Een essentieel onderdeel van een robuust en samenhangend natuurnetwerk zijn de ecologische verbindingszones (EVZ). Deze groene verbindingen tussen natuurgebieden zorgen ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken en een aaneengesloten natuurgebied ontstaat. Omdat de realisatie van de EVZ's achterblijft, is in het Bestuursakkoord opgenomen om de opgave te versnellen en ca. 200 ha aan EVZ's per jaar aan te leggen. De planning is daarmee als volgt:

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2019

2020

2021

2022

2023

2024 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

1.775

150

350

550

750

950

1.775

Voor het realiseren van het NNB en de EVZ's is het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) ingesteld. Het GOB financiert initiatiefnemers die het NNB en de EVZ's aanleggen. Daarnaast stimuleert het GOB nieuwe initiatieven om tot natuurontwikkeling te komen. De realisatie van het NNB en de EVZ’s wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de realisatie van water- landbouw-, en energiedoelen.Toelichting

G

Kwaliteit