Sitemap

Sitemap

Bestuursrapportage I-2020 Blz. 1  
Bestuursrapportage I-2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 4  
Algemene voortgang van het programma Blz. 5  
Wat willen we bereiken? Blz. 6  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 7  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 8  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 9  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 10  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 11  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 12  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 13  
Financieel overzicht Blz. 14  
Specificatie besluitvorming Blz. 15  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 16  
Algemene voortgang van het programma Blz. 17  
Wat willen we bereiken? Blz. 18  
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 19  
Aanpak Leegstand Blz. 20  
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 21  
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven Blz. 22  
Implementatie van de Omgevingswet Blz. 23  
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 24  
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 25  
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar Blz. 26  
Afspraken en agenda Wonen opgesteld Blz. 27  
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen Blz. 28  
Stimuleren van voldoende planaanbod Blz. 29  
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 30  
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling Blz. 31  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 32  
Regie en programmering Blz. 33  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 34  
Financieel overzicht Blz. 35  
Specificatie besluitvorming Blz. 36  
Programma 3 Water en bodem Blz. 37  
Algemene voortgang van het programma Blz. 38  
Wat willen we bereiken? Blz. 39  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 40  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 41  
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 42  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 43  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 44  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 45  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 46  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 47  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 48  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 49  
Schoon grondwater Blz. 50  
Schoon oppervlaktewater Blz. 51  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 52  
Bodemverbeterings-maatregelen in grote gebieden Blz. 53  
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 54  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 55  
Financieel overzicht Blz. 56  
Specificatie besluitvorming Blz. 57  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 58  
Algemene voortgang van het programma Blz. 59  
Wat willen we bereiken? Blz. 60  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 61  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 62  
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 63  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 64  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 65  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 66  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 67  
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 68  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 69  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 70  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 71  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 72  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 73  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 74  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 75  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 76  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 77  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 78  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 79  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 80  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 81  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 82  
Financieel overzicht Blz. 83  
Specificatie besluitvorming Blz. 84  
Programma 5 Economie Blz. 85  
Algemene voortgang van het programma Blz. 86  
Wat willen we bereiken? Blz. 87  
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 88  
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups Blz. 89  
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg) Blz. 90  
Opstellen Economische Visie 2030 Blz. 91  
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 92  
Vaststellen Actieplan Blz. 93  
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 94  
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 95  
Handelsbevordering, handelsmissies Blz. 96  
Investeringsbevordering, acquisitie Blz. 97  
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 98  
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces) Blz. 99  
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering Blz. 100  
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB Blz. 101  
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling) Blz. 102  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 103  
Financieel overzicht Blz. 104  
Specificatie besluitvorming Blz. 105  
Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheid Blz. 106  
Algemene voortgang van het programma Blz. 107  
Wat willen we bereiken? Blz. 108  
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 109  
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers Blz. 110  
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 111  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 112  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 113  
Mobiliteit Blz. 114  
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie Blz. 115  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 116  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 117  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 118  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 119  
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 120  
Mobiliteit Blz. 121  
Optreden als launching customer Blz. 122  
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting Blz. 123  
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving Blz. 124  
Mobiliteit Blz. 125  
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 126  
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 127  
Gezondheid Blz. 128  
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag Blz. 129  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 130  
Financieel overzicht Blz. 131  
Specificatie besluitvorming Blz. 132  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 133  
Algemene voortgang van het programma Blz. 134  
Wat willen we bereiken? Blz. 135  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 136  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 137  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 138  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 139  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 140  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 141  
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB) Blz. 142  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 143  
Uitwerking van 12 Agrofoodpluimen Blz. 144  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 145  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 146  
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 147  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 148  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 149  
Financieel overzicht Blz. 150  
Specificatie besluitvorming Blz. 151  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 152  
Algemene voortgang van het programma Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 155  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 156  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 157  
Gedrag en handhaving Blz. 158  
Infrastructuur Blz. 159  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 160  
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 161  
Uitvoering OV-concessies Blz. 162  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 163  
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 164  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 165  
Financieel overzicht Blz. 166  
Specificatie besluitvorming Blz. 167  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 168  
Algemene voortgang van het programma Blz. 169  
Wat willen we bereiken? Blz. 170  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 171  
Knelpunten infrastructuur Blz. 172  
Mobiliteitshubs Blz. 173  
Multimodaal netwerk Blz. 174  
OV-netwerk Blz. 175  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 176  
Slimme mobiliteit Blz. 177  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 178  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 179  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 180  
Financieel overzicht Blz. 181  
Specificatie besluitvorming Blz. 182  
Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport Blz. 183  
Algemene voortgang van het programma Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 186  
Besluit vervolg Brabant C Blz. 187  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst Blz. 188  
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant Blz. 189  
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020 Blz. 190  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 191  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 192  
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020) Blz. 193  
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) Blz. 194  
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen Blz. 195  
Bevorderen van een sterk blijfklimaat Blz. 196  
Opstellen integrale aanpak blijfklimaat Blz. 197  
Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF) Blz. 198  
Stérk Brabant wordt een zelfstandige community Blz. 199  
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 200  
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling Blz. 201  
Oprichten BrabantSportfonds Blz. 202  
Opstellen Sportakkoord Blz. 203  
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering Blz. 204  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 205  
Financieel overzicht Blz. 206  
Specificatie besluitvorming Blz. 207  
Algemeen financieel beleid Blz. 208  
Functie van algemeen financieel beleid Blz. 209  
Bijstellingen Blz. 210  
Financieel overzicht Blz. 211  
Specificatie besluitvorming Blz. 212  
Bedrijfsvoering Blz. 213  
Algemene voortgang Blz. 214  
Wat willen we bereiken? Blz. 215  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 216  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 217  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 218  
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 219  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 220  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 221  
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming Blz. 222  
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 223  
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 224  
Financieel overzicht Blz. 225  
Specificatie besluitvorming Blz. 226  
Leeswijzer Blz. 227