Programma 2 Ruimte en wonen

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De implementatie van de Omgevingswet is op stoom. De werkprocessen worden kritisch tegen het licht gehouden en aangepast aan de ambities uit de wet. De Omgevingsverordening is in ontwikkeling en wordt eind van het jaar aan Provinciale Staten aangeboden. De gedachte en werkwijze uit de omgevingsvisie werkt door in de omgevingsverordening maar ook in ons dagelijks handelen. We streven naar excellent maatwerk in de uitvoering van onze ruimtelijke afwegingen om zo kwaliteit van de leefomgeving voor alle Brabanders te verbeteren. Veel van onze opgaven worden regionaal afgestemd.
We zien een grote woningbouwopgave om aan de vraag te blijven voldoen. Dit zowel kwantitatief als kwalitatief. De inzet op het terugdringen van het woningbouwtekort en leegstand is verwerkt in de bestuursopdracht. Hierin is tevens de ambitie opgenomen te participeren in stedelijke transformaties. Via het actieprogramma woonvormen is aandacht voor de diversiteit in de vraag naar woonvormen.
De aanpak werklocaties is een voorzetting van de succesvolle aanpak van afgelopen jaren. Wel zijn er naar aanleiding van het bestuursakkoord accenten gelegd zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van bedrijventerreinen.
We werken aan bovenstaande opgaven door richting te geven, beweging te stimuleren en mogelijk te maken. Richting geven door goed onderbouwde data/monitoring en een overtuigende visie. Beweging stimuleren door te experimenten en kennis te delen. En mogelijk maken door risicodragend te investeren en/of via planologie maatwerk te leveren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.

Terug naar navigatie - Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.

Indicatoren:

  • Participeren in ruimtelijke ontwikkelingen.

Vanuit een integrale, gebiedsgerichte benadering – ‘diep, breed en rond’ – participeren we in wisselende rollen (‘richting geven’, ‘beweging stimuleren’, ‘mogelijk maken’) in ruimtelijke ontwikkelingen

  • Participeren stedelijke transformatieopgaven.

10 à 12 samenwerkingsovereenkomsten in gebieden met een stedelijke transformatieopgave, die bijdragen aan verbetering van de omgevingskwaliteit.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Terug naar navigatie - Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Indicatoren:

  • Verhogen woningvoorraad

Om in de behoefte aan nieuwe woonruimte te voorzien worden de eerstkomende vijf jaar (2019 t/m 2023) 50 duizend woningen aan de voorraad toegevoegd.

  • Binnenstedelijke inpassing nieuwe woonruimte.

Toevoegen van nieuwe woonruimte vindt zo veel mogelijk plaats op binnenstedelijke (transformatie)locaties of in leegstaand vastgoed. We bestendigen de lijn van de afgelopen jaren, waarin steeds zo’n 70% van de woningbouw in Brabant op binnenstedelijke locaties is gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties

Terug naar navigatie - Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties

Indicatoren:

  • Ontwikkeling van werklocaties

Vraaggerichte ontwikkeling van hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties vanuit de regionale afspraken en samenwerking.

  • Verduurzamen werklocaties

10 verduurzaamde werklocaties waar maatregelen zijn genomen betreffende de energietransitie en klimaatadaptatie opgaven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Wij voorzien dat door de Corona-crisis en de Stikstof-crisis de beoogde prestaties en de uitvoering van geplande werkzaamheden vertraging zullen oplopen. Processen van samenwerken en realiseren zijn op een andere manier ingericht, zodat toch sprake is van voortgang. Hoe onzeker de ontwikkelingen ook zijn!

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Lasten 22.137 2.990 25.127
Baten 520 0 520
saldo baten en lasten -21.617 -2.990 -24.607