Programma 7 Landbouw en voedsel

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma Landbouw & Voedsel ligt op schema.

We verwachten dat de geplande activiteiten en doelstellingen aan het einde van het jaar zijn gerealiseerd:

  • We werken aan de minimalisering van de effecten van de landbouw op de omgeving: We hebben subsidies gegeven aan de ontwikkeling van meerdere innovatieve stalsystemen, o.a. in de varkenshouderij aan Total Circulair Farmconcept en in de kalverhouderij. 
  • We jagen innovaties aan ter bevordering van een economisch gezonde agrarische sector in Brabant: Er zijn Agrofoodpluimen aan Tea bij Me (perspectief voor korte ketens in de landbouw) en Zuider Zwam (verbinding lokale en circulaire economie met een duurzaam verdienmodel) uitgereikt.
  • We bevorderen het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw: Het op 28 februari 2020 door GS vastgestelde Uitvoeringsprogramma Plantaardig 2020 draagt onder andere bij aan de ontwikkeling van nieuwe teelten en teelttechnieken. Het op dezelfde dag vastgestelde Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie focust op de productie van plantaardig eiwit, nieuwe eiwitten en eiwitten uit reststromen
  • We zullen onze gewenste bijdrage aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw en voedselsector in 2020 nog nader concretiseren.

Daarnaast is het plan van aanpak voor de beschrijving van de Brabantse visie op de landbouw en het voedselsysteem - in het perspectief van 2030 - in uitwerking.  Hierover is recent een  Statenmededeling

verschenen.

 

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving

Terug naar navigatie - Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving

Indicatoren:

  • Stikstofemissie per veehouderijsector in Noord-Brabant
  • Emissie fijn stof uit veehouderij in Noord-Brabant
  • Aantal woningen met een berekende kans op geurhinder groter dan 20%

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant

Terug naar navigatie - Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw

Terug naar navigatie - Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw

Wij willen de sluiting van kringlopen bevorderen door een beter bodembeheer, minder waterverbruik, het (her)gebruiken en verwaarden van reststromen en het (anders) produceren, opslaan en bewerken van dierlijke mest en een sterk verminderd gebruik van kunstmest. Bij het vormgeven van deze doelstelling zal de samenwerking worden gezocht met de uitvoeringspraktijk kringlooplandbouw op nationaal niveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector

Terug naar navigatie - Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector

Wij willen het creëren van maatschappelijke waarden bevorderen. Daarbij gaat het om zaken als de opwekking van energie, toename van biodiversiteit, vastleggen van CO2, een gezond water- en bodemsysteem en het verbeteren van het landschap. Uitgangspunt daarbij is dat dit tevens kansen creëert voor de boer (en of andere ketenpartijen) om een nieuwe component aan het ondernemersinkomen toe te voegen. Een integrale, gebiedsgerichte aanpak zal in een aantal gevallen voordelen bieden.

Indicatoren:

  • Hoeveelheid opgewekte KWH/jaar op boerenbedrijven
  • Biodiversiteit op landbouwpercelen

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Lasten 13.075 12.784 25.859
Baten 0 0 0
saldo baten en lasten -13.075 -12.874 -25.859