Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma
 De samenleving als geheel maar ook specifiek de cultuur- erfgoed en sportsector zijn hard getroffen door de impact van het Coronavirus. Vanuit onze provinciale rol werken we op dit moment hard aan de ondersteuning in het vinden van oplossingen en verlichting en leveren we in nauwe afstemming met de veiligheidsregio’s onze bijdrage aan het monitoren van de impact van corona op de samenleving. Zie ook Statenmededeling Uitwerking Steunpakket Cultuur in Brabant (apr 2020, nr 4689845).
 
Verder loopt het programma grotendeels op koers. Er wordt uitvoering gegeven aan de huidige regelingen professionele kunsten en amateurkunsten. Tevens is de nieuwe regeling amateurkunst voor de periode ’21-’24 nu in procedure en wordt in gezamenlijkheid met Brabantstadpartners uitvoering gegeven aan het beoordelingsproces rondom de aanvragen professionele kunsten voor de nieuwe kunstplanperiode ’21-’24. Op het gebied van cultuur-en erfgoededucatie werken we in nauwe samenwerking met de Brabantse gemeenten aan nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst met het rijk en is er een intentieverklaring afgegeven voor een vervolg op Cultuur met Kwaliteit voor de periode ’21-‘24. Ook wordt op dit moment de subsidieaanvraag voor Futurelab in Eindhoven (één van de regiodealprojecten) beoordeeld. V.w.b. erfgoed wordt met de Zuiderwaterliniepartners gewerkt aan een nieuwe overeenkomst om, na een initiële fase, te komen tot een bestendige samenwerking richting de toekomst. Op het gebied van Samenleving wordt gewerkt aan de totstandkoming van een tweede ronde voor het Brabant Outcomes Fund en wordt de ondersteuningsstructuur voor maatschappelijke initiatieven, Stérk Brabant, verder doorontwikkeld om nog meer initiatieven van dienst te kunnen zijn. Verder wordt ook uitvoering gegeven aan de Sportagenda met de inzet rondom aangepast sporten en topevenementen (voor zover doorgang plaatsvindt vanwege Coronavirus). In zijn algemeenheid gaan we, mede op basis van signalen van buiten, aan de slag met de thematiek rondom indexering in relatie tot onze steuninstellingen. Het opstellen van kaders is in afwachting van een nieuw bestuursakkoord getemporiseerd.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving

Terug naar navigatie - Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving

Indicator:

  • Vergroting cultuurbereik (incl. cultuureducatie)

We hebben het cultuurbereik voor iedere Brabander en het bereik van cultuureducatie in 2023 vergroot ten opzichte van de laatste meting (Waarde van Cultuur) in 2018.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

Terug naar navigatie - Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

Indicatoren:

  • Borging behoud van monumenten en culturele landschappen

We hebben behoud van monumenten en cultuurhistorische landschappen door herbestemming en ontwikkeling van monumenten en door de kwaliteit van cultuurhistorische landschappen in gebiedsontwikkeling een plek gegeven.

  • Staat van Rijksmonumenten (verplichte indicator IPO)

Percentage rijksmonumenten (exclusief de monumentcategorie met oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’. De 0-meting in 2017/2018 leverde een percentage op van 18,7% voor Noord-Brabant (t.o.v. 18% landelijk). In 2020 wordt voor 25% van de monumenten een update uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen van een sterk blijfklimaat

Terug naar navigatie - Bevorderen van een sterk blijfklimaat

Indicator:

PM (volgt uit nog op te stellen aanpak blijfklimaat)

O

Vanuit ‘blijfklimaat’ wordt een integrale aanpak ontwikkeld voor het toekomstbestendig maken van dorpen en steden. De programma’s samenleving/sociale veerkracht en cultuur, sport en erfgoed bieden daarvoor belangrijke ingrediënten. We zijn dan ook gestart met een gebiedsanalyse voor de regio West Brabant West die dilemma’s, opgaven en kansen blootlegt. Maar ook inzicht geeft in welke indicatoren en ingrediënten ervoor zorgen dat het in een regio aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en leven. Deze analyse laat langer op zich wachten, waardoor het voorstel aan uw Staten ook langer duurt dan gepland. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de doorontwikkeling van Sterk Brabant om meer lokale initiatieven te kunnen ondersteunen en loopt de verkenning voor de tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van Brabantse sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - Versterken van Brabantse sportinfrastructuur

Indicator:

  • Instrumentarium periode 2020 – 2024 op orde

We hebben in 2020 goede afspraken gemaakt over onze sportinzet voor de komende periode en ons instrumentarium voor de uitvoering voor de periode 2020 - 2024 is op orde.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

 Vele prestaties worden geleverd in samenwerking met externe partners. De uitbraak van het Coronavirus geeft veel onzekerheid. Nog niet duidelijk is in hoeverre dit de te behalen prestaties beïnvloed. Ook kan het zijn dat de nieuwe coalitieonderhandelingen nog invloed heeft op de te behalen prestaties.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Lasten 53.043 7.803 60.846
Baten 693 -48 645
saldo baten en lasten -52.350 -7.851 -60.201