Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheid

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Energietransitie

Sinds 1 januari 2020 is het Uitvoeringsprogramma ‘Energie Verbindt’ van kracht. Gemeenten, waterschappen, Enexis en provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor vier Regionale Energie Strategieën (RES) in Noord-Brabant die (nagenoeg) gereed zijn voor besluitvorming. Binnen het transitiepad elektriciteit heeft de  samenwerking met de Kempengemeenten geleid tot beleids- en toetsingskader voor de opwekking van grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen waarover 1e helft van dit jaar besluitvorming in de raden plaatsvindt. Voor de Duurzame Polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss wordt 1ste helft 2020 de ‘Verkenning Duurzame Polder’ naar de raden en Staten gestuurd. Er zijn oriënterende gesprekken gestart om te komen tot een samenwerking met enkele gemeenten voor windenergie langs de A67. Windpark De Spinder in Tilburg is voorjaar 2020 in gebruik genomen. Voor Windenergie A16 wordt een uitspraak van de Raad van State verwacht na 1 april. Onlangs werd een gezamenlijke aanbesteding voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur afgerond en is een nieuwe aanbesteding voor ca. 4.500 laadpalen gepubliceerd. In transitiepad Industrie is in februari samen met 7 andere partners een Greendeal voor de verduurzaming van het bedrijventerrein in Waalwijk ondertekend. Verder blijven we samenwerken met de beweging ‘Brabant geeft Energie’ om initiatieven van onderop te ondersteunen die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie door meer draagvlak, samenwerking en betrokkenheid van partijen in onze provincie.

 

Impuls Circulaire Samenleving; de Impuls wordt uitgewerkt en voor de zomer aan PS aangeboden. Om de mogelijkheden voor een versnellingskamer circulair grondstoffengebruik na te gaan wordt een verkenning uitgevoerd. Verder is BioVoice (innovatie & business booster) samen met partners tot stand gekomen en is er een start gemaakt met de Groene Cirkels Suikerunie. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor Cirkelstad Brabant.

 

Gezondheid; binnen de provinciale organisatie is een eerste verkennende inventarisatie uitgevoerd, waaruit blijkt dat we al veel aan gezondheid doen. We kijken ook wat andere partners doen en hoe we elkaar kunnen helpen, versterken en meer impact kunnen genereren (zie Memo gedeputeerde ‘Verkenning van het thema gezondheid’). De coronacrisis werpt nieuwe vragen op als het gaat over gezondheid in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving. Wij pakken onze rol door zorgen uit de samenleving te helpen vertalen naar onderzoeksvragen en hier de benodigde urgentie op te organiseren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking

Terug naar navigatie - Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking

Om het doel (100% duurzame energie in 2050, grotendeels afkomstig uit Noord-Brabant) te behalen, leggen we de komende jaren sterk de nadruk op de ontwikkeling van energieprojecten.

Het toekomstbeeld van 100% duurzame energie vormt een grote uitdaging. Complex, maar zeker mogelijk met de Brabantse mentaliteit van ‘de handen ineenslaan en aanpakken’. Samen met medeoverheden organiseren we draagvlak en participatie rondom de realisatie van duurzame energie-opwekking.

Indicator:

  • Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule (PJ) (verplichte indicator, bron Klimaatmonitor)

Wat gaan we daarvoor doen?

Verminderen broeikasgasemissies

Terug naar navigatie - Verminderen broeikasgasemissies

Fossiele brandstoffen leveren door CO2-uitstoot de belangrijkste bijdrage aan de totale uitstoot van broeikasgassen. We zetten volop in op besparing en verduurzaming, want brandstoffen die je niet verbruikt leveren geen uitstoot op en duurzame energie evenmin.

Indicatoren:

  • (Verplicht) Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
  • Emissie gerelateerd aan energie: totale CO2- emissie in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

Terug naar navigatie - Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

We gaan van een centraal gestuurd, fossiel energiesysteem (voor elektriciteit, warmte en voorstuwingskracht) naar een flexibel, duurzaam energiesysteem. Een systeem met bronnen die in de meeste gevallen meer tijdelijk en lokaal van aard zijn, zon- en windenergie bijvoorbeeld zijn variabel. Energieconversie en -opslag zullen daarom van cruciaal belang worden om altijd voldoende energie te kunnen leveren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal

Terug naar navigatie - Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal

Ook verduurzaming van de provinciale organisatie en bezittingen, zoals wegen, levert een bijdrage aan energiereductie en circulariteit.

Verregaand betekent best beschikbare mogelijkheden worden beoordeeld o.b.v. kosten over de levenscyclus (LCC).

Indicator:

  • Om draagvlak en marktstimulans te creëren treedt de provincie Noord-Brabant via aanbestedingen en inkoop op als ‘goed voorbeeld’ en ‘launching customer’

Wat gaan we daarvoor doen?

Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving

Terug naar navigatie - Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving

Wij werken aan een circulaire samenleving door duurzamer om te gaan met de beschikbare grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. We verminderen daartoe samen met maatschappelijke partners het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen volgens de landelijke afspraken met 50 procent in 2030.

Indicator:

  • Mate van hergebruik van grondstoffen is toegenomen

Nog te ontwikkelen in 2020 in samenwerking met Planbureau voor de leefomgeving/Centraal Bureau voor de Statistiek, landelijke monitor.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gezondheid

Terug naar navigatie - Gezondheid

Het bestuursakkoord vergt op dit punt nadere uitwerking. In de periode tot februari 2020 wordt, in samenspraak met PS en met betrokkenheid van externe stakeholders, ingezet om te komen tot een gedragen beweging/ambitie op het gebied van het thema gezondheid.

N.B. (Voortzetting van) bestaande projecten (o.a. Brabantse Health Deal/Gezonde Brabander, schoolpleinen van de toekomst en proeftuinen voor ouderen) en metingen en berekeningen van schadelijke stoffen zijn opgenomen in de begrotingen agrofood en milieu.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Corona-virus

De voortgang op diverse acties en projecten zal ongetwijfeld in het geding komen door de maatregelen i.v.m. bestrijding corona virus. Op dit moment zien we bijvoorbeeld vertraging ontstaan in toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Lasten 5.936 7.992 13.927
Baten 181 0 181
saldo baten en lasten -5.754 -7.992 -13.746