Deze prestaties / activiteiten i.h.k.v. digitalisering / dataficering dragen ook bij aan de doelstelling "Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven".Toelichting

G

Kwaliteit