Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Door de uitbraak van het coronavirus is de onzekerheid rondom de ontwikkeling van strategische mobiliteits- en infraprojecten toegenomen. Zo is het door de maatregelen ter voorkoming van een verdere verspreiding van het virus lastiger om met partners afspraken te maken. Daarop wordt nu geanticipeerd. Bovendien zullen extra financiële middelen nodig zijn voor het bestrijden van de economische gevolgen van de coronacrisis. Onzeker is wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor bijvoorbeeld cofinanciering door Rijk én regio. De uitwerking en uitvoering van de reeds gemaakte afspraken van het programma liggen evenwel op schema. Om Brabant bereikbaar te houden zijn we volop bezig met de uitvoering en voorbereiding van een aantal grote projecten. De uitvoering van de plusvariant voor het tracé N65 Vught – Haaren door de provincie wordt uitgewerkt in een bestuursovereenkomst met nieuwe financieringsafspraken. Grote projecten zoals de nieuwe verbinding N69 en N279 Veghel-Asten (ondanks vertraging in de behandeling PIP door RvS als gevolg van corona) liggen op schema.
Het MIRT-onderzoek en het quick-win maatregelenpakket A2 Deil – ’s-Hertogenbosch gaan gestaag door met o.a. de ondertekening van de bestuursovereenkomst voor de snelfietsroute Zaltbommel - 's-Hertogenbosch.
Daarnaast is voor de A50 Paalgraven – Bankhoef een MIRT-onderzoek gestart en wordt een maatregelenpakket voor deze corridor tot en met Eindhoven verder uitgewerkt.
De gevolgen van het afwijzen van PAS beïnvloedt de planning van een aantal Rijksprojecten zoals de A58 en A67 . Door plaatsing op de lijst van prioritaire rijksprojecten is realisatie wel gegarandeerd. Het Tracébesluit PHS en A27 (o.a. Hooipolder) worden voorbereid voor vaststelling in 2020.
De BO-MIRT afspraken met de minister over de aanpak van de spoorzone Gilze en Rijen in het kader van de Robuuste Brabantroute zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst, de Trimodale ontwikkeling haven Loven wordt verder uitgewerkt en de Krachtenbundeling Smart Mobility is vertaald naar een uitvoeringsprogramma Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023. Onderzocht zal worden welke lessen we kunnen leren uit de coronacrisis qua gedrag. Er is een korte termijn pakket voor 2020-2021 voor de Randweg A2 Eindhoven afgesproken. Het MIRT-onderzoek Verstedelijking en bereikbaarheid Brainport Eindhoven is gestart en wordt dit najaar opgeleverd. In BO-MIRT 2020 worden vervolgafspraken gemaakt. Het voorstel Toekomstbeeld OV 2040 Zuid-Nederland wordt momenteel uitgewerkt samen met vele publieke en private partners en zal aan de minister worden aangeboden.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Terug naar navigatie - We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Deze vervoersnetwerken zijn zo met elkaar verknoopt, dat iedere vervoerswijze een optimale bijdrage levert aan de bereikbaarheid.

Indicator:

  • Indicatie filedruk: gemiddelde vertraging per uur autorijden op Rijks- en provinciale wegen in Brabant (< vorig jaar).

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten en tegelijkertijd de bereikbaarheid te waarborgen.

Indicator:

  • Het mobiliteitssysteem in Brabant heeft een minimale impact op de leefomgeving of creëert ruimte voor andere ontwikkelingen door een goede inpassing in de omgeving.

We ontwikkelen een geschikte indicator om de effecten goed te kunnen meten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • Onzeker is wat exact de effecten (tijd en geld) van de corona-crisis zullen zijn op (infrastructurele) projecten.
  • Een aantal projecten en te maken afspraken kent een grote mate van afhankelijkheid van externe partners. Ondanks de inspanningen van de provincie kunnen projecten of afspraken later of niet uitgevoerd of tot stand komen. De maatregelen ter voorkoming van een verdere verspreiding van het virus maken de samenwerking extra complex.
  • De recente uitspraak van de Raad van State inzake de toetsingscriteria van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kan invloed hebben op de voortgang en de kosten van infraprojecten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Lasten 161.368 8.237 169.606
Baten 2.045 -388 1.657
saldo baten en lasten -159.324 -8.625 -167.949