Programma 5 Economie

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het zijn roerige economische tijden. We stevenden af op een zeer positief jaar, met een groei van ruim 2 procent BRP voor Brabant. Met de komst van het Coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de verspreiding te stoppen zijn we intussen in een heel ander situatie terecht gekomen. De Rabobank voorspelt intussen een krimp van 0,2 procent, maar niet ondenkbaar is dat deze nog groter zal zijn.  Wij hebben snel na de uitbraak een eerste pakket van noodmaatregelen aangekondigd.

Tegen de achtergrond van deze crisis zijn de in de begroting genoemde activiteiten op groen dan wel oranje gezet. Op Groen omdat de activiteit gerealiseerd is zoals het opstellen van een actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’ of het proces loopt hooguit vertraging op vanwege deze crisis. Op Oranje omdat de impact van Coronamaatregelen hun beslag zullen leggen op alle activiteiten van Economie. Bij deze categorie valt ook de economische visie 2030.

We onderzoeken op dit moment wat het effect van de Corona is op de reeds opgestelde producten. We kunnen niet ontkennen dat het effect van de afgekondigde Corona maatregelen ingrijpend zijn voor de Brabantse samenleving en het bedrijfsleven. Wel is het actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’ gepubliceerd en een deel van de middelen versneld ingezet om meteen in te spelen op de behoefte van om en bijscholing. Daarnaast zijn binnen de begroting van Economie er door ons op 18 maart j.l. extra middelen vrijgemaakt. Het betreft een bedrag van € 2,5 miljoen om de informatievoorziening aan het bedrijfsleven vanuit de arbeidsmarktregio’s te helpen ondersteunen. Een verdere verkenning vindt nog plaats naar het ondersteunen van jonge startende bedrijven die belangrijk zijn voor de innovatiekracht van onze Brabantse ecosystemen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Terug naar navigatie - Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Indicator : % toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van voorgaande jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn.

Terug naar navigatie - Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn.

 

Indicatoren:

  • Spanningsindicator Brabantse arbeidsmarkt

Geeft op enig peilmoment de verhouding aan tussen het aantal vacatures en het aantal kortdurend werklozen. Ofwel actuele vraag naar personeel vs. actueel beschikbaar aanbod. Stand van zaken 2019 kwartaal 2:  2,36

  • % bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid)

Ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15–75 jaar (conform de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek). Interprovinciale indicator. Stand van zaken 2019 kwartaal 2:  72,4

Actuele stand in te zien via deze link. Detailinformatie staat hier.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sterkere clusters door internationale samenwerking

Terug naar navigatie - Sterkere clusters door internationale samenwerking

Achterliggend doel van internationale samenwerking is dat onze economie beter functioneert en de handel toeneemt. Een exportgerelateerde indicator zou derhalve een mogelijkheid zijn. Er is op dit moment echter geen exportindicator voorhanden op provincieniveau. Over een exportindicator of handelsindicator komt een nader voorstel bij het nieuwe programma.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf

Terug naar navigatie - Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf

Indicator:  Duurzaam/innovatief middelgroot en kleinbedrijf

Wij streven naar een indicator die de voortgang weergeeft t.a.v. duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf. In 2020 formuleren we de aanpak, in de begroting 2021 geven we een nadere uitwerking van zowel outcome- als prestatie-indicatoren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor de economie. Zeker ook voor de  vrijetijdseconomie . De horeca is gesloten, evenals attractieparken, dierentuinen, musea etc. Recreatieparken/campings zijn beperkt open en evenementen zijn afgelast. De bezoekerseconomie staat stil, juist nu het toeristische seizoen van start gaat. In overleg met het Rijk, provincies en Brabantse partners bekijken we wat nodig is om de sector op korte en langere termijn te ondersteunen. Inhoudelijke ontwikkelingen (productontwikkeling, aanbodversterking, voorbereiding campagnes, ondersteunen ondernemers etc.) gaan zo goed als mogelijk door. Marketingcommunicatie wordt aangepast en campagnes uitgesteld. Voorbereidingen voor een hersteloffensief na de Corona-crisis worden getroffen.



Nadere informatie over financiële risico’s en risicomanagement staat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Lasten 32.798 34.608 67.406
Baten 111 14.120 14.231
saldo baten en lasten -32.687 -20.488 -53.175