We houden zicht op de kwaliteit van naleving van wettelijke medebewindstaken door alle Brabantse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen op de gebieden Archief- en informatiebeheer, Financiën, Huisvesting vergunninghouders, Omgevingsrecht. Daarnaast streven wij er de komende jaren naar de impact van ons toezicht te vergroten door nog meer de dialoog met de toezichtontvangers aan te gaan met als doel een sterker lerend effect te bewerkstelligen.

  • we beoordelen de (beleids-)documenten die de toezichtontvangers verplicht zijn op te stellen;
  • we voeren voortgangsgesprekken met toezichtontvangers, waarin we mogelijke risico’s en best practices bespreken;
  • we doen onderzoek naar maatschappelijk relevante toezichtthema’s;
  • we houden regiobijeenkomsten per toezichtgebied over relevante onderwerpen om kennisdeling tussen gemeenten te stimuleren.

 

Indicatoren:

  • Aantal toezichtontvangers dat door ons op een of meer toezichtgebieden wordt beoordeeld (105)
  • Aantal toezichtontvangers waarmee minstens één voortgangsgesprek gevoerd is (65)
  • Aantal georganiseerde regiobijeenkomsten (4)
  • Aantal uitgevoerde thema-onderzoeken (2)

 

Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht (0)Toelichting

G

Kwaliteit