Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De ontwikkelagenda mobiliteit heeft in 2021 een aantal forse uitdagingen gekend. 
Zo waren we nog steeds niet verlost van de coronapandemie. Naast dat de beperkingen het samenwerken met partners bemoeilijkte, heeft corona de haalbaarheid danwel de urgentie van bepaalde maatregelen sterk beïnvloed. 
Ook het stikstofvraagstuk heeft zijn weerslag gehad op met name (infrastructurele) projecten. Hierdoor lopen planningen uit de pas, soms nog verstrekt door vertraging in de behandeling door RvS.  
Ten slotte heeft de lange doorlooptijd van de kabinetsformatie het maken van nieuwe (vervolg)afspraken verhinderd, omdat het BO-MIRT met de minister niet heeft plaatsgevonden.

Ondanks deze uitdagingen hebben we verder gewerkt aan de ontwikkeling van de vier robuuste en betrouwbare netwerken (wegennet, OV-netwerk, (snel)fietsroutenetwerk en goederencorridor) , die we goed met elkaar verbinden tot een samenhangend mobiliteitssysteem: 

Binnen het programma SmartwayZ.NL (voortgangsrapportage) wordt een aantal rijkswegen (A58 en A67) opgepakt. In de planning van de deelopgave infrastructuur wordt rekening gehouden met de uitvoerbaarheid van de stikstofopgaven. Dit kan leiden tot andere volgorde van projecten. Na de negatieve beoordeling PIP N279 Veghel-Asten, in uitvoering door de provincie, door RvS zal bepaald worden hoe nu verder. 
Met de opening van de nieuwe verbinding N69, eerder dan gepland, is een historische mijlpaal voor Brabant bereikt.

In het Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040) is het beeld geschetst van het OV-netwerk (inclusief spoor) voor Zuid-Nederland. Daarnaast hebben we het MIRT-onderzoek Brainport uit 2020 een vervolg gegeven op 4 thema’s (verstedelijkingsakkoord voor gebied Eindhoven, ontwikkelperspectief voor de multimodale knoop Eindhoven, de mobiliteitstransitie Brainport en een studie naar het hoofd- en onderliggend wegennet Brainport regio). We zijn daarmee klaar om in 2022 afspraken met het nieuwe kabinet te maken. De Brainportlijn, de propositie die is ingediend voor het groeifonds, is als concept hierin opgenomen. Het groeifonds is gericht op het verdienvermogen van de Nederlandse economie op lange termijn. Het verstedelijkingsakkoord Eindhoven is de eerste van de vier akkoorden op basis van de verstedelijkingstrategie voor stedelijk Brabant. Het woonvraagstuk wordt in samenhang bekeken met de (duurzame) mobiliteitsopgave waarvan OV en fiets een belangrijke pijler zijn.

De realisatie van het snelfietsroutenetwerk vordert gestaag en is de eerste volledige route Tilburg – Waalwijk opgeleverd. Met de regio zijn in het kader van de Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het netwerk met afspraken over nieuwe routes en het optimaliseren van de keten fiets-OV via mobiliteitshubs. 

De (inhoudelijke) samenwerking met de regio’s is verder ontwikkeld. Via de Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke en meerjarige programmering van mobiliteitsprojecten en de samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld data en verkeersmanagement. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgesteld in het in 2020 vastgestelde beleidskader mobiliteit Koers 2030

Impact corona
Naast het feit dat de beperkingen maatregelen vanwege corona de voortgang en uitvoering van zaken heeft bemoeilijkt, zijn door de nieuwe situatie ook kansen ontstaan. Met name bij activiteiten gericht op gedragsverandering hebben we juist door corona het momentum kunnen benutten door in gesprek te gaan met werkgevers. Een mooi voorbeeld daarvan is Kruispunt Brabant.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Terug naar navigatie - We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Indicator:

  • Indicatie filedruk: gemiddelde vertraging per uur autorijden op Rijks- en provinciale wegen in Brabant (< vorig jaar)

G

De gemiddelde vertraging op het wegennet in Brabant in 2021 is 5,4 minuten tov 5,10 minuten in 2020. Een lichte toename, maar nog fors lager dan voor 2020. De forse daling is uiteraard mede het gevolg van de corona-pandemie, waardoor er minder verkeer op de weg was. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.

Terug naar navigatie - We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.

Indicator:

  • Het monitoringsplan volgend uit de Krachtenbundeling Smart Mobility is aangescherpt in de volledige breedte van de programmadoelen doorstroming, innovatie en goede procesvoering

 

G

De uitvoering van de krachtenbundeling Smart Mobilty Zuid-Nederland 2020 - 2023 is halverwege; de regio’s hebben uitvoeringspakketten vastgesteld en in uitvoering genomen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten en tegelijkertijd de bereikbaarheid te waarborgen.

Indicator:

  • Het mobiliteitssysteem in Brabant heeft een minimale impact op de leefomgeving of creëert ruimte voor andere ontwikkelingen door een goede inpassing in de omgeving

We ontwikkelen een geschikte indicator om de effecten goed te kunnen meten.

O

De indicator wordt bepaald op basis van het recent vastgestelde beleidskader Mobiliteit Koers 2030.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Jaarrek. 2020 realisatie Begroting 2021 oorspronkelijk Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 58.616 N 139.028 N 70.026 N 40.210 N 29.816 V
Toegerekende organisatiekosten 7.484 N 4.733 N 7.931 N 8.067 N 136 N
Totaal Lasten 66.100 N 143.761 N 77.957 N 48.278 N 29.679 V
Baten
Programmabaten 6.822 V 13.811 V 22.970 V 14.203 V 8.767 N
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 1.965 V 1.965 V
Totaal Baten 6.822 V 13.811 V 22.970 V 16.168 V 6.802 N
Saldo van baten en lasten 59.277 N 129.950 N 54.987 N 32.110 N 22.877 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
9. Mobiliteitsontwikkeling - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 29.679 V
Algemeen -
Begrotingsprogramma 09 Mobiliteitsontwikkeling gaat over opgaven en projecten gericht op de (door-)ontwikkeling van het totale Brabantse mobiliteitssysteen en wordt gefinancierd uit de reserve. Op basis van de (meerjarige) afspraken in het kader van de programmering worden de middelen op de meerjarige begroting geraamd. De uitputting van de programmalasten 09 Mobiliteitsontwikkeling komt in 2021 uit op € 40,2 mln ten opzichte van een budget van € 70,0 mln, een onderschrijding van € 29,8 mln (57,4%). De realisatie op onderdelen is als volgt opgebouwd:
N65 217 V
Voor het project reconstructie N65 is € 0,2 mln minder uitgegeven ten opzichte van een raming van € 6,2 mln. Tegenover deze lagere kosten staan ook lagere baten ihkv de rijksbijdrage voor dit project.
N69 1.219 V
Voor het project reconstructie N69 is € 1,2 mln minder uitgegeven. De middelen zijn gereserveerd voor de gebiedsopgave. Tegenover deze lagere kosten staan ook lagere baten ihkv de rijksbijdrage voor dit project.
Bereikbaarheidsconvenant N69 483 V
Ihkv het Bereikbaarheidsconvenant N69 is een subsidie van € 5 mln verstrekt. Op basis van de voortgang bij de gemeente verschuiven de lasten over de jaren (ivm nieuwe verantwoordingseisen voor subsidies boven € 2,5 mln).
Snelfietsroutes 8.806 V
De planuitwerking voor de realisatie van snelfietsroutes is vaak complex. Een aantal subsidie-aanvragen voor de uitvoering door gemeenten is daardoor vertraagd en schieten door naar 2022. De middelen moeten beschikbaar blijven op de begroting.
Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's) 4.803 V
De provinciale bijdrage voor de afspraken ihkv de Regionale Mobiliteitsprogramma's 2021 (RMP's) is nog niet volledig besteed. In de bijdrageregeling is voor de gemeenten de mogelijkheid voor beperkte uitloop naar 2022 opgenomen. De middelen dienen beschikbaar te blijven.
Bereikbaarheid De Run 8.527 V
Zowel de provinciale bijdrage als de rijksmiddelen voor het pakket Bereikbaarheid worden grotendeelds via een bijdrageregeling overgedragen aan de deelnemende gemeenten voor de uitvoering van o.a. de infrastructurele maatregelen uit het pakket. De aanvraag door de gemeente heeft vertraging opgelopen. De middelen blijven beschikbaar voor het pakket.
A2 Deil - 's-Hertogenbosch 968 V
De uitgaven voor het flankerend mobiliteitspakket rondom de A2 in 2021 zijn lager uitgevallen. De uitvoering van projecten gebeurt samen met en door verschillende partners. Een exacte (financiële) planning van de projecten over de verschillende jaren is daarmee lastig.
Smartwayz 7.810 V
Voor het programma SmartwayZ.NL is minder uitgegeven dan begroot. Voor een aantal projecten is de financiële bijdrage nog niet verstrekt. Zo wordt een subsidie van € 1,7 mln aan gemeente Eindhoven ihkv KT-pakket A2 pas in 2022 verstrekt. Ook de deelopgave Smart Mobility loopt achter op de raming.
Afrekening Beter Benutten Vervolg 2.796 N
De eindafrekening Beter Benutten Vervolg heeft eerder plaatsgevonden. De teveel ontvangen rijksmiddelen voor het programma zijn teruggestort. De middelen stonden in 2022 op de begroting geraamd.
Toegerekende organisatiekosten 136 N
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 221 N
9. Mobiliteitsontwikkeling - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 6.802 N
Algemeen -
Aan de inkomstenkant is er sprake van totaal € 8,9 mln minder inkomsten, € 14,1 mln ten opzichte van een raming van € 23,0 mln (61,4%).
N65 275 N
Vanwege de lagere lasten voor het project reconstructie N65 wordt ook een lagere rijksbijdrage als baten verantwoord.
N69 1.219 N
Vanwege de lagere lasten voor de gebiedsopgave N69 wordt ook een lagere rijksbijdrage als baten verantwoord.
Smartwayz 7.679 N
Vanwege de lagere lasten voor het programma SmartwayZ.NL wordt ook een lagere rijksbijdrage als baten verantwoord.
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 1.965 V
De bijdrage in toegerekende organisatiekosten komt hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 406 V