Programma 2 Ruimte en wonen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het coronajaar 2021 zien we wederom een toename van het aantal aangeboden ruimtelijke plannen. We hebben circa 2757 gemeentelijke plannen beoordeeld en voorzien van een passende provinciale reactie. Met de vier regio’s zijn regionale afspraken gemaakt over de planning en programmering van werklocaties en is afgesproken om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen van (XXL)logistiek op brownfields, bestaande bedrijventerreinen. Ook voor Wonen hebben we in deze 4 regio’s afspraken gemaakt over de woningbouwrealisatie. Dit heeft geleid tot goedgekeurde initiatieven in diverse gemeenten. Afgelopen jaar is het hoogste aantal woningen toegevoegd sinds de jaren ’90, in totaal 12.985 woningen. Naast de kwantitatieve opgave hebben we ook een kwalitatieve opgaven. De Brabantse Stijlprijs ‘Een thuis voor iedereen’ heeft mooie initiatieven in beeld gebracht ter inspiratie voor andere initiatieven. Via de flexpoolregeling en de regeling flexwonen stimuleren we woningbouw initiatieven.

In 2021 hebben we monitors gepresenteerd over detailhandel en bedrijventerreinen en is het koopstromenonderzoek uitgevoerd, waarvan we de resultaten begin 2022 verwachten. We hebben elk kwartaal de demografische ontwikkelingen gerapporteerd en een speciale editie uitgebracht met een terugblik op de demografische ontwikkeling van afgelopen 20 jaar in 20 beelden.

Op verschillende campussen zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet; zo heeft er besluitvorming plaatsgevonden over nieuwbouw op Pivot Park en de Campus Ontwikkel Organisatie van Brainport Industries Campus.

De behandeling door de Raad van State is vertraagd (tussenuitspraak) en daarmee loopt het project verder uit. Na een definitieve uitspraak Raad van State wordt een voorstel voor het vervolg aan de Staten gedaan (zie memo gedeputeerde).

Via een participatief traject hebben wij gewerkt aan de Ontwerp Omgevingsverordening, deze heeft in 2021 ter inzage gelegen, de reacties zijn verwerkt en Omgevingsverordening is door Gedeputeerde Staten ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten. Conform de bestuursopdracht is gewerkt aan de binnenstedelijk in de 5 grote steden en 7 middelgrote steden en zijn concrete stappen gezet. In het landelijk gebied zijn via de VAB-proeftuinen Zundert, Asten en Elsendorp concrete stappen gezet richting afronding of richting de volgende ontwikkelfase.

We hebben in 2021 met de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 1.0 gewerkt aan het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot in alle sectoren en het mogelijk blijven maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Diverse maatregelen hebben bijgedragen aan het op stoom brengen van de drie tandwielen: De gebiedsgerichte aanpak groene en blauwe opgaven is volop in uitvoering, hiervoor is een regie-organisatie opgezet die onder andere regie voert op de verkenningen in de veertien stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.  

Via de warme saneringsregeling varkenshouderij komen 173 Brabantse bedrijven in aanmerking voor aankoop. Omdat landelijk minder deelnemers aan deze regeling waren dan verwacht, zijn er dankzij lobby extra middelen beschikbaar gekomen om in Brabant in te zetten voor de regeling piekbelasters. Daardoor kunnen we in plaats van met de aanvankelijk beoogde tien bedrijven (vanwege het toen aanwezige budget), nu met 22 bedrijven in gesprek om te komen tot aankoop. Ook is het ondersteuningsloket aan het werk met bemiddelen tussen vraag en aanbod van stikstofruimte. Er zijn circa 30 bemiddelingen in procedure en evenzoveel afgerond. De vergunningverlening rondom stikstof heeft zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden ondanks alle perikelen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Verbeteren van omgevingskwaliteit

Terug naar navigatie - Verbeteren van omgevingskwaliteit
G

We werken aan de omgevingskwaliteit via advies in provinciale projecten, via planadviezen en beoordeling van gemeentelijke plannen. Daarnaast hebben we afgelopen jaar ook ingezet op inspiratie via de Brabantse Stijlprijs met het thema ‘Een thuis voor iedereen’.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Terug naar navigatie - Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.
G

Afgelopen jaar heeft de focus gelegen op versnelling van de woningbouw. Doel is de komende tijd gemiddeld jaarlijks steeds een groei met (ten minste) 12.000 woningen te realiseren. In 2021 zijn er 12.985 woningen aan de voorraad toegevoegd. We hebben de ‘Flexpool Versnelling Woningbouw’ uitgewerkt en de eerste gemeentelijke aanvragen zijn toegekend. We stimuleren de realisatie van nieuwe (collectieve) woonvormen, in 2021 o.a. via de Brabantse Stijlprijs ‘Een thuis voor iedereen!’ en de ‘Subsidieregeling Flexwoningen Noord-Brabant’.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties

Terug naar navigatie - Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties
G

In 2021 is conform planning gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Brabantse werklocaties. Op verschillende campussen zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet; zo heeft er besluitvorming plaatsgevonden over nieuwbouw op Pivot Park en de Campus Ontwikkel Organisatie van Brainport Industries Campus. Met de vier regio’s zijn afspraken gemaakt over de planning en programmering en is afgesproken om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen van (XXL)logistiek op brownfields, bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast hebben we in 2021 monitors gepresenteerd over detailhandel en bedrijventerreinen en is het koopstromenonderzoek uitgevoerd, waarvan we de resultaten begin 2022 verwachten. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Jaarrek. 2020 realisatie Begroting 2021 oorspronkelijk Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 8.530 N 27.362 N 19.036 N 12.532 N 6.503 V
Toegerekende organisatiekosten 7.152 N 5.931 N 8.143 N 8.390 N 247 N
Totaal Lasten 15.682 N 33.293 N 27.178 N 20.922 N 6.256 V
Baten
Programmabaten 350 V 520 V 4.085 V 1.677 V 2.408 N
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0 0
Totaal Baten 350 V 520 V 4.085 V 1.677 V 2.408 N
Saldo van baten en lasten 15.332 N 32.773 N 23.093 N 19.245 N 3.848 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
2. Ruimte en wonen - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 6.256 V
Wonen 3.108 V
De onderuitputting betreft voor € 2,9 mln de uitvoering van de Bijdrageregeling Versnelling Woningbouw. In 2021 zijn minder aanvragen ingediend dan eerder geprognotiseerd (12 gemeenten, totaal € 1,4 mln beschikt, t.o.v. raming van € 4,3 mln). De regeling loopt echter door t/m mei 2023. De verwachting is dat ruim voor die tijd ook de overige gemeenten een aanvraag zullen indienen. Voor het overige (€ 0,2 mln) betreft het met name de ‘Subsidieregeling Flexwoningen Noord-Brabant’ – waarvoor in 2021 minder aanvragen zijn ingediend dan geprognotiseerd. Ook deze regeling loopt door in 2022.
Werklocaties 124 N
Bij de BURAP 2021 zijn de voorziene uitgaven naar beneden bijgesteld. Omdat uitgaven t.b.v. BIC en Automotive Campus Helmond toch in 2021 zijn gerealiseerd is nu sprake van een beperkte overschrijding.
Verkenningskosten Ontwikkelbedrijf 411 V
Betreft diverse geraamde kosten ten aanzien van verkenningen stedelijke transformatie welke niet of mindere mate zijn gerealiseerd.
Gebiedsontwikkelling Oostelijke Langstraat (GOL) 1.541 V
Vanwege vertraging in de behandeling van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is er grote onzekerheid over de voortgang en planning van dit project. De Staten zijn hierover geïnformeerd. Er is geanticipeerd op een uitspraak door middelen door te zetten. Desondanks zijn de uitgaven achtergebleven bij het budget. De middelen moeten beschikbaar blijven op de meerjarige begroting.
Aanpak stikstof 1.242 V
De opgetreden vertraging op landelijk niveau bij stikstof heeft in 2021 tot lagere bestedingen van de in de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof opgenomen maatregelen geleid. Het betreft onder andere de uitwerking van stikstofanalyses.
Toegerekende organisatiekosten 247 N
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 325 V
2. Ruimte en wonen - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 2.408 N
Rijksbijdrage Flexpool Wonen 2.401 N
Betreft lagere inzet Rijksbijdrage vanwege lagere uitgaven.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 7 N