Programma 1 Bestuur en veiligheid

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De veranderkracht op de grote transitieopgaven moet mede komen vanuit de samenwerkende overheden Schakelkracht, veerkracht en slagkracht van het openbaar bestuur zijn essentiële eigenschappen. Een kwalitatief goed en goed samenwerkend openbaar bestuur is cruciaal en een randvoorwaarde om op een goede manier deze grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Een openbaar bestuur dat effectief is ingericht, dat niet alleen onderling optimaal samenwerkt maar ook samenwerkt met uiteenlopende actoren in de samenleving (triple helix en burgers). Het programma Kwaliteit Openbaar bestuur ligt op koers. Begin 2020 is de bestuursopdracht Veiligheid afgerond. Deze ligt ter besluitvorming voor bij PS. Voor Interbestuurlijk toezicht is begin van dit jaar een nieuw toezicht kader 2020-2023 geformuleerd en vastgesteld met een daarbij horende Uitvoeringsprogramma voor 2020. Het aangenomen initiatiefvoorstel Kind en democratie wordt momenteel uitgewerkt in een voorstel en aanpak.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Indicator:

  • Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

In de te formuleren bestuursopdracht, die uiterlijk maart 2020 in Provinciale Staten wordt besproken, wordt nader uitgewerkt welke activiteiten we gaan inzetten om bij te dragen aan de doelstellingen zoals die zijn vervat in het bestuursakkoord.

O

De bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant is begin 2020 afgerond. Op basis van de uitwerking van de bestuursopdracht worden de volgende activiteiten en indicatoren opgenomen:

 

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan aan de slag met activiteiten die zijn gericht op een weerbare overheid en die tegendruk kunnen bieden aan ondermijnende criminaliteit. We zetten in op een veiliger buitengebied. We stimuleren kennis en onderzoek op het gebied van ondermijnende criminaliteit.

  • We stellen een integraal verbeterplan op, gericht op weerbaarheid, veiligheid en integriteit van de provinciale organisatie.
  • Er wordt in 2020 een Platform Veilig Ondernemen (PVO) opgericht.
  • Er wordt een plan van aanpak opgesteld over de wijze waarop SSiB stapsgewijs verder kan worden geprofessionaliseerd.
  • Er wordt een Centrum voor Ondermijningsstudies opgericht, samen met gemeente Tilburg, het Landelijk Strategisch Beraad Ondermijning en Taskforce-RIEC Brabant Zeeland.

 

Indicatoren:

Indicator 2020 2021 2022 2023
Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ hebben gevolgd 100 100 100  
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning 15 15 15 15
Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare vakantieparken 6      
Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd handhaven 3      

 

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Indicatoren:

  • Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering
  • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via interbestuurlijke samenwerking in Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De huidige politieke ontwikkelingen kunnen leiden tot gewijzigde inzichten ten aanzien van het betrekken van burgers bij beleidsontwikkeling en -uitvoering en interbestuurlijke samenwerking.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Lasten 19.284 1.624 20.909
Baten 2 125 127
saldo baten en lasten -19.282 -1.499 -20.782