Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Realisatie 2021
Met Koers 2030 als uitgangspunt werken we aan een toekomstbestendige en opgavegestuurde netwerkorganisatie. Zo kunnen we de opgaven waar Brabant voor staat straks nog beter aanpakken. Het ontwikkelen van die organisatie verloopt grotendeels volgens planning. Begin 2021 en dit voorjaar hebben we PS daarover ook geïnformeerd. Waar we de komende tijd qua organisatie op inzetten is onder meer een opleidingstraject rond opgavegestuurd programmeren en een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Daarnaast is het verbeteren van de ICT-voorzieningen volop in uitvoering. Een ander onderdeel van de digitale transformatie is datagedreven werken. Daarvoor is in 2021 het Datalab opgezet. Daar zijn onder andere dynamische dashboards uit voortgekomen die in de organisatie als sturingsinstrument dienen.
In 2021 zijn stappen gezet in de verdere ontwikkeling van informatiebeheer en archivering. Via het project ‘Impuls aan Informatiebeheer’ betrekken we alle medewerkers bij het goed documenteren en archiveren van stukken. Over deze stap wordt volop gesproken met werknemers, want dit moet organisatiebreed gebeuren om het (digitale) informatiebeheer naar een hoger niveau te tillen. En de provincie digitaliseert de komende jaren grote archiefonderdelen, zodat deze makkelijker beschikbaar zijn. Dat laatste vraagt de nieuwe Omgevingswet ook van overheden.
De opgaven waar Brabant voor staat en de ontwikkeling naar een opgavegestuurde organisatie vereisen dat Brabant een aantrekkelijke en moderne werkgever is. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is dat belangrijk om goede werknemers en hun expertise aan te trekken, op de juiste plek te hebben of te behouden. Twee belangrijke initiatieven daartoe zijn het recruitment office en Werken voor Brabant. Het recruitment office promoot actief alle vacatures, zoekt naar geschikte kandidaten en zet in op het versterken van de reputatie van de provincie op de arbeidsmarkt. In Werken voor Brabant komen diverse initiatieven samen. Via deze route richt de provincie zich, samen met onder andere Brabantse gemeenten, op meer en beter samenwerken aan de opgaven in Brabant, de juiste benadering van de arbeidsmarkt en aantrekkelijk werkgeverschap.

 

Impact corona
Het afgelopen jaar hebben corona en de gevolgen daarvan een forse impact gehad op de werkzaamheden van iedereen die bij de provincie werkt. Dat heeft geleid tot stijgende werkdruk en meer behoefte om op adem te komen. Toch is het gelukt om als organisatie de gewenste kwaliteit te blijven leveren. Corona heeft daarnaast onze manier van werken ingrijpend veranderd. De lessen uit deze periode nemen we mee in de uitgangspunten voor Anders Werken, Ontmoeten en Reizen, een beweging die de opgavegestuurde netwerkorganisatie ondersteunt. In dat kader werken we aan goede digitale ondersteuning voor werknemers en de doorontwikkeling van het Huis van Brabant als ontmoetingsplek voor samenwerken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Slim, snel en effectief samenwerken met partners

Terug naar navigatie - Slim, snel en effectief samenwerken met partners
G

Opgavegestuurd programmeren wordt steeds breder in de provinciale organisatie toegepast. In 2021 is een opleidingstraject voor opdrachtnemers en programmabeheersers uitgewerkt dat in 2022 zal worden gestart en daarmee verder uitgerold in de organisatie. In 2021 is het programma innovatieve organisatie van start gegaan. Vanuit dit programma is in 2021 BrabantNext gestart, van waaruit we met het toepassen van een innovatieve werkwijze bijdragen aan het bereiken van resultaten en oplossingen.

Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen
G

Met het Beleidskader Data (voorheen: Datavisie) als uitgangspunt werken we aan het meer datagedreven werken van de provincie. In maart 2021 is de uitvoeringsagenda digitale transformatie 2021-2022 vastgesteld en de uitvoering ervan is gestart. Inmiddels zijn de eerste producten opgeleverd rond ethiek en sensordata en hebben we stappen gezet in de ontwikkeling van onze iCatchers die dienen om te leren en te versnellen. Daarnaast zijn roadmaps vanuit de inhoudelijke programma’s uitgewerkt waarin we kansen voor meer datagedreven werken concreet maken.

Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers

Terug naar navigatie - Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers
G

Het werken aan de kwaliteit van organisatie en medewerkers is de kern uit het vastgestelde Strategisch Personeelsbeleid 2021 – 2026.
Hiermee hebben we volgende stap gezet in het realiseren van deze doelstelling. Waarbij we vanuit het strategisch personeelsbeleid werken aan modern werkgeverschap, onze samenwerking met partners, hoe we beleid vormgeven, de verdere inrichting van een veilige en gezonde organisatie en de inzet op vitaliteit van de medewerkers met erkenning voor de bijdragen van medewerkers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

Terug naar navigatie - We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
G

Op het gebied van Informatiebeveiliging voldoet de Provincie Noord-Brabant aan de voor haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving, het betreft hier de NEN-ISO 27001 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Op beide normen is de organisatie gecertificeerd.
We monitoren nauwgezet op onrechtmatigheden inkoop en trekken hier lessen uit. We blijven over 2021 binnen de goedkeuringstolerantie van de accountant.
In voorbereiding op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van de jaarrekening 2022, wordt bij jaarrekening 2021 reeds een pilot uitgevoerd om met elkaar te leren en om bij te dragen aan het nog bewuster rechtmatig handelen in de organisatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 oorspronkelijk Begroting 2020 na wijzigingen Jaarrekening 2020 realisatie Verschil begroting - realisatie
Capaciteitsbudget 101.990 N 115.522 N 121.038 N 5.516 N
Budget overige personeelskosten 4.905 N 4.879 N 2.864 N 2.015 V
Budget overige bedrijfskosten 22.729 N 24.089 N 20.395 N 3.695 V
Saldo van baten en lasten 129.624 N 144.490 N 144.296 N 194 V
Bijdragen personeelskosten 'Werken voor derden' onder programma's gepresenteerd 0 0 3.336 V 3.336 V
Saldo Organisatiekostenbudget met inkomsten 'Werken voor derden' 129.624 N 144.490 N 140.960 N 3.530 V