Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

We werken aan het meest betrouwbare, slimme, duurzame en veilige mobiliteitssysteem van Europa om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Ondanks de huidige bestuurlijke onzekerheid, de stikstofproblematiek en de coronacrisis ligt de uitvoering van het programma Basisinfrastructuur mobiliteit goed op koers. Met een concrete aanpak om de stikstofdepositie te minimaliseren en waar nodig te compenseren, kan het onderhoud aan de provinciale wegen worden uitgevoerd en ligt het provinciale wegennet er goed bij. De beleidsnota KOPI biedt een duidelijke inhoudelijke basis en de directe gevolgen van corona op de onderhoudstaak zijn vooralsnog beperkt. Via de infrastructurele projecten blijven we de markt via de wijze van aanbesteden continu uitdagen om te komen met innovaties en stellen hoge eisen voor duurzaamheid (o.a. CO2-uitstoot en hergebruik). De risico gestuurde aanpak en intensivering voor verkeersveiligheid is via het BVVP vastgesteld en de bijbehorende extra financiële middelen worden via de uitwerking van de bestuursopdracht Veiligheid geregeld. Hiermee hopen we de stijgende trend van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de afgelopen jaren te kunnen keren. Met de transitiestrategie gedeelde mobiliteit en de intentie overeenkomst met de regio West Brabant kan de start worden gemaakt met de voorbereidingen van nieuwe concessie voor west en de doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem in Brabant met verschillende vormen van (gedeelde) mobiliteit. De uitbraak van het coronavirus heeft vooral gevolgen voor de uitvoering van de dienstregelingen binnen de vigerende OV-concessies.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet

Terug naar navigatie - We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet

Vanuit de kernwaarden veilig, bereikbaar, leefbaar en duurzaam.

Indicator:

  • De staat en inrichting van de provinciale wegen worden positief gewaardeerd door de Brabantse burger (waardering WOW >= 7).

Wat gaan we daarvoor doen?

We streven naar nul verkeersdoden in Brabant

Terug naar navigatie - We streven naar nul verkeersdoden in Brabant

Door het verbeteren van de verkeersveiligheid met een integrale aanpak gericht op de pijlers gedrag, handhaving en infrastructuur.

Indicatoren:

  • Dodelijk verkeersslachtoffers in Brabant (aantal)
  • Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen (aantal)
  • Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen (aantal per reizigerskilometer)

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers

Terug naar navigatie - We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers

Indicatoren:

  • Uitvoering OV-concessies: Klanttevredenheidscijfer OV-klantenbarometer (>= vorig jaar)
  • Transitie naar gedeelde mobiliteit: indicator nader te bepalen n.a.v. uitwerking adaptieve uitvoeringsagenda gedeelde mobiliteit (vastgesteld in begroting 2021)

Wat gaan we daarvoor doen?

We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies

Terug naar navigatie - We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies

Bij de uitvoering van onze wettelijke taken voor mobiliteit leveren we een bijdrage aan het realiseren van doelstellingen uit het klimaatakkoord.

Indicator

  • Totale emissie broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten (in absolute aantallen in tonnen uitstoot)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • Onzeker is wat exact de effecten van de corona-crisis zullen zijn op de onderhoudswerkzaamheden van provinciale wegen en de uitvoering van de OV-concessies.
  • Het afwijzen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State heeft consequenties voor de werkzaamheden aan provinciale infrastructuur. Met een concrete aanpak om de stikstofdepositie te minimaliseren en waar nodig te compenseren kan het onderhoud aan de provinciale wegen in de regel worden uitgevoerd. Het borgen van de verkeersveiligheid staat daarbij voorop. Bij nieuwe aanleg en reconstructies kan de situatie iets complexer liggen. Door de stikstofproblematiek kunnen werkzaamheden aan provinciale infrastructuur duurder uitvallen. De aankondiging bij het statenvoorstel KOPI dat in de toekomst meer (structurele) middelen nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur kan hierdoor mogelijk eerder aan de orde zijn.
  • In verband met de transitie naar gedeelde mobiliteit en de nieuwe concessie West zijn mogelijk frictiekosten te verwachten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Lasten 186.040 3.230 189.270
Baten 19.725 -19 19.706
saldo baten en lasten -166.315 -3.249 -169.564