Programma 4 Natuur en milieu

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Natuur 

Het programma ligt grotendeels op koers. In de afgelopen tijd is voortvarend doorgewerkt aan de planvorming, grondverwerving en realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en het herstel van N2000-gebieden. De uitvoering van het natuurbeleid gebeurt steeds meer in samenhang met andere opgaven: de gebiedsgerichte aanpak van de groene en blauwe opgaven. Op 28 mei zijn PS hierover geïnformeerd tijdens een themabijeenkomst, in februari 2022 bent u middels een statenmededeling geïnformeerd over de voortgang. In circa 150 gebieden in Noord-Brabant wordt gewerkt aan de uitvoering van de groene en blauwe opgaven. In en rondom 17 van deze gebieden komen veel opgaven nauw samen. Het gaat hier om 14 stikstofgevoelige Natura2000-gebieden en om 3 gebieden met een grote klimaatopgave. In het merendeel van deze 17 gebieden zijn de verkenningen afgerond en hebben geleid tot een gezamenlijk koersdocument danwel plan van aanpak voor het vervolg.? 

 

De provincie heeft voor de periode 2021–2023 een specifieke uitkering gekregen van € 70 miljoen vanuit het Landelijke Uitvoeringsprogramma Natuur. Met dat budget kan de provincie maatregelen uitvoeren die bijdragen aan het versnellen en intensiveren van het herstel van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Daarnaast heeft het Rijk voor deze periode bijna € 10 miljoen beschikbaar gesteld aan Brabant voor compensatie van bos dat in het kader van Natura2000-herstel vanaf 2017 is gekapt. De subsidieregeling is eind 2021 opengesteld. De voorbereidingen voor het nieuwe beleidskader natuur zijn gestart in 2021. De evaluatie van Brabant Uitnodigend groen is opgeleverd. De startnotitie met de eerste contouren/richtingen van het nieuwe beleidskader is gereed.  

 

Milieu 

In 2021 hebben we verder gewerkt aan het verbeteren van de milieukwaliteit. Zo hebben wij met de Brabantse Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord aangegeven hoe wij vanuit Brabant bijdragen aan de landelijke doelstelling om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook hebben we Brabanders en Brabantse gemeenten gevraagd om mee te denken over waar we in Brabant de luchtkwaliteit met metingen nog beter in kaart kunnen brengen én hebben we Rijkscofinanciering binnengehaald voor vijf concrete projecten. Verder hebben we ingezet op verminderen van de overlast en risico’s door het uitvoeren van een aantal wettelijke saneringstrajecten voor geluidshinder en het herijken van de externe veiligheidsbeoordeling bij nieuwbouw rondom regionale luchthavens. Ook vroeg de voorbereiding voor implementatie van het aanvullingsspoor Geluid onder de Omgevingswet de nodige aandacht.  

 

Gezondheid 

Provinciale Staten hebben het beleidskader Gezondheid op 3 december 2021 vastgesteld. Dit beleidskader zet in op drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Met deze vaststelling kunnen nu ook meekoppelkansen in al onze beleidsprogramma’s gaan realiseren om deze ambitie dichterbij te brengen. Hiermee is ook een belangrijke eerste stap gezet richting meer brede welvaart in Brabant. 

 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 

De verstrekte VTH-jaaropdracht 2021 is nagenoeg geheel uitgevoerd. Over de VTH-taakuitvoering, de uitkomsten daarvan en de financiën worden de Staten nader geïnformeerd via een statenmededeling als de jaarrapportages van de diensten er zijn. Met de afronding van het project Intensivering Toezicht Veehouderij beschikken we nu over een actueel beeld van de veehouderij sector en zijn instrumenten ontwikkeld die ook ingezet kunnen worden voor risicogericht toezicht in andere sectoren. De dynamiek rondom de Wet natuurbescherming had ook in 2021 grote invloed op het VTH werk. Er is veel inzet gepleegd om de vergunningaanvragen Wnb zowel voor gebiedsbescherming als soortenbescherming ondanks de diverse jurisprudentie en wijzigingen in de wettelijke kaders doorgang te laten vinden.    

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk

Terug naar navigatie - Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk

Indicator:

  • In 2027 is het robuuste en samenhangende natuurnetwerk gerealiseerd

O

Omdat het tempo van realisatie te laag is om in 2027 het natuurnetwerk te realiseren, zijn diverse versnellingsacties ingezet. Zo hebben we in 2020 programmeringsafspraken met drie waterschappen en drie terrein beherende organisaties (TBO’s) in samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd. Met de TBO’s is afgesproken dat zij 3.000 ha verwerven en in eindbeheer nemen. De SOK’s met de waterschappen zijn aangevuld met afspraken in het kader van de Maatwerkovereenkomsten in het kader van de realisatie van het regionaal waterprogramma. We hebben voortgangsgesprekken gevoerd met de 6 bovengenoemde partners en met 15 overige trekkers van natuurprojecten. Uit de opgehaalde informatie blijkt dat in alle gebieden gesprekken worden gevoerd met grondeigenaren. Partners geven de boodschap af dat grondverwerving op vrijwillige basis niet overal tot de gewenste resultaten leidt. Er wordt maximaal ingezet op het tijdig realiseren van het natuurnetwerk. In de loop van dit jaar krijgen de programmeringsafspraken een vervolg in het kader van Gebiedsgerichte Aanpak. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Herstel van de biodiversiteit

Terug naar navigatie - Herstel van de biodiversiteit

Indicatoren:

  • In 2030 is de afname van de biodiversiteit naar een positieve trend omgebogen

O

In 2021 zijn verdere stappen gezet om de biodiversiteit te herstellen en de afname naar een positieve trend om te buigen. Zo is verder gewerkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant, is uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zijn herstelmaatregelen uitgevoerd in de Natura-2000 gebieden en in de overige leefgebieden daarbuiten die voor de diverse kwetsbare soorten zijn vastgesteld. Aanvullend daarop is gewerkt aan extra maatregelen waarvoor in het kader van het Landelijk Programma Natuur € 80 mln extra rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld voor de eerste SPUK-periode van 2021 tot en met 2023, waarvan € 10 mln voor boscompensatie. Net voor de zomer is tevens een monitoringsrapportage opgesteld waarin de trend van de biodiversiteit in Brabant t/m 2020 is gepresenteerd.  

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap

Terug naar navigatie - Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap

Indicatoren:

  • In 2030 zijn de waardevolle cultuurhistorische landschappen in Brabant behouden en waar mogelijk versterkt

G

Met de Stimuleringsregeling Landschap en de subsidieregeling voor de aanleg van landschapselementen en het herstel van cultuurhistorische landschapselementen wordt ingezet op de realisatie van nieuwe landschapselementen en behoud van huidige waarden. Deze inzet kan niet verhinderen dat de kwaliteit, door de diverse ruimtelijke opgaven, onder druk staat. Onder de paraplu van de Omgevingsvisie wordt daarom gewerkt aan een meer landschapsinclusieve benadering in de verschillende beleidskaders en de omgevingsverordening.? Ook in het nieuwe Beleidskader Natuur zal dat zijn invulling krijgen om aan de ambities voor 2050 bij te dragen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder

Terug naar navigatie - Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder

Indicator:

  • In 2030 is de luchtkwaliteit verbeterd en de geluidsoverlast verminderd

G

Volgens de meest recente cijfers van het RIVM zijn de bevolkingsgewogen concentraties NO2 en PM10 in 2020 wederom lager dan een jaar eerder. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gezondheid

Terug naar navigatie - Gezondheid
O

Op 19 mei 2021 is het beleidskader Gezondheid door GS vastgesteld. Hierin is de rolneming van de provincie uitgewerkt. Bij de totstandkoming van het beleidskader is een breed scala aan partners betrokken. Hiervoor heeft de provincie in 2021 diverse netwerkbijeenkomsten georganiseerd.  

De verdere uitwerking hiervan in een uitvoeringsagenda heeft vertraging opgelopen aangezien de behandeling van het beleidskader in PS was uitgesteld in afwachting van het addendum. In het addendum op het bestuursakkoord is Brede Welvaart, inclusief gezondheid als samenbindend thema voor ons provinciaal beleid gepositioneerd. Op 3 december 2021 hebben PS het beleidskader vastgesteld en hiermee is invulling gegeven aan de eerste actie die in het addendum bij Brede Welvaart genoemd staat. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.

Terug naar navigatie - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.

De verstrekte VTH-jaaropdracht 2021 is nagenoeg geheel uitgevoerd. Dit omvat vergunningverlenings- en toezichttaken voor huidige wetten als de WABO, Wet natuurbescherming (Wnb), Waterwet en Ontgrondingenwet. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden deze wetten samengevoegd en vindt de uitvoering van de VTH-taken plaats vanuit dit nieuwe kader. 

Indicator:

  • De uitvoering VTH voldoet aan de beleidskaders uit de opgaven Natuur, Water en Milieu

G

Het afgelopen jaar is in samenwerking met de Omgevingsdiensten en andere partners veel geïnvesteerd ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Waaronder de voorbereiding van de overdracht van de bodemtaken aan gemeenten. 

Het project ITV (Intensivering Toezicht Veehouderijen) is in 2021 afgerond, dit betrof een unieke samenwerking tussen de provincie, Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten om de situatie van Brabantse veehouderijen op verschillende punten goed in beeld krijgen. In IPO verband werkten we aan de voorbereidingen van de Omgevingswet, de opvolging van de Commissie van Aartsen over het VTH Stelsel en Omgevingsveiligheid. Deze thema’s kwamen ook aan de orde in de bijeenkomsten die we organiseerden in het BPO (Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht) verband. De aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer zijn overgenomen. Voor de zomer is hierover een statenmededeling beschikbaar. 

 

Voor de doorontwikkeling van omgevingsveiligheid (externe veiligheid) coördineerden we de samenwerking met de Brabantse veiligheidspartners en borgden we zo kennisdeling, advisering (ruimtelijke) ontwikkelingen met een Brabants belang omgevingsveiligheid, de informatievoorziening omgevingsveiligheid en de communicatie over deze activiteiten. Ook is er ter ondersteuning van de VTH-taken bij risicovolle bedrijven gestart met een eigen provinciaal plan van aanpak veiligheidscultuur. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Jaarrek. 2020 realisatie Begroting 2021 oorspronkelijk Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 138.821 N 122.095 N 157.929 N 152.176 N 5.754 V
Toegerekende organisatiekosten 10.582 N 8.673 N 11.982 N 13.052 N 1.070 N
Totaal Lasten 149.403 N 130.768 N 169.911 N 165.228 N 4.683 V
Baten
Programmabaten 12.879 V 4.816 V 15.509 V 14.532 V 977 N
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0 0
Totaal Baten 12.879 V 4.816 V 15.509 V 14.532 V 977 N
Saldo van baten en lasten 136.524 N 125.952 N 154.402 N 150.696 N 3.706 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
4. Natuur en milieu - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 4.683 V
Natuur algemeen 2.238 V
Voor de subsidieregeling Gebiedsimpuls N69 zijn diverse aanvragen beschikt. Een aantal aanvragen zijn eind 2021 en begin 2022 binnengekomen en zijn dus niet meer beschikt in 2021. Het budget blijft beschikbaar en de subsidieregeling is nog open tot en met 2024. De meerjarenraming zal hierop worden aangepast. Voor de co financiering vanuit natuur is er een POP-openstelling voor Bos revitalisering. Er is 1 aanvraag binnengekomen maar die is niet meer beschikt in 2021.
Robuust natuurnetwerk 3.355 V
In 2021 is het subsidieplafond voor de uitvoering van de Natura 2000 herstelmaatregelen opgehoogd. Niet alle aanvragen zijn beschikt in 2021. Het budget van € 2,6 mln. blijft beschikbaar en schuift door naar 2022.
Daarnaast een 3-tal kleinere afwijkingen die gezamenlijk uitkomen op bijna 8 ton (€ 274.000 Programma budget realisatie NNB, € 250.000 Ontsnippering wegen vanwege niet in 2021 maar in 2022 afgegeven beschikking en € 262.000 SNL beheer wegens lagere uitvoeringskosten).
Vergunningverlening, toezicht en handhaving 644 N
De eindafrekening van omgevingsdienst Brabant-Noord en de kosten voor repressieve handhavingsacties vielen hoger uit dan oorspronkelijk geraamd.
Natuur Netwerk Brabant grond 386 V
De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen. Bij verkoop worden boekwinsten en pachtinkomsten gerealiseerd. In de laatste maanden van 2021 hebben nog een aantal mutaties plaatsgevonden met name Rijks EHS welke niet voorzien waren bij de slotwijziging 2021
Toegerekende organisatiekosten 1.070 N
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 419 V
Leges vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1.297 N
Als gevolg van de stikstofcrisis en de coronacrisis zijn er in 2021 minder vergunningenaanvragen geweest. Dit leidde tot minder inkomsten.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 320 V