Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's van de provincie als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de provincie zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft. De provincie neemt zowel deel in rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.

Deze paragraaf heeft zijn basis in artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies (BBV) en de daarop van toepassing zijnde toelichting. Conform dit artikel bevat deze paragraaf ten minste:
o    De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
o    De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:

1. Gemeenschappelijke regelingen;
2. Vennootschappen en coöperaties;
3. Stichtingen en verenigingen, en,
4. Overige verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
•    de wijze waarop de provincie een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
•    het belang dat de provincie in de verbonden partij heeft aan het begin en het einde van het boekjaar;
•    de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het boekjaar;
•    de omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het boekjaar;
•    de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b BBV, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie (alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie).

Nota

Terug naar navigatie - Nota

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk (zeggenschap) en een financieel belang heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de provincie middelen risicodragend ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de provincie.
De provincie Noord-Brabant kan besluiten om een bestuurlijk en financieel belang te houden in organisaties als die een bijdrage leveren aan het publiek en provinciaal belang.
Het beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen die op 12 december 2014 door PS is vastgesteld. Hierin is toegelicht op welke wijze de provincie de publieke belangen in deze verbonden partijen wil behartigen. Ook staan de overwegingen genoemd om een bestuurlijk en financieel belang aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen. De nota wordt geactualiseerd en zal in 2023 aan uw staten worden aangeboden.

Bestuurlijk belang verbonden partijen
Het bestuurlijk belang bij een verbonden partij uit zich in de invloed die kan worden uitgevoerd bij de verbonden partij. Dit is onder andere stemrecht op besluiten die tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders of ledenvergadering zijn geagendeerd, maar ook benoeming van bestuurders en leden van het toezichtsorgaan; de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. De mate van invloed per verbonden partij is opgenomen in navolgende tabellen. 

Financieel belang verbonden partijen
Het financiële risico van de verbonden partijen is gelijk aan de omvang van het provinciaal aandeel in de deelneming (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen), danwel gelijk aan de (jaarlijkse) bijdrage die de verbonden partij van de provincie ontvangt.
Naast het financieel risico ontvangt de provincie ook inkomsten uit verbonden partijen in de vorm van dividend. Dividendafspraken zijn met de volgende verbonden partijen gemaakt: Eindhoven Airport NV, Nederlandse Waterschapsbank en de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Het ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn er dividendafspraken met Enexis Holding N.V. Deze deelneming is onderdeel van de immunisatieportefeuille en het dividend loopt via het rendement van de immunisatieportefeuille. In de jaarrekening is € 106,3 miljoen aan rendement over de immunisatieportefeuille opgenomen, waarvan het dividend van Enexis Holding NV onderdeel is.

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Vanzelfsprekend raken de grote maatschappelijke thema’s en beleidsontwikkelingen, zoals covid19, de energietransitie en de oorlog in Oekraïne ook de verbonden partijen. In de programma-hoofdstukken is dit waar dit aan de orde is nader toegelicht. Daar waar we voor een betreffende verbonden partij specifieke risico’s zien, is dit in de risico-paragraaf hieronder nader toegelicht.

Invloed Covid

Ook in 2021 is de invloed van het coronavirus op de uitoefening van taken en financiële positie besproken met de verbonden partijen. Opnieuw zijn alle verbonden partijen in staat geweest de gevolgen van het virus op te vangen. Bij een aantal verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld N.V. Monumentenbeheer Brabant, heeft de impact van het virus tot bijzondere/extra afspraken geleid. Deze zijn in de toelichting bij deze verbonden partijen nader toegelicht. 
De steunmaatregelen in verband met Covid hebben ook in 2021 geleid tot extra inzet bij de BOM, zie hiervoor de toelichting programma Economie. 

Samenstelling college – gewijzigde portefeuilleverdeling 

Als gevolg van de installatie van een nieuw College van Gedeputeerde Staten en het aftreden van gedeputeerde Van der Maat hebben GS de gewijzigde bestuurlijke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders voor deelnemingen / verbonden partijen voor de collegeperiode 2022-2023 vastgesteld. De aanpassingen zijn verwerkt in de navolgende tabellen. 

Risico's


Een verbonden partij wordt getoetst op aandachtspunten of risico’s op het gebied van beleid, governance of financiën. Bij de toetsing wordt altijd uitgegaan van de meest actuele wet- en regelgeving (de Wet Normering Topinkomens (WNT) is specifiek opgenomen in de tabel) Indien oranje of rood wordt gescoord, of indien er overige relevante ontwikkelingen zijn wordt dit onderaan de tabel toegelicht. 

 

Groen Geen noemenswaardige aandachtspunten of risico’s.
Oranje Aandachtspunten of risico’s die binnen het uitvoeringsmandaat vallen van GS . Dit heeft geen hoge urgentie en de risico’s zijn beperkt.  Bijvoorbeeld bestuurswisselingen, statuten die herzien moeten worden of licht tegenvallende resultaten. 
Rood Grote aandachtspunten die soms directe actie vereisen en onder de aandacht van PS dienen te worden gebracht. Bijvoorbeeld niet afgedekte financiële risico’s, slecht functioneren bestuur of toezichthouder, als er geen publiek belang (meer) is of tegenvallende resultaten

 

In de bijlagenbundel van de jaarrekening is de ‘Uitwerking Paragraaf Verbonden Partijen’ opgenomen. In deze bijlage wordt ook nader ingegaan op het Innovatiefonds, Energiefonds, Brabant C fonds, Groen Ontwikkelfonds, Leisure ontwikkelfonds en Brabant Startup Fonds.

 

 

  Naam Beleid  Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
1.1 Havenschap Moerdijk (icm Havenbedrijf) 5. Economie, Kennis  en Talentontwikkeling     Actief Voldoet
1.2 Zuidelijke Rekenkamer 1. Bestuur en Veiligheid     Monitorend Voldoet
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer  Noordoost Brabant 8. Basisinfrastructuur Mobiliteit     Monitorend Voldoet
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 4. Natuur en Milieu     Actief Voldoet
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 4. Natuur en Milieu     Actief Voldoet
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord 4. Natuur en Milieu     Actief  Voldoet
1.7 De Hollandse Waterlinie 10.Vrije tijd, Sport, Cultuur en Erfgoed     nnb nnb

 

1.1 Havenschap Moerdijk
De Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk is (50%) aandeelhouder en financier van Havenbedrijf Moerdijk N.V., waarin de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. PS heeft verzocht om deze structuur en de invloed die kan worden uitgeoefend nader toe te lichten. In 2022 wordt hier uitvoering aan gegeven.

 

1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
De begroting van Omgevingsdienst Midden- en West Brabant is weliswaar in evenwicht, maar de financiële positie (weerstandsvermogen) voldoet met een weerstandsratio van 0,7 niet aan de norm die gesteld is tussen de 1,0 en 1,4. De lage score wordt veroorzaakt door onzekerheden die er zijn omtrent (I) de risico’s van de Omgevingswet, (II) het realiseren van de besparingsopgave, (III) de kostendruk bij deelnemers (die de opdrachtverstrekking en –uitvoering door de omgevingsdiensten kunnen raken) en (IV) personele risico’s. Het laatstgenoemde omvat de zorg voor voldoende kwalitatief personeel om de begrote productie te kunnen realiseren. 

 

1.5 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De begroting van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is weliswaar in evenwicht, maar naar ons oordeel voldoet de weerstandsratio met 0,7 niet aan de norm die gesteld is op tenminste 1,0. De lage score wordt veroorzaakt door onzekerheden die er zijn omtrent (I) de risico’s van de Omgevingswet, (II) het realiseren van de besparingsopgave, (III) de kostendruk bij deelnemers (die de opdrachtverstrekking en –uitvoering door de omgevingsdiensten kunnen raken) en personele risico’s. Het laatstgenoemde omvat de zorg voor voldoende kwalitatief personeel om de begrote productie te kunnen realiseren. 

 

1.7 De Hollandse Waterlinie
Het betreft een nieuwe verbonden partij. Het werelderfgoedcomité van UNESCO heeft in juli 2021 besloten om de Hollandse Waterlinie aan te merken als werelderfgoed. Deze Waterlinie loopt door 4 provincies: Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Deze vier provincies hebben besloten om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de instandhouding van dit werelderfgoed. Daarvoor is door hen het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies opgericht, als bestuurlijke samenwerking op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. PS heeft in 2021 met deelname in de Gemeenschappelijke Regeling ingestemd. Dit wordt nader vormgegeven in 2022.  


 

2. Vennootschappen en coöperaties

 

  Naam Beleid  Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
2.1 Enexis NV 6. Energie     Actief Voldoet
2.2 CSV Amsterdam BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief n.v.t.
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief n.v.t.
2.4 Brabant Water NV 3. Water en Bodem     Actief Voldoet
2.5 Eindhoven Airport NV 8. Basisinfrastructuur Mobiliteit     Actief n.v.t.
2.6 BOM Holding BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet
2.7 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV  2. Ruimte en Wonen     Actief Voldoet
2.8 Business Park Aviolanda BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief n.v.t.
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV

Algemeen financieel beleid

3. Water en Bodem

    Monitorend n.v.t.
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

Algemeen financieel beleid

1. Bestuur en Veiligheid

    Monitorend n.v.t.
2.11 PZEM NV 6. Energie     Monitorend Voldoet
2.12 Pivotpark Holding BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet
2.13 Green Chemistry Campus BV

5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling

6. Energie

    Actief Voldoet
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 4. Natuur en Milieu     Actief Voldoet
2.15 Monumenten Beheer Brabant 10 .Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief Voldoet
2.16 Brabant Startup Fonds BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet

 

2.1 Enexis N.V.
Met het oog op de door ACM vastgestelde nieuwe reguleringsperiode die in 2022 in gaat, wordt door de RvB een nieuw strategisch plan opgesteld. Daarin wordt aandacht gegeven aan de maatschappelijke ontwikkelingen die een materiële impact op Enexis hebben, zoals klimaatverandering & energietransitie, participatie & vertrouwen in instituties (burgers willen meer invloed op hun directe leefomgeving) en digitale transformaties. De voorbereiding van het plan vindt plaats in nauw overleg met de aandeelhouderscommissie. 
In het plan worden ook de financiele gevolgen vastgesteld. De energietransitie leidt tot een grote toename aan investeringen en daarmee financieringsbehoefte. Enexis brengt de behoefte in kaart en onderzoekt in overleg met de aandeelhouders hoe daarin kan worden voorzien. Ook wordt onderzocht in hoeverre het Rijk hierin een rol kan spelen.
In april 2022 zal het plan aan de aandeelhouders ter vaststelling zal worden voorgelegd.

 

2.4 Brabant Water N.V. 
Het huidige financiële beleid loopt in 2022 af en dient dan ook te worden herzien. Daarbij zijn er ontwikkelingen die alertheid vragen. Door klimaatveranderingen staan drinkwaterbedrijven voor een enorme opgave. Langere perioden van hitte en droogte vragen om extra investeringen in productie- en distributiecapaciteit. Hierbij wordt door Brabant Water N.V. ook de mogelijkheden verkent van alternatieve bronnen voor de Brabantse drinkwaterproductie (zoals winning vanuit oppervlakte- of brakwater). Naast klimaatverandering zorgen cybersecurity, groei van het aantal aansluitingen en veroudering van het huidige drinkwaternetwerk voor een stijgende noodzaak tot investeren. De vraag is echter op welke wijze dit gefinancierd gaat worden. Door de huidige winstregulering kunnen drinkwaterbedrijven namelijk niet (tijdig) het benodigde extra geld genereren om deze (extra) investeringen uit te voeren. Deze problematiek speelt bij de meeste drinkwaterbedrijven in Nederland. Landelijk wordt dan ook in opdracht van de minister van IenW onderzoek gedaan naar de financieringsmethodiek van drinkwaterbedrijven.
Brabant Water brengt momenteel in kaart wat de financiële impact is van bovengenoemde risico’s en op welke wijze de (extra) investeringen op de korte, middellange en lange termijn gefinancierd gaan worden. 

 

2.5 Eindhoven Airport
De financiële impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering van Eindhoven Airport was zowel in 2020 als in 2021 zeer groot. Het grootste deel van de kosten zijn vast en de inkomsten uit havengelden, parkeren, horeca en retail zijn nagenoeg weggevallen. Eindhoven Airport heeft maatregelen genomen om zowel de investeringen als de operationele kosten in te perken. 
De verwachting is dat 2021 met een lager verlies dan 2020  wordt afgesloten (negatief resultaat 2020 bedroeg € 10,5 mln.). In 2019 werd nog een recordwinst van € 14,3 mln. behaald. Door de goede financiële basis die de afgelopen jaren is opgebouwd kan het verlies over 2021 worden opgevangen. Onduidelijk is echter nog wat de impact op Eindhoven Airport zal zijn als de effecten van de coronacrisis komende jaren aan blijven houden. Een aantal scenario’s zijn uitgewerkt, waarbij er onder meer rekening wordt gehouden met een economische recessie en een terugvallende vraag naar luchtvaart. Ondanks de tegenslagen in 2020 en 2021 is er vertrouwen in de toekomst, dit gezien de groei van het vaccinatieniveau en het feit dat afgelopen zomer het “oude reisgedrag” bij met name de leisure-reiziger weer relatief snel opveerde.

 

2.7 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte B.V.
De actuele ontwikkelingen van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte worden uitgebreid toegelicht in de bijlagenbundel van de jaarrekening (zie ‘Uitwerking Paragraaf Verbonden Partijen’).

 

2.8 Business Park Aviolanda B.V.
Fokker Holding B.V. heeft Fokker Techniek B.V. (medeaandeelhouder van Business Park Aviolanda B.V.) verkocht aan Fokker Services Group B.V. (dochteronderneming Panta Holding B.V.). De aandeelhouders verwachten in 2022 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en voor Business Park Aviolanda B.V. een ondernemingsplan en vastgoedstrategie (met meerjarenbegroting en investeringsplan) voor 2022-2026 vast te stellen.

 

2.12 Pivotpark Holding B.V.
Pivotpark Holding B.V. kent vanuit historisch perspectief een zwakke financiele performance. Het boekjaar 2020 werd weliswaar afgesloten met een winst ad circa €6 miljoen, maar dit werd voor een belangrijk deel gerealiseerd door een herwaardering van het vastgoed. De in 2020 gerealiseerde EBITDA  was negatief. Voor 2021 e.v. zijn de vooruitzichten echter positief. Mede omdat thans 99% van de beschikbare ruimte is verhuurd, verwacht men uit te komen op een positief resultaat. 
De directie en RvC van Pivot Park hebben aan de aandeelhouders van Pivot Park gevraagd in te stemmen met de verkoop van Pivot Park Screening Center. De aandeelhouders vormen op basis van onafhankelijk onderzoek hun opinie. Besluitvorming hierover vindt in 2022 plaats.
In maart 2021 heeft provincie Noord-Brabant definitief besloten om Pivot Park een lening van € 9,6 miljoen euro te verstrekken voor de bouw van een single tenant gebouw en in juli 2021 heeft provincie Noord-Brabant ingestemd met een lening voor de bouw van een multi tenant gebouw als vervanging van het oude gebouw en als extra ruimte voor nieuwe huurders. Inmiddels is voldaan aan de verstrekkingsvoorwaarde dat 70% is verhuurd. De lening is verstrekt en kan er gestart worden met de bouw. 
De besluitvorming omtrent de verstrekking van de financiering vond onder meer plaats op basis van een meerjarenplan met een naar oordeel van de provincie Noord-Brabant plausibele begroting. De realisatie van beide panden leidt naar verwachting tot een verdere verbetering van de rentabiliteit. Desalniettemin is het herstel van de financiele performance pril en i.c.m. de nog te realiseren nieuwbouw verdient de financiele situatie het komende jaar nog de verhoogde aandacht. 

 

2.13     Green Chemistry Campus B.V.
-    Het beleid vormt een aandachtspunt waarop actie benodigd is. In 2022 moet duidelijk worden in welke richting de Green Chemistry Campus B.V. zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Er is een kwartiermaker aangesteld die de opdracht heeft om de stip op de horizon scherper in beeld te krijgen en de benodigde rollen in het ecosysteem inzichtelijk te maken. 
-    Omdat er een kans bestaat dat de conclusies en vervolgacties van de kwartiermaker impact hebben op het bestaande governancemodel van de campus, vraagt de verbonden partij ook op dit onderdeel de verhoogde aandacht.
-    De financiële situatie van de campus blijft zorgelijk. Ontwikkelingen in circulaire en biobased processen zijn van de lange adem. Na 10 jaar is de campus nog steeds grotendeels afhankelijk van publieke bijdragen en zijn de staatssteungrenzen met betrekking tot de exploitatiesteun bereikt. Er wordt onderzocht of en hoe verdere invulling kan worden gegeven aan de financieringsbehoefte. Voor de kapitaalinbreng vanuit de provincie is een voorziening getroffen van € 2,3 miljoen. Dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte (agio)vermogen. 

 

2.15 N.V. Monumenten Beheer Brabant
De portefeuille van Monumenten Beheer Brabant bevat een aantal incourante objecten, die op dit moment niet of slechts deels worden verhuurd. Een substantieel deel van de wel verhuurde objecten, wordt verhuurd aan exploitanten in de culturele of de horecasector en die hard zijn/worden getroffen door de coronamaatregelen. Om dit te compenseren heeft de provincie in 2021 aan N.V. Monumenten Beheer Brabant uitstel van rente en aflossing verleend voor een periode van 7 maanden. Ook in Q1 2022 is er vanwege de aanhoudende lockdown situatie onvoldoende liquiditeitsruimte/kasstroom om de financieringslast te voldoen en het benodigde onderhoud te kunnen uitvoeren. Een nieuw verzoek voor uitstel van rente en aflossing is thans bij de provincie in behandeling.
Hoewel de Coronacrisis de financiële situatie verergert, is het toekomstperspectief voor de (middel)lange termijn ook onzeker. Om die reden is er een voorziening getroffen van € 2.058.000 (gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen) en is er in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021 besloten om opdracht te geven voor een extern onderzoek naar de toekomstscenario’s van N.V. Monumenten Beheer Brabant. Op basis van de bevindingen uit dit te ontvangen rapport zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022 de  strategie bepalen. 

 

 

3. Stichtingen en verenigingen

 

  naam Beleid  Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) 1. Bestuur en Veiligheid     Monitorend Voldoet
3.2 Huis van de Nederlandse Provincies HNP (vereniging) 1. Bestuur en Veiligheid     Monitorend Voldoet
3.3 Stichting Brabant C Fonds 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief Voldoet
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief Voldoet
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant 10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief Voldoet
3.6 Stichting Brainport Smart District 2. Ruimte en Wonen     Actief Voldoet
3.7 Stichting La Vuelta Holanda, opgericht in 2019  10. Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed     Actief nvt

3.3 Stichting Brabant C Fonds.
Het fonds heeft thans een looptijd tot en met 2022. Een besluit over de toekomstige provinciale betrokkenheid bij Brabant C maakt onderdeel uit van het te ontwikkelen beleidskader Levendig Brabant. Hierin wordt de fondsevaluatie meegenomen. Medio 2022 zal een besluit genomen worden over de verlenging van Brabant C in 2023. Het beleidskader Levendig Brabant zal vervolgens een besluit nemen over het instrumentarium van de provincie na 2023 en wat de rol van Brabant C daarin is. 

3.6 Stichting Brainport Smart District
Stichting Brainport Smart District gaat over van een planontwikkel- naar een realisatiefase. Dat maakt dat thans op alle drie de onderdelen de verhoogde aandacht wordt gevraagd. Er heeft een scenarioanalyse plaatsgevonden waarin drie inrichtingsvarianten zijn geschetst. Voordat er verdere uitwerking van deze varianten kan plaatsvinden, dient er besluitvorming en duidelijkheid te komen op het gebied van ambities (prioritering van innovaties) en de wijze van financieren. 

4. Overige verbonden partijen

 

    Beleid  Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 4. Natuur en Milieu     Actief nvt

 

Lijst van verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst van verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke regelingen 

Belang

  Naam Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk Belang  Aandeel
1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf)  Moerdijk Smeulders/Van Gruijthuijsen  Lid bestuur bedrijfsvoering organisatie  50,0%
1.2 Zuidelijke Rekenkamer  Eindhoven  Programmaraad  Lid programmaraad  50,0%
1.3 Kleinschalig Collectief Vervoer  Noordoost-Brabant Oss Otters-Bruijnen*  Lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 8,3%
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Tilburg Roijackers/Lemkes-Straver  Lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 42,0%
1.5   Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  Eindhoven Roijackers/Lemkes-Straver  Lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 38,0%
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord  's-Hertogenbosch Roijackers/Lemkes-Straver  Lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 36,0%
1.7 De Hollandse Waterlinie Utrecht Smeulders* Lid van Gemeenschappelijk Orgaan  10%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend.

 

Vermogensstructuur en resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          X €1000

  Naam Lening Garantstelling

Eigen vermogen

per 01-01-2021

Eigen vermogen

per 31-12-2021

vreemd vermogen

per 01-01-2021

vreemd vermogen

per 31-12-2021

1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf)   280.000.000* 97.265 97.265 182.344 182.344
1.2 Zuidelijke Rekenkamer      99  99 166 166
1.3 Kleinschalig Collectief Vervoer  Noordoost-Brabant     789  789  850  850 
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant     2.325 2.325 3.480 3.480
1.5  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant     2.429 2.429 4.523 4.523
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord     9.844 9.844 8.628 8.628
1.7 De Hollandse Waterlinie     n.b. n.b. n.b. n.b.

De gepresenteerde cijfers zijn de resultaten uit de meest recent gepubliceerde (half)jaarcijfers.
* De provincie en gemeente Moerdijk staan voor ieder 50-50 van het genoemde bedrag garant (gelijk aan de deelname in de Gemeenschappelijke Regeling).

 

 

2.    Vennootschappen en coöperaties

 

Belang     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    X €1000

  Naam vestigingsplaats

Portefeuille

(eigenaar/inhoud)

Bestuurlijk belang Aandeel

Nominale

waarde

Agio Gestort

Boek

waarde

2.1 Enexis NV 's-Hertogenbosch Smeulders/ Spierings 

stemrecht /

voordrachtsrecht

lidmaatschap RvC / lid AHC 

30,8% 46.102 - 46.102 -
2.2 CSV Amsterdam BV  's-Hertogenbosch Smeulders* Stemrecht / lid AHC 30,8%  6 - 6 6
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV  's-Hertogenbosch Smeulders Stemrecht / lid AHC   30,8%  461 - 461 461
2.4 Brabant Water NV  's-Hertogenbosch Smeulders/ Roijackers 

Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lid RvC / lid AHC 

31,6%  88 - 88 -
2.5 Eindhoven Airport NV Eindhoven Smeulders/Otters-Bruijnen 

Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lidmaatschap RvC 

24,5% 1.112 1.702 556  2.814
2.6 BOM Holding BV  Tilburg  Smeulders/van Gruijthuijsen

stemrecht /

voordrachtsrecht

lidmaatschap RvC

100%  1 32.509 32.510 32.510
2.7

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte,

BV ORR

's-Hertogenbosch Smeulders/Ronnes

Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lid RvC

100% 30 89 119 119
2.8 Business Park Aviolanda BV Woensdrecht Smeulders/van Gruijthuijsen

Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lid RvC

60% 11 6.477 6.488 6.488
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV   's-Gravenhage van Gruijthuijsen* Stemrecht 0,12% 22 - 8 -
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 's-Gravenhage van Gruijthuijsen* Stemrecht  0,07% 100 - 100 -
2.11 PZEM NV Middelburg Smeulders* Stemrecht  0,05% 4 - 4 -
2.12 Pivotpark Holding BV  Oss

Smeulders/

van Gruijthuijsen/Ronnes

Stemrecht  70,7% 1.047 5.052  20 6.099
2.13 Green Chemistry Campus BV Bergen op Zoom  Smeulders/Spierings 

 Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lid RvC

60%  11 2.300  2.311 2.300
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV  ’s-Hertogenbosch   Smeulders/ Roijackers  Stemrecht 100% - - - -
2.15 N.V. Monumenten Beheer Brabant  ’s-Hertogenbosch   van Gruijthuijsen/ Smeulders  Stemrecht 72% 2.040  - 2.040  2.040 
2.16 Brabant Startup Fonds BV  Tilburg Smeulders/Van Gruijthuijsen Stemrecht 100% - - - -

De gepresenteerde cijfers zijn de resultaten uit de meest recent gepubliceerde (half)jaarcijfers.
* Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend. 

 

Vermogensstructuur en resultaat

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      X €1000

  Naam Lening Garantstelling

Eigen vermogen

per 1-1 2021*

Eigen vermogen

per 31-12 2021*

Vreemd vermogen

per 1-1 2021*

Vreemd vermogen

per 31-12 2021*

Resultaat 2021

 na belasting* 

Netto Dividend

ontvangen in 2021

over 2020

2.1 Enexis NV 159.490   4.141.000  4.141.000 5.098.000 5.098.000 99.000** 23.121
2.2 CSV Amsterdam BV     393 393 27 27 172 0
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV      1.569 1.569 20 20 -20 0
2.4 Brabant Water NV     674.183 674.183 523.344 523.344 8.913 0
2.5 Eindhoven Airport NV       103.618 103.618 27.976 27.976 -10.545 0
2.6 BOM Holding BV 126.569   49.821 49.821 185.665 185.665 -2.433 0
2.7

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte,

BV ORR

    486 486 145 145 73 0
2.8 Business Park Aviolanda BV 1.573   12.705 12.705 12.943 12.943 415 0
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV 50.000   1.827.000 1.847.000 104.729.000 106.241.000 81.000 45.000
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 150.000   5.097.000 5.061.000 155.262.000 154.779.000 157.000 72
2.11 PZEM NV     1.376.990 1.376.990 850.880 850.880 -21.841 0
2.12 Pivotpark Holding BV 55.950   11.905 11.905 19.169 19.169 5.983 0
2.13 Green Chemistry Campus BV     3.073 3.073 610 610 3.219 0
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV     0 0 24.496 24.496 0 0
2.15 N.V. Monumenten Beheer Brabant 7.108   589 589 8.627 8.627 -140 0
2.16 Brabant Startup Fonds BV 11.950   0 0 12.751 12.751 0 0

*De gepresenteerde cijfers zijn de resultaten uit de meest recent gepubliceerde (half)jaarcijfers.
**resultaat halfjaar 2021

 

3.    Stichtingen en verenigingen

Belang

 

  Naam Vestigingsplaats

Portefeuille

(eigenaar/inhoud)

Bestuurlijk belang Aandeel
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging)  's-Gravenhage  Otters-Bruijnen/thema Ipo BAC Lid van het bestuur 9,63%
(Bij12 10,60%)
3.2 Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging) Brussel Otters-Bruijnen/van Gruijthuijsen Lid van het bestuur 8,33%
3.3 Stichting Brabant C Fonds Tilburg  van Gruijthuijsen/Smeulders

Benoeming schorsing en

ontslag leden RvT

100%
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier 's-Hertogenbosch Smeulders*

Benoeming schorsing en

ontslag leden RvT

75%
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Oisterwijk van Gruijthuijsen/Smeulders lid van de raad van deelnemers. 50%
3.6 Stichting Brainport Smart District Helmond Ronnes* Lid van het bestuur 20% stemrecht
44,4% financiële inbreng
3.7 Stichting La Vuelta Holanda  Utrecht Smeulders* Lid van het bestuur 15%

*Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend. 

 

Vermogensstructuur en resultaat

 

                            X €1000

  Naam Lening Garantstelling

Eigen vermogen

per 01-01-2021

Eigen vermogen

per 31-12-2021

Vreemd vermogen

per 01-01-2021

Vreemd vermogen

per 31-12-2021

1.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging)    180 4.462 4.533 21.244 27.296
1.2 Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging)     328 328 120 120
1.3 Stichting Brabant C Fonds     827 827 11.261 11.261
1.4 Stichting Beheer Museum Kwartier     100 100 648 648
1.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant     4.929 4.929 67 67
1.6 Stichting Brainport Smart District     0 0 394 394
1.7 Stichting La Vuelta Holanda     4.558 4.558 141 141

De gepresenteerde cijfers zijn de resultaten uit de meest recent gepubliceerde (half)jaarcijfers.

 

4. Overige verbonden partijen

Belang

  Naam Vestigingsplaats

Portefeuille

(eigenaar / inhoud) 

Bestuurlijk belang Aandeel
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen  's-Hertogenbosch van Gruijthuijsen/Spierings GS vormen Algemeen Bestuur, 
twee gedeputeerde vormen Dagelijks Bestuur
100%

 

Vermogensstructuur en resultaat

                         

 X €1000 Naam Lening Garantstelling

Eigen vermogen

per 01-01-2021

Eigen vermogen

per 31-12-2021

Vreemd vermogen

per 01-01-2021

Vreemd vermogen

per 31-12-2021

4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen      99.120 99.120 28.475 28.475


De gepresenteerde cijfers zijn de resultaten uit de meest recent gepubliceerde (half)jaarcijfers

 
5.    Investeringsfondsen voor Brabant
     

  Fonds* Fondsomvang
x €1 mln
Looptijd
t/m
Revolverenheid Multiplier Portefeuille
5.1 Innovatiefonds Brabant 125 2037 Nominaal ≥ 3 Van Gruijthuijsen
5.2 Energiefonds Brabant 60 2037 Nominaal ≥ 4 Spierings
5.3 Brabant C fonds 36 2022 Beperkt ≥ 3 Smeulders
5.4 Groen Ontwikkelfonds voor Brabantse natuur 240 2029 Niet of nauwelijks ≥ 2 Roijackers
5.5 Leisure Ontwikkel fonds Brabant 10 2027 Beperkt (33-66%) ≥ 2 Smeulders
5.6 Brabant Startup Fonds 10 2033 50% ≥ 3 Van Gruijthuijsen


* Zie bijlagenbundel begroting 2022 voor aanvullende fondsinformatie