Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Algemeen hoofdstuk Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Realisatie op hoofdlijnen Blz. 8
Organisatie en bedrijfsvoering Blz. 9
Impact corona Blz. 10
Financieel totaalbeeld Blz. 11
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 12
Inleiding Blz. 13
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 14
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 15
Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft Blz. 16
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 17
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 18
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 19
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 20
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 21
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 22
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 23
Inzet verbonden partijen Blz. 24
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 25
Verschillenanalyse Blz. 26
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 27
Inleiding Blz. 28
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 29
Verbeteren van omgevingskwaliteit Blz. 30
Aanpak leegstand en transformatie Blz. 31
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 32
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 33
Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof Blz. 34
Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 35
Actualiseren Brabantse Agenda Wonen Blz. 36
Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen' Blz. 37
Regionale afspraken over planning en realisatie Blz. 38
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen. Blz. 39
Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties Blz. 40
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 41
Regionale afstemming en programmering Blz. 42
Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen Blz. 43
Inzet verbonden partijen Blz. 44
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 45
Verschillenanalyse Blz. 46
Programma 3 Water en bodem Blz. 47
Inleiding Blz. 48
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 49
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 50
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 51
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 52
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 53
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 54
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 55
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 56
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 57
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 58
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 59
Schoon grondwater Blz. 60
Schoon oppervlaktewater Blz. 61
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 62
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 63
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 64
Inzet verbonden partijen Blz. 65
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 66
Verschillenanalyse Blz. 67
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 68
Inleiding Blz. 69
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 70
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 71
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 72
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 73
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 74
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 75
Herstel van de biodiversiteit Blz. 76
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 77
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 78
Gebiedsgerichte aanpak groene en blauwe opgaven Blz. 79
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 80
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 81
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 82
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 83
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 84
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 85
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 86
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 87
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 88
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 89
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 90
Gezondheid Blz. 91
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie Blz. 92
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 93
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 94
Inzet verbonden partijen Blz. 95
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 96
Verschillenanalyse Blz. 97
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 98
Inleiding Blz. 99
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 100
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 101
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 102
Een impuls in digitalisering Blz. 103
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 104
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 105
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 106
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 107
Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent Blz. 108
Behouden van het aanwezige talent Blz. 109
Ontwikkelen talent Blz. 110
Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel Blz. 111
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 112
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 113
Continueren van investeringsbevordering Blz. 114
Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken Blz. 115
Stimuleren van de internationale handel Blz. 116
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 117
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 118
We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op Blz. 119
(Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten Blz. 120
Inzet verbonden partijen Blz. 121
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 122
Verschillenanalyse Blz. 123
Programma 6 Energie Blz. 124
Inleiding Blz. 125
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 126
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 127
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave, is in 2023 gerealiseerd (in MW) Blz. 128
Gedeelde (netwerk-)aansluiting per RES regio realiseren Blz. 129
Opstellen Regionale Energie Strategieën. Blz. 130
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 131
Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 132
Mobiliteit Blz. 133
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed. Blz. 134
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 135
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 136
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 137
Inzet verbonden partijen Blz. 138
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 139
Verschillenanalyse Blz. 140
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 141
Inleiding Blz. 142
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 143
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 144
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 145
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 146
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 147
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 148
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 149
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 150
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 151
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 152
Uitvoeringsagenda mest Blz. 153
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 154
Inzet verbonden partijen Blz. 155
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 156
Verschillenanalyse Blz. 157
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 158
Inleiding Blz. 159
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 160
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 161
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 162
We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant Blz. 163
Gedrag en handhaving Blz. 164
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 165
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 166
Uitvoering OV-concessies Blz. 167
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 168
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 169
Inzet verbonden partijen Blz. 170
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 171
Verschillenanalyse Blz. 172
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 173
Inleiding Blz. 174
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 175
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 176
Knelpunten infrastructuur Blz. 177
Mobiliteitshubs Blz. 178
Multimodaal netwerk Blz. 179
OV-netwerk Blz. 180
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 181
Slimme mobiliteit Blz. 182
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 183
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 184
Inzet verbonden partijen Blz. 185
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 186
Verschillenanalyse Blz. 187
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 188
Inleiding Blz. 189
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 190
Versterken van een levendig Brabant Blz. 191
Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘22 Blz. 192
Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030 Blz. 193
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 194
Cultuur: Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 195
Cultuur: Uitvoeren evaluatie Brabant C Blz. 196
Sport: Ondersteuning (top)sportevenementen Blz. 197
Sport: Vormgeven Brabants Sportfonds Blz. 198
Vrijetijdseconomie: Versterken van de vrijetijdssector Blz. 199
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 200
Vrijetijdseconomie: Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 201
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 202
Cultuur: Ondersteuning van talenthubs Blz. 203
Sport: Ondersteuning van talentontwikkeling Blz. 204
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap Blz. 205
Cultuur: voortzetten regeling Impulsgelden Blz. 206
Sport: Opstellen van een BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering Blz. 207
Vrijetijdseconomie: Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 208
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 209
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen. Blz. 210
Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen Blz. 211
Uitvoering geven aan verlengd kader Erfgoed t/m 2022 Blz. 212
Inzet verbonden partijen Blz. 213
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 214
Verschillenanalyse Blz. 215
Algemeen financieel beleid Blz. 216
Inleiding Blz. 217
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 218
Inzet verbonden partijen Blz. 219
Algemene midddelen Blz. 220
Algemene dekkingsmiddelen en stelposten Blz. 221
Toelichting baten en lasten Blz. 222
Paragrafen Blz. 223
Bedrijfsvoering Blz. 224
Inleiding Blz. 225
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 226
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 227
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 228
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 229
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 230
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 231
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 232
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 233
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 234
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 235
Verschillenanalyse Blz. 236
Provinciale heffingen Blz. 237
Inleiding Blz. 238
Beleidskaders Blz. 239
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 240
Grondwaterheffing Blz. 241
Nazorgheffing Blz. 242
Diverse leges Blz. 243
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 244
Inleiding Blz. 245
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 246
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 247
Beleidskaders Blz. 248
Inventarisatie risico's Blz. 249
Risico inschatting in relatie tot corona Blz. 250
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 251
Ratio weerstandsvermogen Blz. 252
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 253
Inleiding Blz. 254
Onderhoud wegen Blz. 255
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 256
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 257
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 258
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 259
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 260
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 261
Onderhoud vaarwegen Blz. 262
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 263
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 264
Treasury Blz. 265
Inleiding Blz. 266
Ontwikkelingen Treasury Blz. 267
Obligatieportefeuilles Blz. 268
Beleid en beheersing van risico's Blz. 269
Provinciefinanciering Blz. 270
Verbonden partijen Blz. 271
Inleiding Blz. 272
Nota Blz. 273
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 274
Lijst van verbonden partijen Blz. 275
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 276
Provinciaal grondbeleid Blz. 277
Ontwikkelbedrijf Blz. 278
Resultaten van het Ontwikkelbedrijf Blz. 279
Portefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 280
Grond Blz. 281
Leningen Blz. 282
Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf Blz. 283
Risicoreserve Ontwikkelbedrijf Blz. 284
Voorzieningen Ontwikkelbedrijf Blz. 285
Egalisatiereserve Ontwikkelbedrijf Blz. 286
Reserve Verkenningen Ontwikkelbedrijf Blz. 287
Weerstandsvermogen Blz. 288
BBV en risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 289
Grondbeleid overige beleidsvelden Blz. 290
Investeringsagenda Blz. 291
Inleiding Blz. 292
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 293
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 294
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 295
Europese programma's Blz. 296
Inleiding Blz. 297
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 298
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 299
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 300
Burgerjaarverslag Blz. 301
Inleiding Blz. 302
Relatiebeheer Blz. 303
Betrokkenheid/participatie Blz. 304
Telefonische bereikbaarheid Blz. 305
Afhandeling subsidies Blz. 306
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en meldingen Blz. 307
Afhandeling facturen Blz. 308
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 309
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap