Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2024
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Programmaplan
    2. Blz. 6 Paragrafen
    3. Blz. 7 Weergave van bedragen
   2. Blz. 8 Algemeen inleidend hoofdstuk
    1. Blz. 9 1. Inleiding
     1. Blz. 10 Inleiding
     2. Blz. 11 Perspectief voor Brabant
     3. Blz. 12 Beleidsarme Begroting 2024
    2. Blz. 13 2. Onze opgaven
     1. Blz. 14 Omgevingsvisie
     2. Blz. 15 Omgevingswet
     3. Blz. 16 Ruimtelijk Arrangement
     4. Blz. 17 Brabant ‘van het Slot’
     5. Blz. 18 Gezonde en veilige leefomgeving
     6. Blz. 19 Energietransitie
     7. Blz. 20 Duurzame verstedelijking/vitaal platteland en mobiliteit
     8. Blz. 21 Klimaatproof
     9. Blz. 22 Duurzame concurrerende economie
     10. Blz. 23 Brede Welvaart (inclusief Gezondheid)
     11. Blz. 24 Digitalisering en Datagedreven werken
    3. Blz. 25 3. Uitvoering en regie
     1. Blz. 26 Uitvoering en regie
    4. Blz. 27 4. Ontwikkeling provinciale organisatie
     1. Blz. 28 Ontwikkeling provinciale organisatie
    5. Blz. 29 5. Financieel totaalbeeld: begroting in evenwicht, maar onzekerheden op middellange termijn
     1. Blz. 30 Financieel totaalbeeld: begroting in evenwicht, maar onzekerheden op middellange termijn
   3. Blz. 31 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 32 Inleiding
    2. Blz. 33 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 34 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 35 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
      2. Blz. 36 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
      3. Blz. 37 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
      4. Blz. 38 Aantal jonge bezoekers aan de Riskfactory
     2. Blz. 39 Brede Welvaart incl. Gezondheid
      1. Blz. 40 Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda brede welvaart die invulling geeft aan rolneming van provincie
      2. Blz. 41 Doorontwikkelen van Brabantse Monitor Gezondheid
      3. Blz. 42 Organiseren dag van de gezondheid
      4. Blz. 43 We verkennen of een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) haalbaar is en bij kan dragen aan het versterken van brede welvaart in Brabant
      5. Blz. 44 Continue aandacht voor meekoppelkansen en monitoren voortgang op indicatoren begroting 2024
     3. Blz. 45 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 46 Formuleren provinciaal participatiebeleid
      2. Blz. 47 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      3. Blz. 48 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      4. Blz. 49 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     4. Blz. 50 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 51 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
      2. Blz. 52 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
      3. Blz. 53 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
    3. Blz. 54 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 55 Verbonden partijen
    5. Blz. 56 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 57 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 58 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 59 Inleiding
    2. Blz. 60 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 61 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 62 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      2. Blz. 63 Realiseren stedelijke opgaven
      3. Blz. 64 Uitvoeren Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)
     2. Blz. 65 Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag
      1. Blz. 66 Ondersteunen van versnelling woningbouw
      2. Blz. 67 Stimuleren van nieuwe woonvormen
      3. Blz. 68 Actualiseren van regionale afspraken over woningbouwaantallen, betaalbaarheid en doelgroepen
      4. Blz. 69 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
     3. Blz. 70 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
      1. Blz. 71 Ondersteunen van verduurzaming op 12 ‘Grote Oogst’ locaties
      2. Blz. 72 Faciliteren van campussen
      3. Blz. 73 Actualiseren van (regionale) afspraken bedrijventerreinen
    3. Blz. 74 Beleidskader en uitvoeringsagenda’s
    4. Blz. 75 Ontwikkelingen en onzekerheden
    5. Blz. 76 Inzet verbonden partijen
    6. Blz. 77 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 78 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 79 Inleiding
    2. Blz. 80 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 81 Voldoende Water
      1. Blz. 82 Grondwaterontrekkingen
      2. Blz. 83 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
     2. Blz. 84 Schoon Water
      1. Blz. 85 Schoon grondwater
      2. Blz. 86 Schoon oppervlaktewater
     3. Blz. 87 Veilig Water
      1. Blz. 88 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 89 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
      3. Blz. 90 Ruimtelijke inbedding en goedkeuringsbevoegdheid GS bij versterking van primaire dijken
     4. Blz. 91 Vitale Bodem
      1. Blz. 92 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 93 Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs
     5. Blz. 94 Klimaatadaptatie
      1. Blz. 95 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 96 Concrete aanpak in projecten en gebieden
    3. Blz. 97 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 98 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 99 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 100 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 101 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 102 Inleiding
    2. Blz. 103 Pijler Robuuste Natuur
    3. Blz. 104 Pijler Brabant Natuurinclusief
    4. Blz. 105 Pijler Natuur voor en door Brabanders
    5. Blz. 106 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 107 Natuurnetwerk Brabant ingericht, verbonden en beheerd
      1. Blz. 108 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      2. Blz. 109 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
      3. Blz. 110 Realisatie ecologische verbindingszones
      4. Blz. 111 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
      5. Blz. 112 Realisatie Faunapassages
      6. Blz. 113 Kwaliteit van het Natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 114 N2000-gebieden hersteld en versterkt
      1. Blz. 115 Verbeteren kwaliteit en kwantiteit van habitattypen en soorten
     3. Blz. 116 Bossen aangelegd en gerevitaliseerd
      1. Blz. 117 Bosuitbreiding en bosomvorming
     4. Blz. 118 Biodiversiteit beschermd
      1. Blz. 119 Behouden stand van de populaties kwetsbare en bedreigde planten en dieren
      2. Blz. 120 Stoppen achteruitgang van kenmerkende soorten van het boerenland
     5. Blz. 121 Basisvoorwaarden op orde: lucht-, water- en bodemkwaliteit
      1. Blz. 122 Reductie van emissie van stikstof
     6. Blz. 123 Natuur meewegen bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen
      1. Blz. 124 Opstellen plannen voor een 'Natuurinclusief Brabant'
      2. Blz. 125 Natuurinclusief ontwikkelen, bouwen en beheren
     7. Blz. 126 Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappen
      1. Blz. 127 Aanleg en herstel van landschapselementen
     8. Blz. 128 Meer groen in de directe omgeving
      1. Blz. 129 Stimuleren vergroening van de wijk
     9. Blz. 130 Versterken van de beweging van vergroening
      1. Blz. 131 Resultaat wordt na overleg met partners bepaald
     10. Blz. 132 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 133 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 134 Gezondheidswinst door schonere lucht
      3. Blz. 135 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving.
      4. Blz. 136 Zeer zorgwekkende stoffen
      5. Blz. 137 Externe Veiligheid
     11. Blz. 138 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 139 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    6. Blz. 140 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    7. Blz. 141 Inzet verbonden partijen
    8. Blz. 142 Ontwikkelingen en onzekerheden
    9. Blz. 143 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 144 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 145 Inleiding
    2. Blz. 146 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 147 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 148 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 149 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 150 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      4. Blz. 151 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 152 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 153 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 154 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
      3. Blz. 155 Leren en ontwikkelen
     3. Blz. 156 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 157 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 158 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 159 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 160 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 161 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
      2. Blz. 162 Bijdragen aan campusontwikkeling
    3. Blz. 163 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 164 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 165 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 166 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 167 Programma 6 Energie
    1. Blz. 168 Inleiding
    2. Blz. 169 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 170 Verduurzaming gebouwde omgeving
      1. Blz. 171 Initiatieven voortzetten
     2. Blz. 172 Verduurzaming van de energieopwekking, door de ontwikkeling van energieprojecten, zoals wind- en zonprojecten, geo-en aquathermie en projecten voor conversie en opslag van energie.
      1. Blz. 173 Doorpakken afspraak Wind op Land 2020
      2. Blz. 174 Maatwerkoplossing per RES-regio
      3. Blz. 175 Voortgangsrapportage per RES-regio
     3. Blz. 176 Verminderen emissies broeikasgassen
      1. Blz. 177 Doorpakken samenwerking met de industrie
      2. Blz. 178 Voortzetten pilot MIEK regio Moerdijk
      3. Blz. 179 Doorpakken warmtetransitie
      4. Blz. 180 Ook thema gezondheid blijvend agenderen
      5. Blz. 181 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven
      6. Blz. 182 Mobiliteit
     4. Blz. 183 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 184 Afstemmen met en tussen partijen over ontwikkelingen en aanpak vraag- en aanbod van energie enerzijds en beschikbare netcapaciteit anderzijds
      2. Blz. 185 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      3. Blz. 186 Stimuleren eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 187 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 188 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 189 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 190 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 191 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 192 Inleiding
    2. Blz. 193 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 194 Het meest duurzaam en circulair in Europa
      1. Blz. 195 Realiseren uitvoeringsagenda mest
      2. Blz. 196 Actualisatie en uitvoeren routekaart stalaanpassingen 2024
      3. Blz. 197 Pilot Real-Time meten
      4. Blz. 198 Bereiken van implementerende en zoekende veehouders
      5. Blz. 199 Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, Akkerbouw en Zoogkoeienhouderij
     2. Blz. 200 Economisch toonaangevend zijn binnen Europa
      1. Blz. 201 Bevorderen innovatie
      2. Blz. 202 Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken
      3. Blz. 203 Stimuleren kleine betekenisvolle projecten door Landbouw Innovatie Brabant
     3. Blz. 204 Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030
      1. Blz. 205 Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief
      2. Blz. 206 Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven
      3. Blz. 207 Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw)
      4. Blz. 208 Gronden voor Graasdierhouderijen
      5. Blz. 209 Aanpak piekbelasting
      6. Blz. 210 Ondersteunen van veehouders bij besluitvorming LBV(+)
     4. Blz. 211 Versterken gemeenschapsinclusief
      1. Blz. 212 Ondersteunen boer-burger initiatieven
      2. Blz. 213 Korte Ketens
    3. Blz. 214 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 215 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 216 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 217 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 218 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 219 Inleiding
    2. Blz. 220 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 221 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 222 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
      2. Blz. 223 Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit
      3. Blz. 224 Data, digitalisering en Smart Mobility
     2. Blz. 225 We gaan voor veilige mobiliteit.
      1. Blz. 226 Verkeersveiligheid
      2. Blz. 227 Sociale veiligheid
     3. Blz. 228 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
      1. Blz. 229 Duurzaamheid.
      2. Blz. 230 OV-concessies
    3. Blz. 231 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 232 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 233 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 234 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 235 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 236 Inleiding
    2. Blz. 237 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 238 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 239 OV-netwerk
      2. Blz. 240 Wegennet
      3. Blz. 241 (Snel-)fietsroutenetwerk
      4. Blz. 242 Goederencorridor
     2. Blz. 243 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 244 Ontwikkeling knooppunten / mobiliteitshubs
      2. Blz. 245 Mobiliteitspakketten
      3. Blz. 246 Multimodaal goederenvervoer
      4. Blz. 247 Smart Mobility
     3. Blz. 248 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
      1. Blz. 249 Toegang tot mobiliteit
     4. Blz. 250 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
      1. Blz. 251 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 252 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 253 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 254 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 255 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 256 Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd
    1. Blz. 257 Inleiding
    2. Blz. 258 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 259 Bevorderen van een passend aanbod
      1. Blz. 260 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      2. Blz. 261 Ondersteuning bibliotheken
      3. Blz. 262 Uitdragen Verhaal van Brabant
      4. Blz. 263 Ondersteunen van topsportevenementen
      5. Blz. 264 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     2. Blz. 265 Bevorderen van inclusief aanbod
      1. Blz. 266 Bevorderen publieksbereik cultuuraanbod
      2. Blz. 267 Versterken participatie Erfgoed
      3. Blz. 268 Uniek sporten mede mogelijk maken
     3. Blz. 269 Stimuleren van innovatie en vernieuwing
      1. Blz. 270 Versterking van design, ontwerp en media als sterke economische sectoren
      2. Blz. 271 Inzetten innovatie om maatschappelijke en economische waarde van sport te vergroten
     4. Blz. 272 Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling
      1. Blz. 273 Ondersteunen en verankeren cultuureducatie voor jongeren
      2. Blz. 274 Ondersteunen talentontwikkeling Cultuur
      3. Blz. 275 Ontwikkeling stimuleren van topsporttalenten
     5. Blz. 276 Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft
      1. Blz. 277 Inzetten van verbeeldingskracht, creativiteit en ontwerpkracht voor maatschappelijke opgaven
      2. Blz. 278 Instandhouding van Cultureel Erfgoed
      3. Blz. 279 Stimuleren om meer te bewegen
    3. Blz. 280 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 281 Verbonden partijen
    5. Blz. 282 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 283 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 284 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 285 Inleiding
    2. Blz. 286 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 287 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 288 Inzet verbonden partijen
     3. Blz. 289 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 290 Stelposten
     1. Blz. 291 Stelposten
     2. Blz. 292 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 293 Paragrafen
   1. Blz. 294 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 295 Inleiding
    2. Blz. 296 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 297 Organisatieontwikkeling
     2. Blz. 298 Aantrekkelijk werkgeverschap
     3. Blz. 299 Datagedreven werken, informatiebeheer en Digitale transformatie
     4. Blz. 300 Wet open overheid
     5. Blz. 301 Rechtmatigheidsverantwoording
     6. Blz. 302 Frauderisicobeheersing
     7. Blz. 303 Indicatoren
      1. Blz. 304 Medewerker tevredenheid/goed werkgeverschap
      2. Blz. 305 Ziekteverzuim
      3. Blz. 306 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
      4. Blz. 307 Telefonische bereikbaarheid
      5. Blz. 308 Tijdige afhandeling van facturen
      6. Blz. 309 Tijdige afhandeling van subsidies
      7. Blz. 310 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
    3. Blz. 311 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 312 Wat mag het kosten?
   2. Blz. 313 Provinciale heffingen
    1. Blz. 314 Inleiding
    2. Blz. 315 Beleidskaders
    3. Blz. 316 Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
    4. Blz. 317 Provinciale lastendruk m.b.t. opcenten motorrijtuigenbelasting
    5. Blz. 318 Grondwaterheffing
    6. Blz. 319 Nazorgheffing
    7. Blz. 320 Omgevingswet
    8. Blz. 321 Kostendekkende tarieven
    9. Blz. 322 Omgevingswet, water
    10. Blz. 323 Omgevingswet, ontgrondingen
    11. Blz. 324 Omgevingswet, voorheen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
    12. Blz. 325 Omgevingswet, Natuur
    13. Blz. 326 Leges milieuvergunningen
    14. Blz. 327 Leges Vergunningen/ontheffingen Legesverordening 2022, paragraaf 3.1 t/m 3.3
   3. Blz. 328 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 329 Inleiding
    2. Blz. 330 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 331 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 332 Beleidskaders
    5. Blz. 333 Inventarisatie risico's
    6. Blz. 334 Inventarisatie weerstandscapaciteit
    7. Blz. 335 Ratio weerstandsvermogen
   4. Blz. 336 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 337 Inleiding
    2. Blz. 338 Onderhoud wegen
     1. Blz. 339 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 340 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 341 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     1. Blz. 342 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 343 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 344 Onderhoud vaarwegen
     1. Blz. 345 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 346 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 347 Financiering, treasury
    1. Blz. 348 Inleiding
    2. Blz. 349 Beleidskaders
    3. Blz. 350 Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 351 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 352 Beheersing van de risico’s
    6. Blz. 353 Kredietrisico’s in het kader van investeringen en leningen in het kader van de publieke taak
    7. Blz. 354 Minimaliseren van de kosten
    8. Blz. 355 Toegang tot Vermogensmarkten
    9. Blz. 356 Renteschema
   6. Blz. 357 Verbonden partijen
    1. Blz. 358 Inleiding
    2. Blz. 359 Nota
    3. Blz. 360 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 361 Lijst van verbonden partijen
   7. Blz. 362 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
    1. Blz. 363 Provinciaal grondbeleid
    2. Blz. 364 Ontwikkelbedrijf
    3. Blz. 365 Investeringskrediet
    4. Blz. 366 Risicoreserveringen en risico’s
    5. Blz. 367 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 368 BBV en risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf
    7. Blz. 369 Grondbanken overige thema’s
   8. Blz. 370 Europese programma's
    1. Blz. 371 Inleiding
    2. Blz. 372 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 373 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 374 Wat mag het kosten?
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap