Programma 6 Energie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Programma Energie werkte in 2021 voortvarend aan het realiseren van de Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023. Dit ondanks diverse lastig in te vullen vacatures, een bestuurswissel op provinciaal niveau en een formerend kabinet (met klimaat/energie als belangrijk onderwerp). 

De volgende mijlpalen lichten we graag uit. 
-    In februari 2021 is de Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 vastgesteld.
-    In mei is de eerste fase van de energiesysteemstudie afgerond.
-    Alle vier de Regionale Energiestrategieën (RES’en) zijn opgeleverd na jaren van intensieve regionale samenwerking. Een samenwerking die wordt vervolgd richting uitvoering én richting versie 2 van de RES’en.
-    Daarin krijgt de warmtetransitie een plaats, een onderwerp waarop we de gemeenten in 2021 ondersteunden via het Expertise Team Warmte (ETW).
-    In 2021 is vanuit Noord-Brabant input geleverd op de relevante Cluster Energie Strategieën voor de industrie (CES’en).
-    Provinciale Staten zijn in 2021 tweemaal geïnformeerd over de problematiek van transportschaarste op het elektriciteitsnet. De provincie heeft, eigenstandig en in samenwerking met het IPO via het REIS-traject (Bestuurlijke Taskforce Regionale Energieinfrastructuur), haar positie bepaald in het provinciale handelingsperspectief in relatie tot de ontstane transportschaarste.
-    In oktober 2021 is de Bestuursovereenkomst Duurzame Polder getekend met de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss en met het ministerie van Economische Zaken. 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Verduurzaming van de energieopwekking

Terug naar navigatie - Verduurzaming van de energieopwekking

Indicator:

•  Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule (PJ) (verplichte indicator, bron Klimaatmonitor)
• Opgave opwek hernieuwbare elektriciteit in de RES’en (6,5 TWh in 2030) 

G

Toelichting:
Om het doel (100% duurzame energie in 2050, grotendeels afkomstig uit Noord-Brabant) te behalen, leggen we de komende jaren sterk de nadruk op de ontwikkeling van energieprojecten (opwek en besparing). Het toekomstbeeld van 100% duurzame energie vormt een grote uitdaging. Complex en alleen mogelijk met de Brabantse mentaliteit van ‘de handen ineenslaan en aanpakken’. Samen met medeoverheden dragen we zorg voor participatie waardoor een voedingsbodem ontstaat waarin draagvlak mogelijk wordt rondom de realisatie van duurzame energieopwekking.

Totale productie van hernieuwbare energie: In 2019 is dat 25,73 PJ. (de cijfers voor 2020 zijn nog incompleet).  

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verminderen broeikasgasemissies

Terug naar navigatie - Verminderen broeikasgasemissies

Indicatoren:

  • (Verplicht) Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
  • Emissie gerelateerd aan energie: totale CO2- emissie in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
  • Verbruikte energie totaal in TJ (bron: Klimaatmonitor)
  • Verbruik warmte en elektriciteit in TJ (bron: Klimaatmonitor)

G

Fossiele brandstoffen leveren door CO2-uitstoot de belangrijkste bijdrage aan de totale uitstoot van broeikasgassen. We zetten volop in op besparing en verduurzaming, want brandstoffen die je niet verbruikt leveren geen uitstoot op en duurzame energie evenmin.

Totale emissie broeikasgassen: 18,62 Mton (2019)
Emissie gerelateerd aan energie: 12,9 mln. ton (2019)
Verbruikte energie totaal in TJ: 279,44 TJ (2019)
Verbruik warmte en elektriciteit in TJ:  warmte 135.028 TJ (2019) en elektriciteit 57,957 TJ (2020) 
Zie ook de infographic Brabantse Energietransitie in cijfers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

Terug naar navigatie - Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

 

Indicator:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor opslag en conversie voor een haalbare en betaalbare energietransitie
    In 2023 vindt beleidsevaluatie plaats.

G

De Alliantie Energieopslag (Brainport, BOM, DIFFER, TU/e en provincie) heeft gezorgd voor de stimulering van diverse innovaties op het gebied van energieopslag en conversie-technologie en de doorontwikkeling daarvan. Een voorbeeld hiervan is een aggregaat ontwikkeld door DENS dat elektriciteit opwekt door middel van mierezuur. Er is gestart met de opbouw van een ecosysteem voor het Brabantse bedrijfsleven en kennisinstellingen rondom dit onderwerp.
De komende jaren staat de, in het beleidskader Economie geïntroduceerde, innovatie-coalitie energieconversie en –opslag centraal in onze aanpak. We gaan met bedrijven, kennisinstellingen en de BOM in gesprek en maken afspraken over de samenwerking. Binnen de innovatiecoalitie zal onder meer worden ingezet op dunne film zonnecellen, groene chemie, waterstof en batterijtechnologie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Jaarrek. 2020 realisatie Begroting 2021 oorspronkelijk Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 6.901 N 6.110 N 6.120 N 4.334 N 1.785 V
Toegerekende organisatiekosten 4.181 N 2.888 N 4.533 N 3.951 N 582 V
Totaal Lasten 11.082 N 8.998 N 10.652 N 8.285 N 2.367 V
Baten
Programmabaten 2.326 V 181 V 2.151 V 2.498 V 347 V
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0 0
Totaal Baten 2.326 V 181 V 2.151 V 2.498 V 347 V
Saldo van baten en lasten 8.755 N 8.816 N 8.501 N 5.787 N 2.714 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
6. Energie - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 2.367 V
laadinfrastructuur 380 V
In 2020 zijn de provinciale laadpalen verkocht, de afwikkeling heeft in 2021 geen financiële consequenties meer gehad. De raming voor 2022 en verder zal bij burap I 2022 bijgesteld worden.
Ontwikkeling Energieprojecten 1.370 V
De uitgaven m.b.t diverse (grote) energieprojecten ( Innovaties, Duurzame polder,aardgasvrije wijken Energie Wind A16) zijn lastig te plannen. Diverse uitgaven schuiven door en zijn/worden in 2022 gerealiseerd. Vertraging is mede veroorzaakt door moeilijk in te vullen vacatures.
Toegerekende organisatiekosten 582 V
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet lager uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 35 V
6. Energie - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 347 V
Bijdragen ontwikkelaars en RES regio's 300 V
Inkomsten vallen hoger uit en hebben betrekking op bijdragen van ontwikkelaars Wind A16 project en bijdragen van RES regio's aan projectleiding RES.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 47 V