Ontwikkelbedrijf en grondbeleid

Provinciaal grondbeleid

Terug naar navigatie - Provinciaal grondbeleid

Met de inzet van het Provinciaal grondbeleid beoogd de provincie (tijdig) gronden (en gebouwen) beschikbaar te krijgen voor realisering van door haar beoogde doelen. Het bereiken van de maatschappelijke doelstelling staat hierbij voorop. Inzet is om tegen aanvaardbare prijzen deze doelen te bereiken. De wettelijke kaders en de mate van het bereiken van de doelstelling zijn hierin leidend. 
De Provincie voert grondbeleid uit door regulerend optreden en door het zelf verwerven, ontwikkelen en verkopen van gronden. Waar wenselijk geacht gebeurt dit ook anticiperend en via participaties zoals deelnemingen in externe Ontwikkelmaatschappijen (zoals de Onderneming Ruimte voor Ruimte, Aviolanda en Pivot Park). De verschillende vormen kennen verschillende voor- en nadelen en risicoprofielen. Per situatie wordt de afweging gemaakt over de toe te passen vorm en uitvoeringswijze. In 2021 is een start gemaakt om een nieuwe nota grondbeleid op te 

Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Ontwikkelbedrijf

Het Ontwikkelbedrijf draagt bij aan de realisatie van verschillende beleidsdoelstellingen. Bij de projecten van het Ontwikkelbedrijf gaat het om het daadwerkelijk mogelijk maken van de beoogde (her)ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken heeft het Ontwikkelbedrijf verschillende instrumenten tot haar beschikking, waaronder: de aankoop van grond of gebouwen, participatie in een project of deelneming en het verstrekken van een lening of garantstelling.

Het Ontwikkelbedrijf heeft de laatste jaren meer kennis en ervaring opgedaan in de samenwerking met lagere overheden en marktpartijen wanneer het gaat om projecten in het ruimtelijke fysieke domein. Zij weet waar de kennis en toegevoegde waarde van de (markt)partijen zit, wat de provinciale beleidsinzet is en op welke wijze deze kan worden verbonden met de doelen van andere partijen. Maar ook hoe een samenwerking daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht om tot succesvolle invulling te komen van het project en bijbehorende ambitie. Met andere woorden van procesmanagement tot dealmaking en realisatie. 

De verkenningen waar het Ontwikkelbedrijf in betrokken is, worden per definitie integraal aangevlogen. Belangrijke thema’s waarin het Ontwikkelbedrijf actief is, zijn: campussen en werklocaties, erfgoed, energie, ondermijning en binnenstedelijke transformatie. Het Ontwikkelbedrijf is ook inzetbaar voor nieuwe thema’s, welke voortkomen uit het Bestuursakkoord 2020-2023 (incl. addendum) en de uitwerking daarvan in de provinciale ontwikkelprogramma’s.

Resultaten van het Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Resultaten van het Ontwikkelbedrijf

Financieel is het Ontwikkelbedrijf gezond. In een themabijeenkomst aan PS (15 oktober 2021) is de werking van het Ontwikkelbedrijf en de nieuwe berekeningsmethodiek van de weerstandsratio toegelicht. Deze nieuwe berekeningssystematiek is vastgesteld in de begroting 2022 en het Meerjarenperspectief van het Ontwikkelbedrijf. 

Bij de erfgoedcomplexen springen de doorontwikkeling van de Dongencentrale met nieuwe huurders in het oog en Oudenbosch met een gerestaureerd monumentaal centrum. Voor de stedelijke transformaties zijn er weer de nodige nieuwe verkenningen met M7 en B5 steden gestart. Daarnaast wisten we door de inzet van het Ontwikkelbedrijf een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente te sluiten voor de aankoop van het CSM-terrein in Breda. Ook heeft het Muziekgebouw in Eindhoven haar exploitatie duurzaam weten te verbeteren doordat zij met hulp van het Ontwikkelbedrijf € 2,5 miljoen aan regiomiddelen wist op te halen. En eveneens in Eindhoven werkt het Ontwikkelbedrijf (en daarmee de Provincie) samen met de gemeente aan de ontwikkeling van de Internationale Knoop XL. Dit is een gebiedsontwikkeling van 7500 woningen en grote infrastructurele aanpassingen aan het trein- en busstation, die tezamen ook tot meer bedrijvigheid, horeca en eventlocaties moet gaan leiden. Verder kunnen we terugblikken op diverse succesvolle financieringen van o.a. Pivot Park Oss en diverse innovatieve woonvormen zoals Rezone Eindhoven en Butterfly Effect.

Portefeuille Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Portefeuille Ontwikkelbedrijf

Financieel gezien ziet het boekwaardeverloop van de portefeuille over de ingezette instrumenten van het Ontwikkelbedrijf er als volgt uit.

Instrument Boekwaarde per  Mutatie
  1-1-2021 31-12-2021  
Deelnemingen 6.488.160 6.488.160  
Grond 73.107.555 71.688.207 -1.419.348
Leningen 44.921.778 45.524.454 602.676
Totaal 124.517.493 123.700.821 -816.672

Grond

Terug naar navigatie - Grond

De belangrijkste mutaties binnen de grond portefeuille van het Ontwikkelbedrijf betreffen de volgende projecten.

Project Aankopen in € miljoen Verkopen in € miljoen
Loosbroek, locatie schaapsdijk   0,8
Tilburg, project Oostkamer   0,3
Gilze en Rijen, project Laarspad   3,1
TOM, gronden   8,2
Ulicoten, locatie Dorpsstraat 4 en 7   1,6
Logistiekpark Moerdijk 1,9  
Breda, 't Zoet 11,2  
Totaal 13,1 14 

 

Binnen de categorie gronden en opstallen is in onderstaande tabel aangegeven welke projecten er in exploitatie (BIE) zijn.

Project Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Voorziening Nog te Nog te Resultaat Resultaat
1-1-2021 dering dering 31-12-2021 maken realiseren nominaal contante
kosten opbrengsten waarde
Ruimte voor Ruimte:
Loosbroek, locatie schaapsdijk 229.571 605.429 835.000 0 224.444 224.444
Aarle Rixtel, Opstal 6 635.846 926 63.786 572.986 572.986
Ulicoten, Dorpstraat 4 en 7 1.499.378 114.485 1.613.863 0 7.947 7.947
Tilburg, Oostkamer 907.268 326 276.284 631.310 631.310
Esch, De Ruiting 2 464.369 137 105 464.401 464.401
Cultuurhistorisch Erfgoed:
Geertruidenberg, Dongecentrale 761.987 88.024 33.915 816.096 436.977 1.253.073
Dongen, Moederhuis Franciscanessen 1.034.652 193.609 276.157 952.104 476.906 1.429.010
Veghel, CHV-terrein 2.563.006 2.971 52.180 2.513.797 2.513.797
Bedrijventerreinen
Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk 3.229.214 1.906.733 384.425 4.751.522 1.156.520 5.908.042
Totaal 11.325.291 2.912.640 3.535.715 10.702.216 2.070.403 12.772.619 232.391 232.391

Leningen

Terug naar navigatie - Leningen

In onderstaande tabel is het verloop van de verstrekte leningen van het Ontwikkelbedrijf weergegeven.

Er is voor € 2,3 miljoen aan nieuwe geldleningen verstrekt. Daarnaast is aan aflossing € 1,6 miljoen en aan rente     € 0,7 miljoen ontvangen. De rente, is conform besluit, voor € 0,25 miljoen vrijgevallen naar algemene middelen,    € 0,20 miljoen gestort in de algemene risicoreserve ten behoeve van de risicoafdekking van de geldlening aan het Pivotpark en € 0,25 miljoen in de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf.

Thema Project 1-1-2021 Verstrekking Aflossing Rente 31-12-2021
Cultuurhistorie Catharinadal 2.740.841 13.704 2.740.841
CHV Veghel 2.050.000 75.000 71.750 1.975.000
KVL 1.297.104 24.162 32.428 1.272.943
KVL EKWC 4.224.612 38.022 4.224.612
Brouwhuis 1.158.792 68.500 30.286 1.090.292
Economisch Vestigingsklimaat Nieuwstraat Breda 4.800.000 400.000 147.200 4.400.000
De kazerne Klein Paradijs 850.000 850.000
Geertruidenberg, jachthaven Hermenzeil 1.500.000 1.500.000
Bedrijventerreinen Nuenen, herpr.bedrijventerrein stedelijk gebied Eindhoven 2.112.870 2.112.870
Regionaal Sociaal beleid Oss, Slow Care St. Elzeneindhuis 1.957.507 97.614 43.649 1.859.893
Tilburg, Kempentoren Spoorpark 328.500 18.250 3.285 310.250
Energie Klaverspoor project windpark A16 0 973.534 6.027 973.534
Wonen Rezone buurtschap te veld 0 181.500 1.803 181.500
Kennis economie Spark Campus Lab XXL 1.225.000 1.225.000
OLSP, hypothecaire lening 10.000.000 200.000 10.000.000
OLSP, renteloze lening 2.500.000 2.500.000
OLSP, Pather gebouw 0 1.100.000 10.964 1.100.000
Bedrijventerreinen Aviolanda, gebouw P3 352.927 15.882 352.927
Aviolanda, Hal 3 120.000 5.400 120.000
Aviolanda 1.100.000 21.450 1.100.000
Herfinanciering Monumentenfonds Brabant 4.683.587 133.546 68.866 4.550.041
Glastuinbouw Cessie vordering CV Glastuinbouw N. Prinsenland 1.920.039 835.287 1.084.752
Totaal 44.921.778 2.255.034 1.652.358 710.714 45.524.454

Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf

Investeringskrediet
De resterende ruimte in het investeringskrediet van het Ontwikkelbedrijf bedraagt ultimo 2021 € 89 miljoen. Deze is bepaald op basis van alle voorzienbare informatie en verwachtingen naar de toekomst toe per 31 december 2021. Bij de bepaling van de resterende ruimte is rekening gehouden met de geraamde toekomstige inkomsten en uitgaven van alle projecten en zijn de afgegeven garantstellingen volledig meegenomen.

Reserves en voorzieningen
In onderstaande tabel zijn een specificatie opgenomen van de risicoreserveringen en voorzieningen voor de projecten van het Ontwikkelbedrijf.

Risicoreserve Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Risicoreserve Ontwikkelbedrijf

In onderstaande tabel zijn een specificatie opgenomen van de risicoreserveringen en voorzieningen voor de projecten van het Ontwikkelbedrijf.

De risicoreserveringen en voorzieningen voor de projecten worden afgedekt door de Risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. Per 31-12-2021 bedraagt het totale saldo hiervan€ 71,5 miljoen. Dit is onderverdeeld in een risicoreservering van € 29 miljoen en een voorziening van € 30,3 miljoen. Beide voor de bestaande lopende projecten. Daarnaast resteert er een vrije ruimte van € 12,2 miljoen, ten behoeve van toekomstige risico’s op bestaande en nieuwe projecten van het Ontwikkelbedrijf. Naast bovengenoemde reserveringen en voorzieningen heeft het Ontwikkelbedrijf een reserve Verkenningen, waaruit plankosten en bovenmatige risico’s voor stedelijke transformatieprojecten en verkenningen worden afgedekt die niet via een ( grond-) exploitatie kunnen worden terugverdiend. In 2021zijn de kosten voor verkenningen van de stedelijke transformatie projecten,  Gasthuisvelden en Haven te Breda, Plein 13/centrum te Bergen op Zoom , Brainport city-internationale knoop XL, revitalisering oude centrum te Roosendaal, CSM terrein te Breda en huur werkplaats de Gruyter voor € 2,6 miljoen, ten laste van deze reserve gebracht. Het saldo van deze Verkenningenreserve bedraagt ultimo 2021
€ 5,7 miljoen. Daarnaast heeft er, conform PS besluit uit algemene middelen, een storting in de verkenningenreserve plaatsgevonden van € 2,1 miljoen ten behoeve van stedelijke transformaties.
Alle kosten en baten van projecten, die conform de BBV niet mogen worden geactiveerd, worden verantwoord via de egalisatiereserve van het Ontwikkelbedrijf, waardoor in de jaarrekening dit geen budgettaire effecten heeft. In 2021 is het exploitatieresultaat € 0,05 miljoen positief. Dit positieve resultaat is gestort in deze reserve.

Risicoreserve ontwikkelbedrijf Saldo 1-1-2021 Mutatie 2021 Saldo 31-12-2021
Bedrijventerreinen Projecten 4.646.976 0 4.646.976
Deelneming: kapitaalinbreng 6.488.160 0 6.488.160
Glastuinbouw Deelneming: lening 0 0 0
Projecten 531.605 4.639.562 5.171.167
Ruimte voor ruimte Projecten 60.938 -60.938 0
Grote efrgoedcomplexen Projecten 1.178.000 0 1.178.000
Leningen 1.791.889 1.944.627 3.736.516
Kenniseconomie Deelneming 110.000 0 110.000
Projecten 711.000 -504.750 206.250
Werklocaties Garantstelling 60.000 0 60.000
Leningen 2.500.000 0 2.500.000
Projecten 38.575 77.167 115.742
Ondermijning Garantstelling 1.500.000 0 1.500.000
Cultuur Projecten 300.000 0 300.000
Economisch vestigingsklimaat Leningen 687.500 266.250 953.750
Regionaal sociaal beleid Leningen 425.000 330.357 755.357
Stedelijke transformatie Projecten 8.800.000 -8.800.000 0
Wonen Leningen 123.750 0 123.750
Overig Voorbereiding/verkenningen 0 1.161.634 1.161.634
Subtotaal afgedekt 29.953.393 -946.091 29.007.302
Subtotaal resterende ruimte voor risico-afdekking 17.612.680 -5.375.787 12.236.893
Totaal 47.566.073 -6.321.878 41.244.195

Voorzieningen Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Voorzieningen Ontwikkelbedrijf
Voorziening ontwikkelbedrijf Saldo 1-1-2021 Mutatie 2021 Saldo 31-12-2021
Glastuinbouw Projecten 17.543.540 0 17.543.540
Leningen 0 0 0
Ondermijning Leningen 1.200.000 0 1.200.000
Grote efrgoedcomplexen Projecten 2.740.841 0 2.740.841
Kenniseconomie Deelneming: kapitaalinbreng 0 8.800.000 8.800.000
Totaal 21.484.381 8.800.000 30.284.381

Reserve Verkenningen Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Reserve Verkenningen Ontwikkelbedrijf
Reserve Verkenningen Ontwikkelbedrijf Saldo 1-1-2021 Mutatie 2021 Saldo 31-12-2021
Stedelijke transformatie Projecten risico's 2.119.200 2.119.200 4.238.400
Verkenningen Projecten 4.269.999 -2.791.169 1.478.830
Totaal 6.389.199 -671.969 5.717.230

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

In de nieuwe berekeningssystematiek, conform dossier Toekomstbestendig Ontwikkelbedrijf en de beschrijving in de paragraaf grondbeleid bij de begroting 2022, wordt uitgegaan van de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandsvermogen: de weerstandsratio. 

In deze berekening houden we vast aan de concern breed gedragen systematiek van het werken met een weerstandsratio binnen een bandbreedte van 0,75 en 1,25. We gaan alleen niet enkel de risicoreserveringen, maar ook de voorzieningen, inclusief een deel van de vrije ruimte van de risicoreserve, opnemen in de bepaling van de weerstandsratio van het Ontwikkelbedrijf. 
In de berekening van de weerstandsratio nemen we dan het volgende mee:
•    Risicoreserveringen van de projecten binnen de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf;
•    Voorzieningen van de projecten;
•    De vrije ruimte van de risicoreserve;
•    Een deel van de vrije ruimte van het investeringskrediet, ter hoogte van 20% van het resterend investeringskrediet van het Ontwikkelbedrijf. Het percentage van 20% betreft een verwachting van de omvang van de, voornamelijk nacalculatorische risico’s, die af te dekken zijn door het Ontwikkelbedrijf.

De weerstandratio wordt dan met de volgende formule bepaald:

risicoreserveringen projecten +/+ voorzieningen +/+ vrije ruimte risicoreserve

risicoreserveringen projecten +/+ voorzieningen +/+ 20% van het vrije investeringskrediet
 
Het benodigde weerstandsvermogen is bepaald op basis van alle voorzienbare informatie en verwachtingen per 31 december 2021. Op basis van deze nieuwe berekeningssystematiek komt de ratio uit op 0,93 % (per 31-12-2021) en is voldoende om risico’s binnen het Ontwikkelbedrijf op te vangen. De ratio valt binnen de vastgestelde bandbreedte van 0,75% - 1,25% van de weerstandsratio.

BBV en risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - BBV en risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf

Als gevolg van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient er een methodiek te worden vastgesteld voor de te hanteren rente- en disconteringsvoet in exploitatieplannen. De vast te stellen methodiek is als volgt: de te hanteren rente- en disconteringsvoet wordt gebaseerd op marktconforme rente voor de financiering van het betreffende plan (projectfinanciering), de marktconformiteit wordt vervolgens bepaald op basis van (fictieve) offertestelling bij een voor de overheid gangbare externe financier.

Grondbeleid overige beleidsvelden

Terug naar navigatie - Grondbeleid overige beleidsvelden

Woningbouwstimuleringsmaatregelen
Een specifiek taak voor het ontwikkelbedrijf is het uitvoering geven aan de stimuleringsmaatregelen woningbouw die 2009 zijn vastgesteld. Op de resterende nog lopende maatregel Startersleningen is in 2021 € 1,7 miljoen. afgelost. Ultimo 2021 is het saldo van de uitstaande leningen bij SVN € 5,6 miljoen.

Natuurnetwerk Brabant (NNB)
Conform de doelstellingen zoals opgenomen in Brabant Uitnodigend Groen wordt t/m 2027 in totaal circa 15.000 ha natuurnetwerk en 1.325 ha Ecologische Verbindingszones gerealiseerd. Hiertoe zijn in 2021 359 ha NNB  (ruil-)gronden gekocht en 233 ha verkocht. In de Westelijke Langstraat, De Peelvenen, Kempenland-West, Groote Heide-Leenderbos door de provincie, daarbuiten door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), in samenspraak met de Manifestpartners en overige partijen. Ultimo 2021 is de voorraad NNB gronden in ha als volgt opgebouwd met een boekwaarde voor gronden en opstallen van € 79,7 miljoen.

 

Natuurinclusieve Landbouw
In 2021 is er 16 ha grond gekocht met een boekwaarde ultimo 2021 van € 1,2 miljoen.

Grondbank de Kempen en de Pielis
De doelstelling van grondbank de Kempen is het opzetten en uitvoeren van projecten, die private investeringen koppelen aan het verbeteren van de kwaliteit van de Kempen (ecologische- en ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en culturele identiteit). Ondernemers en gemeenten staan hiervoor via de Stichting Kempenland aan de lat. De provincie heeft in 2020 dit ondersteunt door via een revolverende investeringskrediet van maximaal 13,9 miljoen gronden en opstallen te kopen en te verkopen. Ultimo 2021 is de boekwaarde van deze grondbank 5 miljoen. en de risicoreserve van 0,3 miljoen.  

De Agrarische Natuurvereniging de Pielis beheert een natuurzone van circa 25 ha langs de Goorloop in de Pielis. De provincie en het Waterschap zijn eigenaar van de grond. Het beheer is vastgelegd via een erfpachtovereenkomst voor de periode van 28 jaar. De kosten van beheer en de ontginning worden gedekt uit de reserve Grondbank de Pielis. Ultimo 2021 is de boekwaarde van de gronden € 1 miljoen en een  reserve van € 0,4 miljoen.

Infrastructuur
In onder ander.het meerjaren investeringsprogramma Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur wordt aangegeven welke infrastructurele projecten er zullen worden uitgevoerd. Ten behoeve van deze doelstelling zijn in 2021 80 ha gekocht en 91 ha verkocht.  De aankopen hebben met name betrekking op de wegvakken N629, GOL en N279. De verkoop heeft met name betrekking op gronden die voor bestaande wegvakken niet meer bruikbaar zijn.

Tijdelijk beheer van de grondportefeuille
In 2021 zijn circa 1.900 ha verpacht c.q. in gebruik gegeven. Dit betreffen gronden die in beheer zijn in het kader van met Mobiliteit, Grondbank de Kempen en Pielis, NNB/Natura 2000 (het GOB) en het Ontwikkelbedrijf.

Verdere toelichting
Meer uitgebreide toelichting over bovenstaande onderwerpen is verder te vinden in:
- Bijlage deelnemingen (o.a. Pivotpark, ORR, BPA, GOB)
- Betreffende programma’s in de jaarstukken: 
•    Programma Ruimte en Wonen: Ruimtelijke ontwikkeling (RvR) 
•    Programma Natuur en Milieu:  GOB (Groen Ontwikkelfonds Brabant)
•    Programma Economie, Kennis en Talentenontwikkeling: Economisch programma (bedrijventerreinen/campussen)
•    Programma Basisinfrastructuur Mobiliteit: Infrastructuur/Provinciale wegen
•    Programma Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed: Erfgoed