Programma 7 Landbouw en voedsel

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Resultaten 2021

Het programma Landbouw en Voedsel ligt op schema en heeft in 2021 op een goede manier invulling kunnen geven aan de uitvoering,

Corona

Corona heeft ertoe geleid dat een aantal fysieke bijeenkomsten geen doorgang heeft kunnen vinden, dat speelt breed over het programma, nog wel het meest binnen landbouw en samenleving. Tegelijkertijd zien we de kwaliteit van de digitale bijeenkomsten ook toenemen en hebben de ervaring dat het de mogelijkheid biedt om een breed bereik (meer deelnemers) in een bijeenkomst te krijgen. Er ontstaat in toenemende mate aandacht voor een hybride aanpak waarbij digitale onderdelen hun eigen meerwaarde zullen blijven hebben.

In 2021 is het ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 opgesteld

Het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 schetst een langjarig perspectief en consistente aanpak voor de noodzakelijke transitie van de landbouw- en voedselsector in Brabant. Het beleidskader is tot stand gekomen door een intensieve interactie met een brede groep partijen, In Tour de Brabant hebben we gesproken met overheidspartijen zoals het rijk, gemeenten en waterschappen, alsook vertegenwoordigers van agrariërs, ketenpartijen, burgerbewegingen en natuur- en milieuorganisaties. Daarnaast hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd om input op te halen en af te stemmen. Dit proces heeft geleid tot het in ontwerp vaststellen van het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 in oktober (Statenmededeling 8 november 2021). Het ontwerp beleidskader heeft in oktober en november ter inzage gelegen en heeft geleid tot 25 zienswijzen. In het laatste kwartaal van 2021 is gewerkt aan het verwerken van de zienswijzen en de verdere uitwerking van het beleidskader t.b.v. de besluitvorming in de Provinciale Staten in 2022. Samen met het ontwerp Beleidskader heeft ook de plan MER ter inzage gelegen. De cie. voor de m.e.r. en Brabant Advies hebben beiden hierover geadviseerd.

We hebben diverse andere podia benut om de ideeën uit het ontwerp-beleidskader uit te dragen, o.a. de Dutch Food Week en de Dutch Design Week. Zo zijn we ook gestart met de Agrifoodtalks.

We hebben de innovatie in Landbouw & Voedsel aangejaagd

In 2021 is de innovatie-samenwerking in de landbouw- en voedselketen tussen triple-helix-partijen, de BOM en de provincie overeengekomen. Dit heeft geresulteerd in een bredere samenwerking en is verankerd in de gezamenlijk opgestelde Innovatieagenda Landbouw en Voedsel. Het betekent een gezamenlijke inzet op innovatiethema’s als ‘smart farming’, ‘smart processing’, ‘eiwittransitie’, ‘tegengaan van voedselverspilling en reststroomverwaarding’ en ‘future foods’. Daarnaast hebben we –samen met ZLTO- 24 projecten gehonoreerd in het kader van het Landbouw Innovatiebureau Brabant (LIB).

We hebben de voortzetting van de Transitie Veehouderij bevorderd

De transitie is in 2021 aangejaagd door Taskforce Toekomstbestendige Stallen en de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) van het Rijk. Met de Taskforce hebben we agrariërs en stallenbouwers ondersteund en subsidies toegekend voor brongerichte innovatieve stalsystemen. Daarnaast hebben we de ontwikkeling van brongerichte stalsystemen voor vleeskalveren en konijnen gestimuleerd door middel van subsidies en demonstratieprojecten.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan

Verder hebben we ondersteuning gegeven, in IPO-verband, aan de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van het (Europees) Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). (Statenmededeling 29 november 2021)

We hebben gemeenten en agrariërs ondersteund

We hebben op volle kracht doorgewerkt –samen met o.a. de gemeenten- aan de ondersteuningsnetwerken zodat veehouders ondersteund konden worden met raad en daad in hun transitie. De netwerken zijn aangehaakt op alle gebiedsprocessen in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. Via VAB-impuls hebben we ingezet op het beschikbaar stellen van onafhankelijk advies voor veehouders. Dit heeft geleid tot veel aanvragers waarin we stoppende of omschakelende agrariërs hebben kunnen ondersteunen. Verder hebben we innovatieve, individuele agrariërs onderscheiden met een Agrofoodpluim.

We hebben natuurinclusieve landbouw aangejaagd

Met de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij hebben we circa 200 melkveehouders (in kennis en financiële zin) ondersteund in de ambitie om verbetering te realiseren in de kwaliteit van bodem, water, biodiversiteit en landschap. Veehouders die willen omschakelen hebben we ondersteund met het opstellen van een businessplan natuurinclusieve bedrijfsvoering en de uitgifte van grond. Er zijn circa 60 subsidies aan veehouders verstrekt voor het opstellen van een businessplan natuurinclusieve bedrijfsvoering. Inmiddels zijn er 40 plannen gereed en is er een grondvraag voor ca. 50 hectare. Vanwege het geringe aanbod van grond is tot nu toe 10 hectare gerealiseerd.

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving

Terug naar navigatie - Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
G

In de veehouderij hanteren we een "One Health" aanpak gericht op de gezondheid van mensen, dier en milieu. Aspecten zijn onder meer: de emissies van geur, ammoniak, fijnstof, endotoxinen, antibioticagebruik, verbeterde dierenwelzijn en acceptabel lage risico’s voor de gezondheid van boeren en burgers inclusief de leefbaarheid van het buitengebied. Om de effecten van ammoniak-, geur-, endotoxine en fijnstof-emissie goed zichtbaar te kunnen maken presenteren we de gegevens in de vorm van meerjarige trends. In het infoboard Agrofood is een aantal trends betreffende de effecten van veehouderij op de omgeving opgenomen. Deze actualiseren we regelmatig.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant

Terug naar navigatie - Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
G

We hebben op 4 juni samen met de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (REWIN, AFC, Brainport) en de BOM een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin is afgesproken om gezamenlijk zogenaamde innovatie-allianties aan te gaan voor de thema's Smart Farming plantaardig en dierlijk, thema Eiwittransitie, thema Voorkomen voedselverspilling en verwaarden reststromen en het thema Food processing en Future Food. 
In deze samenwerking wordt vanuit de provincie mogelijk gemaakt om consortia op deze thema's te smeden (enabler), voor het uitvoeren van innovaties op deze vijf thema's.
Bedoeling is dat voor elk van de thema's binnen deze bestuursperiode minimaal twee initiatieven worden opgewerkt richting financiering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw

Terug naar navigatie - Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
G

Om het sluiten en verkleinen van kringlopen te bevorderen hebben we de ontwikkeling van eiwitrijke teelten ondersteund en ons gericht op de uitvoering van Brabant bemest beter. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector

Terug naar navigatie - Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
G

Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij
Bijna 200 melkveehouders nemen deel aan de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij en investeren zo in verbetering van de kwaliteit van bodem en water, biodiversiteit en landschap. Voor hun bovenwettelijke inspanningen en maatschappelijke inzet ontvangen de agrariërs een beloning.   

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Jaarrek. 2020 realisatie Begroting 2021 oorspronkelijk Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021 realisatie Verschil begroting - realisatie
Lasten
Programmalasten 17.006 N 2.238 N 19.756 N 11.791 N 7.965 V
Toegerekende organisatiekosten 3.257 N 2.767 N 2.336 N 2.343 N 6 N
Totaal Lasten 20.264 N 5.005 N 22.093 N 14.134 N 7.958 V
Baten
Programmabaten 1.496 V 0 8.983 V 3.924 V 5.059 N
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.496 V 0 8.983 V 3.924 V 5.059 N
Saldo van baten en lasten 18.767 N 5.005 N 13.109 N 10.210 N 2.899 V

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse
7. Landbouw en voedsel - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 7.958 V
Zuidoostelijke Zandgronden 4.518 V
Projecten 2de tranche zijn ingediend en komen in 2022 tot uitvoering. Te optimistische raming van de activiteiten en bijbehorende kosten die door corona niet door konden gaan.
Ondersteunende maatregelen 1.394 V
De begrotingssubsidie aan de Taskforce Toekomstbestendige Stallen is nog niet beschikt en enkele stalsystemen zijn iets later beschikbaar gekomen dan verwacht, waardoor die realisatie pas in 2022 plaatsvindt. Ook duren de processen om boeren over te laten schakelen richting natuurinclusieve landbouw langer dan gedacht en zijn in de praktijk ook zeer arbeidsintensief waardoor resultaten en besteding van middelen iets later tot stand komen.
Subsidies ihkv POP3 1.013 V
De Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) die de uitvoering van de Europese POP3 regeling verzorgt heeft significant langere tijd nodig om beschikkingen afgegeven dan is voorzien (regelingen zijn juni 2021 gesloten).
Project LIFE Biodiversity (EU) 488 V
De budgetraming was nog gebaseerd op de initiële raming bij aanvang van het project Brabants Bodem. Nu het project vol in uitvoering is, is er hebben we beter zicht op het bestedingsritme gedurende dit vijfjarige project en worden de ramingen voor 2022 en verder hier op aangepast bij de bestuursrapportage 2022.
Circulaire economie 275 V
In verband met het verkrijgen van voldoende draagvlak bij externe partijen starten projecten later op, hiernaast is er sprake van capaciteitstekort, waardoor minder uitvoering kunnen geven aan geplande activiteiten en dus minder besteding van middelen.
Verbinden en aanjagen 180 V
De onderbesteding bij Verbinden en Aanjagen komt voort uit enkele tientallen zeer kleine verplichtingen (gemiddeld €4000) die samenhangen met activiteiten die zijn vertraagd of niet zijn door gegaan vanwege Corona en teruggelopen bezetting in het team.
Heldere kaders 135 V
De aanbesteding van nieuwe opzet BVB (Bestand Veehouderijbedrijven) heeft meer tijd gekost, vooral om andere provincies in nieuwe opzet mee te krijgen.
Toegerekende organisatiekosten 6 N
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 38 N
7. Landbouw en voedsel - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 5.059 N
Zuidoostelijke Zandgronden 4.518 N
Betreft een lagere onttrekking van de Rijksbijdrage a.g.v. lagere uitgaven.
Project LIFE Biodiversity (EU) 488 N
Betreft lagere EU bijdrage als gevolg van minder uitgaven.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 53 N