Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties te voorkomen, moeten kapitaalgoederen worden onderhouden.

PS stellen voor de kapitaalgoederen die de provincie in eigendom heeft, het te handhaven kwaliteitsniveau en de bijbehorende budgetten vast. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijven we de uitwerking van het vastgesteld beleid.

Onderhoud wegen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Door planmatig onderhoud ligt het provinciale wegennet er goed bij en is er geen sprake van achterstallig onderhoud. 
De provincie voert beheer en onderhoud uit conform het prijs- / kwaliteitsniveau dat is vastgesteld in de beleidsnota Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur (KOPI, 2018). We streven daarnaast naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem en zetten daarom bij beheer en onderhoud voortdurend in op duurzaamheid én innovatie. We bieden ruimte aan extra ambities, waarbij we werk met werk proberen te maken.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

De provincie is verantwoordelijk voor de regionale bereikbaarheid en daarom houdt de provincie een provinciaal wegennet in stand door:
•    Het onderhouden en beheren van provinciale wegen en fietspaden;
•    Het verbeteren van de verkeersveiligheid op provinciale wegen en fietspaden;
•    Het oplossen van kleine knelpunten in het regionale wegennet;
•    Het op orde hebben en houden van mobiliteits- en verkeersdata.

Het provinciale (fiets-)wegennet bestaat uit:

areaal hoeveelheid
hoofdrijbaan 550 km, waarvan 180 km 2x2
fietspaden 510 km
berm 1.100 hectare
bomen  52.500
kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnel, etc.) 798 stuks
verkeersregelinstallaties 80 stuks
bewegwijzeringsmasten 7.950 stuks
dynamische verkeersmanagement systemen 27 stuks

Voor de uitvoering van het dagelijks beheer en de gladheidsbestrijding beschikt de provincie over een vijftal steunpunten.

In 2021 is op basis van een meerjarige onderhoudsplanning groot onderhoud en vervanging uitgevoerd, zoals op de N631 Rijen - Oosterhout en N638 Rucphen - Zundert. Bij een aantal projecten worden de onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met grootschalige reconstructies. Door de stikstofopgave en vertraging in de behandeling door de RvS lopen deze projecten steeds vaker vertraging op. Hierdoor is vaker incidenteel onderhoud nodig en lopen de kosten op. Door het onderhoud ook afhankelijk te stellen van de toestand buiten wordt achterstallig onderhoud in ieder geval voorkomen. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar de statenmededeling Programmering Mobiliteit 2022-2030. Daarnaast hebben we uitvoering gegeven aan het dagelijks onderhoud inclusief calamiteiten- en gladheidsbestrijding. 
Bij de totale onderhoudstaak hebben we maximaal ingezet op duurzaamheid en innovatie. Daarbij maken we gebruik van de beschikbare kennis en expertise in de markt via de wijze van aanbesteden van infraprojecten. De provincie is daarbij voor de 3e keer op rij uitgeroepen tot meest duurzame publieke opdrachtgever. Ook hebben we zelf pilots en experimenten uitgevoerd o.a: 
•    De pilot ‘licht als dienst’ op de N279, waarin de verlichting omgebouwd is naar LED en de intensiteit kan worden aangepast aan de verkeersintensiteit met als resultaat meer dan 50% minder energieverbruik, is overgedragen naar de beheerorganisatie. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de betekenis voor het provinciale wegennet.
•    Op de N397, is een opschaling van de proef met grooving & grinding van de N277 toegepast. Dit geeft een nieuwe levensfase aan een bestaande betonweg zonder materiaal toe te voegen, met een verbetering van de geluidsemissie en het comfort van de weg. Dit geeft kansen voor de nog resterende betonwegen binnen ons areaal zoals delen van N279, N289 en N284.
•    Er zijn verschillende pilots uitgevoerd op het gebied van het verzamelen en verwerken van data over de status van het provinciale areaal. Zo is tijdens de werkzaamheden op de N638 gebruik gemaakt van nieuwe meetmethodieken die een gedetailleerde informatie gegeven over de noodzaak van toekomstig onderhoud. Ook is de pilot waarin we data van reguliere auto’s verkrijgen over actuele kwaliteitsdata van onze wegverharding een fase verder gebracht. De data van wegverharding is nu uitgerold naar de aannemer van het dagelijks onderhoudscontract (OPC). In het kader van verkeersveiligheid monitoren we nu op de N69 en N279 het gedrag van het verkeer aan de hand van de aanpassingen aan het areaal ter plaatse.
•    Ook is er een opschaling van de pilot op de N625 (hoog % hergebruik i.c.m. lage verwerkingstemperatuur) gerealiseerd bij de werkzaamheden op de N631 en op de N638. 
   
Helmond is na Oud-Gastel het tweede steunpunt dat is vernieuwd en verduurzaamd. 

Onderhoud provinciale gebouwen en installaties

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We streven naar een schone, open en transparante werkplek met een flexibele invulling. Het onderhoud van de provinciale gebouwen en installaties is erop gericht de bestaande voorzieningen op een doelmatige en veilige manier in stand te houden. Deze activiteiten gelden ook voor de ruimten die aan derden verhuurd worden. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden vindt plaats op basis van meerjarenplanningen, de zogenaamde onderhoudsboeken.

 

Onderhoudsboek hoofdgebouw en onderhoudsboek nieuwbouw
In 2021 zijn de onderhoudsboeken geactualiseerd. Voor het opstellen van het onderhoudsplan is uitgegaan van conditiescore 3 op basis van NEN2767.
In het onderhoudsplan zijn zowel het jaarlijkse als meerjarig onderhoud opgenomen. Het onderhoud bestaat voor een belangrijk deel uit het jaarlijks onderhoud, zoals het periodiek onderhoud aan de liften, het beveiligingssysteem en de klimaatinstallaties. Dat is nodig om de bedrijfszekerheid en het comfort van de gebouwen in stand te houden. De kosten voor dit onderhoud wordt in de jaarlijkse exploitatie opgenomen.
Het meerjarig onderhoud heeft betrekking op het niet-reguliere en groot onderhoud aan gebouwen, installaties, apparatuur en inrichting. Voor de uitvoering van het meerjarig onderhoud vindt een jaarlijkse dotatie van ca € 1,25 mln aan de voorziening onderhoud provinciehuis plaats. Bij het meerjarig onderhoud wordt waar mogelijk gezocht naar duurzame oplossingen.

 

Onderhoud museum

Het Noordbrabants Museum aan de Verwerstraat te ’s-Hertogenbosch is provinciaal eigendom. De provincie verhuurt ruimten in het complex aan de Stichting Beheer Museumkwartier, die deze ruimten weer onderverhuurt aan o.a. de Stichting Het Noordbrabants Museum en Stichting Erfgoed Brabant. Het provinciaal Depot Bodemvondsten is ook gevestigd op deze locatie. De beheersstichting coördineert tevens het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen op basis van een meerjaren-onderhoudsplan. Om deze kosten te dekken wordt €245.000 in de onderhoudsvoorziening gestort.

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Onderhoud gebouwen Jaarrekening      Begroting
Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Provinciehuis 648 656 667 667 667 667
Noordbrabants museum 404 340 347 347 347 347
  1.052 996 1.013 1.013 1.013 1.013

 

Onderhoud vaarwegen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De uitvoering van de (beheer) maatregelen aan provinciale vaarwegen zoals de Mark, de Dintel, de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, de Roode Vaart en het Mark Vlietkanaal is in medebewind opgedragen aan het Waterschap Brabantse Delta. De onderhoudstoestand van deze vaarwegen behoeft de komende jaren aandacht om de basis op orde te houden. 

Wat gaan we daarvoor doen?
De provincie voert zelf geen beleidsprestaties i.c. werkzaamheden uit aan de vaarwegen. De uitvoering van het vaarwegbeheer door Waterschap Brabantse Delta is gebaseerd op een financiële overeenkomst tussen provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta waarin een kostenverdeelsleutel is opgenomen. In het beheer en onderhoud van de West-Brabantse vaarwegen worden knelpunten geconstateerd. Onder andere de PFAS-problematiek vertraagt de inhaalslag aan baggerwerkzaamheden waarvoor Provinciale Staten in de begroting 2019 extra middelen hebben toegekend om deze knelpunten de komende jaren aan te pakken. De provincie voert hierover intensief overleg met Waterschap Brabantse Delta. 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Bij de behandeling van de begroting 2019 hebben PS incidenteel € 6,6 mln beschikbaar gesteld om de onderhoudsstaat van de provinciale vaarwegen in overeenstemming te brengen met de daarvoor geldende uitgangspunten. De uitvoerder van dit onderhoud, waterschap Brabantse Delta, heeft de onderhoudskosten voor de komende jaren ingepland.

Onderhoud vaarwegen

Bedragen x € 1.000

Begr.oorspr. 2021 a. Begr. na wijz. 2021 b.Realisatie 2021 verschil a-/-b
Onderhoudsbijdrage aan waterschap 2.287 1.957 1.957 0