Prestaties/maatregelen

Indicator

2020

2021

2022

2023

Uitvoeren maatregelen ihkv 6e Nitraatactie-programma (minder emissies en beter bodembeheer)

% landbouwgrond in 8 grondwaterbeschermings-gebieden dat deelneemt

aantal grondwater-beschermingsgebieden waar aan norm wordt voldaan

80%         

4 voldoen

80%         

8 voldoen

(*)

(*)

(*) Voor de periode 2022-2027 moeten deze nog worden vastgelegd.

 Toelichting

G

Kwaliteit