezondheid Blz. 128
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag Blz. 129
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 130
Financieel overzicht Blz. 131
Specificatie besluitvorming Blz. 132
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 133
Algemene voortgang van het programma Blz. 134
Wat willen we bereiken? Blz. 135
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 136
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 137
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 138
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 139
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 140
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 141
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB) Blz. 142
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 143
Uitwerking van 12 Agrofoodpluimen Blz. 144
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 145
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 146
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 147
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 148
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 149
Financieel overzicht Blz. 150
Specificatie besluitvorming Blz. 151
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 152
Algemene voortgang van het programma Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 155
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 156
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 157
Gedrag en handhaving Blz. 158
Infrastructuur Blz. 159
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 160
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 161
Uitvoering OV-concessies Blz. 162
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 163
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 164
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 165
Financieel overzicht Blz. 166
Specificatie besluitvorming Blz. 167
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 168
Algemene voortgang van het programma Blz. 169
Wat willen we bereiken? Blz. 170
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 171
Knelpunten infrastructuur Blz. 172
Mobiliteitshubs Blz. 173
Multimodaal netwerk Blz. 174
OV-netwerk Blz. 175
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 176
Slimme mobiliteit Blz. 177
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 178
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 179
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 180
Financieel overzicht Blz. 181
Specificatie besluitvorming Blz. 182
Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport Blz. 183
Algemene voortgang van het programma Blz. 184
Wat willen we bereiken? Blz. 185
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 186
Besluit vervolg Brabant C Blz. 187
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst Blz. 188
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant Blz. 189
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020 Blz. 190
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 191
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 192
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020) Blz. 193
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) Blz. 194
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen Blz. 195
Bevorderen van een sterk blijfklimaat Blz. 196
Opstellen integrale aanpak blijfklimaat Blz. 197
Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF) Blz. 198
Stérk Brabant wordt een zelfstandige community Blz. 199
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 200
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling Blz. 201
Oprichten BrabantSportfonds Blz. 202
Opstellen Sportakkoord Blz. 203
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering Blz. 204
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 205
Financieel overzicht Blz. 206
Specificatie besluitvorming Blz. 207
Algemeen financieel beleid Blz. 208
Functie van algemeen financieel beleid Blz. 209
Bijstellingen Blz. 210
Financieel overzicht Blz. 211
Specificatie besluitvorming Blz. 212
Bedrijfsvoering Blz. 213
Algemene voortgang Blz. 214
Wat willen we bereiken? Blz. 215
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 216
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 217
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 218
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 219
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 220
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 221
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming Blz. 222
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 223
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 224
Financieel overzicht Blz. 225
Specificatie besluitvorming Blz. 226
Leeswijzer Blz. 227
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap