Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met name de vrijetijds- en cultuursector maar ook de sport en erfgoedsector zijn wederom in 2021 hard geraakt door Corona (zie onderstaande paragraaf impact Corona). Tegen het licht van de onzekere tijd van deze pandemie is in het 1ste kwartaal het beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ‘21/’22 (PS 03/21) vastgesteld en is besloten het beleidskader Erfgoed 2016-2020 te verlengen tot en met 2022 (PS 95/20). Op basis van beide kaders zijn aansluitend in juni de bijbehorende uitvoeringsagenda’s vastgesteld (zie statenmededelingen link en link). Tevens is met een startnotitie het proces gestart om te komen tot het integrale Kader Levendig Brabant 2030 (zie startnotitie en procesmemo). 

Wat betreft Cultuur was 2021 het 1ste jaar van de vierjarige subsidieperiode (2021-2024) voor professionele- en amateurkunsten. Naar aanleiding van bezwaarprocedures zijn voor de periode 2021-2024 aanvullende subsidies verstrekt aan een 14-tal instellingen (zie statenmededeling). Tevens zijn een tweetal evaluaties uitgevoerd t.a.v. de regeling professionele kunsten (zie statenmededeling) en Brabant C (als onderdeel van evaluatie fondsen, zie statenmededeling) mede als input voor het op te stellen Kader 2030. Voorts is een convenant afgesloten met het Rijk en BrabantStad m.b.t. cultuur. De afspraken betreffen ondermeer de gezamenlijke bijdragen aan culturele instellingen en cultuureducatie.
 
In 2021 is er voor wat betreft Erfgoed in het kader van het Brabants Kloosterjaar veel aandacht geweest voor jubilerende kloosters en de opening van het Kloosterpad. Zie  https://brabantskloosterleven.nl. Ook is in 2021, na een intensief en gezamenlijk traject, de Nieuw Hollandse Waterlinie uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Hier zal ook in 2022 de nodige aandacht aan worden besteed met een communicatiecampagne. Verder is besloten de samenwerking via stichting Crossroads door te zetten richting de 80-jarige herdenking 40-45 (zie statenmededeling) en is het ambitiedocument voor de meerjarige samenwerking ten aanzien van de Zuiderwaterlinie vastgesteld (zie statenmededeling). Tot slot is in 2021 de uitbreiding van het archeologisch depot met het nieuwe dependance in de Abdij van Berne afgerond. 

Op 11 maart 2021 is het Brabants Sportfonds gelanceerd waarbij vijf toonaangevende Brabantse ondernemers tezamen met de Provincie inzetten op duurzame, maatschappelijke activatie via sport (zie statenmededeling). Inmiddels zijn reeds 13 projecten via dit fonds ondersteund. Ook is in 2021 de haalbaarheid van een aantal majeure topsportevenementen onderzocht. Voorts is in het kader van de programmalijn ‘inclusief sporten’ door de gemeenten Tilburg en Breda in samenwerking met de Provincie een bid ingediend om de Special Olympics Nationale Spelen van 2024 naar Brabant te halen (zie memo gedeputeerde).

Ook is in 2021 de beeldbepalende campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’ voortgezet, waarbij aandacht voor Brabant en haar brede, ook meer kleinschalige, toeristische aanbod is gevraagd. In 2020 werden met de campagne al ruim 40 mln. mensen in Nederland, België en Duitsland bereikt. In 2021 is het aantal deelnemende bedrijven uitgebreid en zijn via een 'drive thru' 100 touroperators en reisprofessionals mee op reis door Brabant genomen. Daarnaast heeft een evaluatie van het Leisure Ontwikkelfonds (LOF) plaatsgevonden op basis waarvan de investeringsstrategie is aangepast (zie memo gedeputeerde).

Impact Corona
Tegen de verwachting in is ook 2021 de impact van Corona voor de vrijetijds-, cultuur- , sport- en erfgoedsector groot geweest. Alhoewel er in de zomerperiode door de versoepelingen weer meer mogelijkheden waren, zijn de sectoren in de 2e helft van 2021 toch weer hard geraakt door nieuwe maatregelen. Vanuit de Provincie is ook in 2021 waar mogelijk ondersteuning geboden. Zo zijn via een eenvoudige subsidieregeling Brabantse theaters ondersteund, is eenmalig de impulsgeldenregeling opgehoogd (zie statenmededeling) en is in 2 tranches totaal € 500.000 beschikbaar gesteld voor een financiële impuls aan kleine ondernemers in de culturele sector, zodat zij ook voor de zomer van 2021 aanbod konden ontwikkelen (zie ook statenmededeling update Corona). Waar nodig zal ook in 2022 bezien worden in hoeverre ondersteuning vanuit de Provincie wenselijk en mogelijk is.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Versterken van een levendig Brabant

Terug naar navigatie - Versterken van een levendig Brabant
O

Ondanks dat we met het vaststellen van het beleidskader en bijbehorende uitvoeringsagenda de beoogde prestaties voor 2021 hebben gerealiseerd, heeft door de onverminderde impact van Corona het bereiken van de doelstelling ook in 2021 onder druk gestaan. Door coulant te zijn voor organisaties die een subsidierelatie met de provincie hebben, creëren we gunstige randvoorwaarden om te komen tot een levendig Brabant zodra de mogelijkheden weer gunstiger zijn. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
G

In 2021 is onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van sporttalenten. Hieruit blijkt dat 82% tevreden is over de geboden (ontwikkel)kansen. De meting van de tevredenheid van cultuurtalenten is voorzien eind 2022. Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap

Terug naar navigatie - Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap
G

 Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

Terug naar navigatie - Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties. Dat is onze ambitie. Daarom blijven we ons richten op duurzaam behoud van cultuurhistorische landschappen, (archeologische) monumenten en historische stedelijke structuren. Dat doen we door herbestemming of restauratie van monumenten en hetbeschermen van collecties. Heel belangrijk is de beleving van ons cultureel erfgoed aan de hand van de vier ‘verhalen van Brabant’: Bevochten, Religieus, Innovatief en Bestuurlijk Brabant. Dit doen we samen met Brabanders: we zetten de verbeeldingskracht van erfgoed in, we stimuleren beweging, we zorgen voor herontwikkeling van iconisch erfgoed en geven dat een nieuwe maatschappelijke functie en ondersteunen we de Brabantse erfgoedinstellingen zoals o.a. het Noordbrabants Museum en Erfgoed Brabant.

Indicatoren:

  • Borging behoud van monumenten en culturele landschappen. We hebben behoud van monumenten en cultuurhistorische landschappen geborgd door restauratie, herbestemming en ontwikkeling en we hebben de kwaliteit van cultuurhistorische landschappen een plek gegeven in gebiedsontwikkeling.
  • Staat van Rijksmonumenten (verplichte indicator IPO). Percentage rijksmonumenten (exclusief woonhuizen) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’. Het huidige percentage is 18,4%. We streven ernaar dat dit percentage niet hoger wordt dan het percentage van de 0-meting in 2017 (18,7%). Op die manier heeft deze verplichte indicator meer een signaalfunctie dan dat het rechtstreeks voortvloeit uit ons kader Verbeeldingskracht Erfgoed.

G

Het realiseren van deze doelstelling loopt op koers. We hebben ook in 2021 bijgedragen aan het restaureren van rijksmonumenten en het behoud van cultuurhistorische landschappen door de kwaliteit van deze landschappen in gebiedsontwikkeling een plek te geven. V.w.b. de indicator ‘staat van Rijksmonumenten’: 17,7% van de monumenten is matig tot slecht onderhouden (meting 2020). In 2022 vindt een nieuwe meting plaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Jaarrek. 2020 realisatie Begroting 2021 oorspronkelijk Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 58.055 N 55.277 N 53.342 N 49.023 N 4.319 V
Toegerekende organisatiekosten 3.687 N 3.448 N 3.649 N 3.927 N 278 N
Totaal Lasten 61.742 N 58.726 N 56.991 N 52.950 N 4.041 V
Baten
Programmabaten 1.074 V 676 V 751 V 782 V 32 V
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.074 V 676 V 751 V 782 V 32 V
Saldo van baten en lasten 60.669 N 58.050 N 56.241 N 52.168 N 4.073 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 4.041 V
Erfgoed: restauratieregeling instandhouding Erfgoed 3.378 V
Eind 2021 zijn de beschikkingen afgegeven. Hiervan komt een groot deel (3,3 mln van de totaal 4 mln) alsnog ten laste van 2022 vanwege de in de aanvraag aangegeven startdatum van het gesubsidieerde project.
Erfgoed: diversen onderbestedingen 448 V
Diverse overige ondersbestedingen t.a.v. Acheologie, Procesgelden en doorontwikkeling instrumenten.
Sport 169 V
Een subsidie van € 95.000 ihkv Uniek Sportem is niet in 2021, maar begin 2022 beschikt. Daarnaast hebben een aantal voorziene bijdrage aan sportevenementen niet plaatsgevonden (vanwege Corona).
Toegerekende organisatiekosten 278 N
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 324 V
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 32 V
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 32 V