Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Algemeen hoofdstuk
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Realisatie op hoofdlijnen
    3. Blz. 9 Organisatie en bedrijfsvoering
    4. Blz. 10 Impact corona
    5. Blz. 11 Financieel totaalbeeld
   3. Blz. 12 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 13 Inleiding
    2. Blz. 14 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 15 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 16 Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft
      2. Blz. 17 Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren
     2. Blz. 18 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 19 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      2. Blz. 20 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      3. Blz. 21 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     3. Blz. 22 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 23 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
    3. Blz. 24 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 25 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 26 Verschillenanalyse
   4. Blz. 27 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 28 Inleiding
    2. Blz. 29 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 30 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 31 Aanpak leegstand en transformatie
      2. Blz. 32 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      3. Blz. 33 Implementeren van de Omgevingswet
      4. Blz. 34 Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof
     2. Blz. 35 Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.
      1. Blz. 36 Actualiseren Brabantse Agenda Wonen
      2. Blz. 37 Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen'
      3. Blz. 38 Regionale afspraken over planning en realisatie
      4. Blz. 39 Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen.
     3. Blz. 40 Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties
      1. Blz. 41 Kennisontwikkeling en informatievoorziening
      2. Blz. 42 Regionale afstemming en programmering
      3. Blz. 43 Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen
    3. Blz. 44 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 45 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 46 Verschillenanalyse
   5. Blz. 47 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 48 Inleiding
    2. Blz. 49 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 50 Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik
      1. Blz. 51 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 52 Concrete aanpak in projecten en gebieden
     2. Blz. 53 Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater
      1. Blz. 54 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 55 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     3. Blz. 56 Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten)
      1. Blz. 57 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
      2. Blz. 58 Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast
     4. Blz. 59 Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau
      1. Blz. 60 Schoon grondwater
      2. Blz. 61 Schoon oppervlaktewater
     5. Blz. 62 Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem
      1. Blz. 63 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 64 Organiseren bodemnetwerk Brabant
    3. Blz. 65 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 66 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 67 Verschillenanalyse
   6. Blz. 68 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 69 Inleiding
    2. Blz. 70 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 71 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 72 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      2. Blz. 73 Realisatie ecologische verbindingszones
      3. Blz. 74 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
      4. Blz. 75 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 76 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 77 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
      2. Blz. 78 Bosuitbreiding en bosomvorming
      3. Blz. 79 Gebiedsgerichte aanpak groene en blauwe opgaven
      4. Blz. 80 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
      5. Blz. 81 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden
     3. Blz. 82 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 83 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
     4. Blz. 84 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 85 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 86 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 87 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 88 Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten
      3. Blz. 89 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
      4. Blz. 90 Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting
     6. Blz. 91 Gezondheid
      1. Blz. 92 Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie
     7. Blz. 93 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 94 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 95 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 96 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 97 Verschillenanalyse
   7. Blz. 98 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 99 Inleiding
    2. Blz. 100 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 101 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 102 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 103 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 104 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      4. Blz. 105 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      5. Blz. 106 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 107 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 108 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 109 Behouden van het aanwezige talent
      3. Blz. 110 Ontwikkelen talent
      4. Blz. 111 Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel
     3. Blz. 112 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 113 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 114 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 115 Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken
      4. Blz. 116 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 117 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 118 Bijdragen aan campusontwikkeling
      2. Blz. 119 We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op
      3. Blz. 120 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
    3. Blz. 121 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 122 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 123 Verschillenanalyse
   8. Blz. 124 Programma 6 Energie
    1. Blz. 125 Inleiding
    2. Blz. 126 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 127 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 128 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave, is in 2023 gerealiseerd (in MW)
      2. Blz. 129 Gedeelde (netwerk-)aansluiting per RES regio realiseren
      3. Blz. 130 Opstellen Regionale Energie Strategieën.
     2. Blz. 131 Verminderen broeikasgasemissies
      1. Blz. 132 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 133 Mobiliteit
      3. Blz. 134 We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed.
     3. Blz. 135 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 136 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      2. Blz. 137 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 138 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 139 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 140 Verschillenanalyse
   9. Blz. 141 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 142 Inleiding
    2. Blz. 143 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 144 Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
      1. Blz. 145 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen
      2. Blz. 146 Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen
     2. Blz. 147 Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
      1. Blz. 148 Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000
      2. Blz. 149 Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers)
      3. Blz. 150 Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten
     3. Blz. 151 Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
      1. Blz. 152 Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten
      2. Blz. 153 Uitvoeringsagenda mest
     4. Blz. 154 Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
    3. Blz. 155 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 156 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 157 Verschillenanalyse
   10. Blz. 158 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 159 Inleiding
    2. Blz. 160 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 161 We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet
      1. Blz. 162 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
     2. Blz. 163 We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant
      1. Blz. 164 Gedrag en handhaving
     3. Blz. 165 We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers
      1. Blz. 166 Transitie naar gedeelde mobiliteit
      2. Blz. 167 Uitvoering OV-concessies
     4. Blz. 168 We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies
      1. Blz. 169 Verduurzaming mobiliteitssysteem
    3. Blz. 170 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 171 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 172 Verschillenanalyse
   11. Blz. 173 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 174 Inleiding
    2. Blz. 175 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 176 We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer
      1. Blz. 177 Knelpunten infrastructuur
      2. Blz. 178 Mobiliteitshubs
      3. Blz. 179 Multimodaal netwerk
      4. Blz. 180 OV-netwerk
     2. Blz. 181 We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.
      1. Blz. 182 Slimme mobiliteit
     3. Blz. 183 We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 184 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 185 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 186 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 187 Verschillenanalyse
   12. Blz. 188 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 189 Inleiding
    2. Blz. 190 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 191 Versterken van een levendig Brabant
      1. Blz. 192 Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘22
      2. Blz. 193 Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030
     2. Blz. 194 Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 195 Cultuur: Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      2. Blz. 196 Cultuur: Uitvoeren evaluatie Brabant C
      3. Blz. 197 Sport: Ondersteuning (top)sportevenementen
      4. Blz. 198 Sport: Vormgeven Brabants Sportfonds
      5. Blz. 199 Vrijetijdseconomie: Versterken van de vrijetijdssector
     3. Blz. 200 Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 201 Vrijetijdseconomie: Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     4. Blz. 202 Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
      1. Blz. 203 Cultuur: Ondersteuning van talenthubs
      2. Blz. 204 Sport: Ondersteuning van talentontwikkeling
     5. Blz. 205 Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap
      1. Blz. 206 Cultuur: voortzetten regeling Impulsgelden
      2. Blz. 207 Sport: Opstellen van een BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering
      3. Blz. 208 Vrijetijdseconomie: Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
     6. Blz. 209 Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed
      1. Blz. 210 (Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen.
      2. Blz. 211 Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen
      3. Blz. 212 Uitvoering geven aan verlengd kader Erfgoed t/m 2022
    3. Blz. 213 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 214 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 215 Verschillenanalyse
   13. Blz. 216 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 217 Inleiding
    2. Blz. 218 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 219 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 220 Algemene midddelen
    5. Blz. 221 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten
    6. Blz. 222 Toelichting baten en lasten
  3. Blz. 223 Paragrafen
   1. Blz. 224 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 225 Inleiding
    2. Blz. 226 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 227 Slim, snel en effectief samenwerken met partners
     2. Blz. 228 Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen
     3. Blz. 229 Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers
      1. Blz. 230 Beweging en verfrissing in de organisatie
      2. Blz. 231 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
     4. Blz. 232 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
      1. Blz. 233 Tijdige afhandeling van facturen
      2. Blz. 234 Tijdige afhandeling van subsidies
    3. Blz. 235 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    4. Blz. 236 Verschillenanalyse
   2. Blz. 237 Provinciale heffingen
    1. Blz. 238 Inleiding
    2. Blz. 239 Beleidskaders
    3. Blz. 240 Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
    4. Blz. 241 Grondwaterheffing
    5. Blz. 242 Nazorgheffing
    6. Blz. 243 Diverse leges
   3. Blz. 244 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 245 Inleiding
    2. Blz. 246 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 247 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    4. Blz. 248 Beleidskaders
    5. Blz. 249 Inventarisatie risico's
    6. Blz. 250 Risico inschatting in relatie tot corona
    7. Blz. 251 Inventarisatie weerstandscapaciteit
    8. Blz. 252 Ratio weerstandsvermogen
   4. Blz. 253 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 254 Inleiding
    2. Blz. 255 Onderhoud wegen
     1. Blz. 256 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 257 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
     3. Blz. 258 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    3. Blz. 259 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     1. Blz. 260 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 261 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    4. Blz. 262 Onderhoud vaarwegen
     1. Blz. 263 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 264 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   5. Blz. 265 Treasury
    1. Blz. 266 Inleiding
    2. Blz. 267 Ontwikkelingen Treasury
    3. Blz. 268 Obligatieportefeuilles
    4. Blz. 269 Beleid en beheersing van risico's
    5. Blz. 270 Provinciefinanciering
   6. Blz. 271 Verbonden partijen
    1. Blz. 272 Inleiding
    2. Blz. 273 Nota
    3. Blz. 274 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 275 Lijst van verbonden partijen
   7. Blz. 276 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
    1. Blz. 277 Provinciaal grondbeleid
    2. Blz. 278 Ontwikkelbedrijf
    3. Blz. 279 Resultaten van het Ontwikkelbedrijf
    4. Blz. 280 Portefeuille Ontwikkelbedrijf
    5. Blz. 281 Grond
    6. Blz. 282 Leningen
    7. Blz. 283 Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf
    8. Blz. 284 Risicoreserve Ontwikkelbedrijf
    9. Blz. 285 Voorzieningen Ontwikkelbedrijf
    10. Blz. 286 Egalisatiereserve Ontwikkelbedrijf
    11. Blz. 287 Reserve Verkenningen Ontwikkelbedrijf
    12. Blz. 288 Weerstandsvermogen
    13. Blz. 289 BBV en risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf
    14. Blz. 290 Grondbeleid overige beleidsvelden
   8. Blz. 291 Investeringsagenda
    1. Blz. 292 Inleiding
    2. Blz. 293 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 294 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    4. Blz. 295 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   9. Blz. 296 Europese programma's
    1. Blz. 297 Inleiding
    2. Blz. 298 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 299 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    4. Blz. 300 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   10. Blz. 301 Burgerjaarverslag
    1. Blz. 302 Inleiding
    2. Blz. 303 Relatiebeheer
    3. Blz. 304 Betrokkenheid/participatie
    4. Blz. 305 Telefonische bereikbaarheid
    5. Blz. 306 Afhandeling subsidies
    6. Blz. 307 Afhandeling vergunningen, ontheffingen en meldingen
    7. Blz. 308 Afhandeling facturen
    8. Blz. 309 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap