Als provincie willen we een bijdrage leveren aan de klimaatopgave door meer bossen aan te leggen en de bestaande bossen op de droge zandgronden om te vormen naar meer gevarieerde bossen. Met een grotere oppervlakte bos en meer gevarieerdere bossen zorgen we voor meer binding van CO2, versterken we de bosbiodiversiteit, gaan we verdroging tegen en ontstaan meer mogelijkheden voor houtproductie.
Bovendien zijn gevarieerde bossen veel beter opgewassen tegen de klimaatverandering met minder risico op grootschalige sterfte door plaaginsecten en uitslaande bosbranden.

De ambitie is om tot 2030 het bosgebied in Brabant te laten groeien met ca. 13.000 ha. In het Bestuursakkoord is opgenomen om in deze bestuursperiode een begin te maken met de aanplant van tenminste 2.500 ha bos. De verwachting is dat hiervan in deze bestuursperiode 1.000 ha ook daadwerkelijk gereed is. Daarnaast is de ambitie om in 2030 een groot deel van de Brabantse bossen op de droge zandgronden te hebben omgevormd.

Indicator

2020

2021

2022

2023

In uitvoering genomen ha bosuitbreiding (cumulatief)

0

500

1.500

2.500Toelichting

G

Kwaliteit