Binnen de huidige beleidstaken heeft de provincie al opdracht gegeven voor een aantal extra eigen meetstations. Dit betreft meetstations nabij de industrieterreinen Moerdijk en Antwerpen en aanvullende ammoniakmeetpunten vanuit het MAN (Meetpunt Ammoniak Natuurgebieden) bij alle Brabantse natura2000-gebieden. Ook vindt monitoring van de luchtkwaliteit plaats nabij Moerdijk met 26 e-noses en 7 meetstations van Vluchtige Organische Stoffen. Verder wordt in samenwerking met de brede regio rondom Eindhoven gewerkt aan een innovatief netwerk met sensormetingen in Zuid-Oost-Brabant. Doel is om de eventuele pieken in de luchtverontreiniging te signaleren en bewoners te informeren over de (beperkte) extra luchtverontreiniging die de industrieterreinen specifiek voor nabijgelegen kernen veroorzaken. Conform de ambitie uit het bestuursakkoord zullen we inventariseren waar we meer meetpunten kunnen realiseren in hoog belaste gebieden.Toelichting

G

Kwaliteit