Indicator 2020 2021 2022 2023
Voortgang rivierverruimingsprojecten (MIRT fase)

2 verkenning (Lob van Gennep en Alem)

2 planstudies (Meanderende Maas en Oeffelt)

1 uitvoering (verlengen brug Alphen)

1 planstudie (Meanderende Maas)

1 uitvoering (Oeffelt)

2 uitvoering (Meanderende Maas en Oeffelt)

2 uitvoering (Meanderende Maas en Oeffelt)

 

 Toelichting

O

Kwaliteit

De verkenningsfase Lob van Gennep is april 2019 gestart, nadat het onderdeel dijkversterking is opgenomen in het HWBP.
De planuitwerkingsfase Oeffelt is vertraagd gestart, na dichtleggen van het tekort door rijk en provincies. Het tekort was ontstaan als gevolg van lager uitvallen van de bijdrage uit vermeden kosten dijkversterking HWBP.
Het voorkeursalternatief Meanderende Maas is eind 2019 vastgesteld door de stuurgroep, met 100% zicht op dekking. De planuitwerkingsfase Meanderende Maas kan medio 2020 formeel worden gestart, na vaststelling van de interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas.
De verkenningsfase Alem (voorheen onderdeel van Maasoeverpark) kon in 2019 niet worden gestart vanwege onvoldoende zicht op financiering als gevolg van lager uitvallen van de bijdrage uit vermeden kosten dijkversterking HWBP. Deze maatregel zal worden afgewogen in het Integraal Riviermanagement overleg (rijk en regio). De bijdrage die de provincie heeft toegezegd blijft in afwachting van de uitkomst (2022) gereserveerd staan.

De indicatoren zullen hierop worden aangepast.