Algemeen financieel beleid

Functie van algemeen financieel beleid

Terug naar navigatie - Functie van algemeen financieel beleid

Voor elk programma zijn in de begroting de lasten en de baten opgenomen die bij dat programma horen. De baten zijn meestal niet toereikend om de lasten van het programma te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi van lasten en baten bij de programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen, de stelposten en de mutaties in de reserves.

Bijstellingen

Terug naar navigatie - Bijstellingen

Mutaties die in programma Algemeen financieel beleid zijn verwerkt kunnen worden verdeeld in:


• mutaties die voortvloeien uit de bijstellingen in beleidsprogramma's ;
• mutaties die alleen op algemeen financieel beleid betrekking hebben.

 

Mutaties die voortvloeien uit bijstellingen in beleidsprogramma's
Veel voorstellen hebben een inhoudelijke oorsprong. Indien deze direct te koppelen is aan een beleidsprogramma, is zowel het voorstel als de financiële mutatie in het betreffende programma beschreven. In het programma Algemeen financieel beleid is het effect van deze mutaties op reserves, algemene dekkingsmiddelen en stelposten opgenomen.

 

Mutaties algemeen financieel beleid
Daarnaast zijn er puur financiële mutaties, die geen oorsprong hebben in beleidsprogramma's. Deze zijn volledig verwerkt binnen programma Algemeen financieel beleid. Deze mutaties worden hieronder in de specificatie van besluitvorming in detail weergegeven en toegelicht.
Binnen deze categorie mutaties zijn de volgende voorstellen tot bijsturing verwerkt:


• Extra onttrekkingen en storingen in reserves: deze mutaties vloeien voort uit de jaarrekening 2019 en zijn in dat dossier toegelicht. In de specificatie besluitvorming hieronder kunt u korte toelichting op deze mutaties lezen.
• Onderzoek nieuwe investeringsmogelijkheden 2020-2023: voorstel om een onderzoeksbudget á € 800.000 ter beschikking te stellen voor de periode 2020-2023. Dit budget zal worden gebruikt voor het onderzoek naar mogelijkheden om immunisatieportefeuille via investeringen in te zetten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten 15.501 251 15.753
Baten 604.325 4.543 608.868
Overhead, VPB en stelposten
Lasten 155.016 -47.806 107.210
Baten 0 0 0
Mutaties in reserves
Stortingen 288.399 28.875 327.274
Onttrekkingen 473.766 93.156 566.922