Algemeen financieel beleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Elk programma heeft in de begroting naast de lasten van dat programma, ook baten - zoals specifieke uitkeringen van het Rijk - die direct tot dat programma behoren. Deze baten zijn meestal niet toereikend om de lasten te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi op de programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen die binnen het onderdeel algemeen financieel beleid zijn geraamd en bijdragen aan een sluitende begroting.
De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de inkomsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, de uitkering provinciefonds en de beleggingsopbrengsten uit de immunisatieportefeuille.
Daarnaast staan diverse overige algemene inkomsten zoals de dividendopbrengsten.
De begroting kent naast de 10 programma's en de algemene dekkingsmiddelen nog een aantal centrale posten zoals de overhead, de post onvoorzien en een aantal nog niet aan de programma’s toegedeelde stelposten.

Algemene dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De geraamde algemene dekkingsmiddelen voor 2024 ad ruim € 741 mln. dragen bij aan:
•    Het waarborgen van de zelfstandige financiële positie van de provincie;
•    Het handhaven van een reëel sluitende begroting op korte en middellange termijn;
•    Het verzekeren van een evenwichtige inkomstenontwikkeling.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit begrotingsonderdeel worden onderstaande verbonden partijen ingezet:
• Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
• Nederlandsche Waterschapsbank
Nadere informatie over de verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen.
In de bijlagenbundel –bijlage 9b van de begroting is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het algemeen financieel beleid.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Toelichting

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting
De opbrengst wordt voor 2024 geraamd op € 289,2 mln. op basis van de huidige inzichten van omvang en samenstelling van het wagenpark en de uit het BA 2020-2023 vastgestelde verhoging van 1,5%. Gelijktijdig met de begroting vindt de vaststelling van het opcententarief 2024 plaats door de vaststelling van de heffingsverordening door Provinciale Staten. Het voorgenomen tarief in de opcentenverordening is gebaseerd op het Bestuursakkoord 2023-2027, waarbij een jaarlijkse stijging is afgesproken van het tarief van 2,5% ten opzichte van het tarief van 2023. Het voorgenomen opcententarief 2024 komt daarmee uit op 82,8 voor 2024. De betreffende begrotingswijziging volgt na vaststelling van de begroting 2024. Bij de ramingen van het opcententarief is in dit begrotingsboekwerk gerekend met het percentage van 1,5% op basis van bestaande afspraken uit het Bestuursakkoord van 2020-2023 en het addendum daarop. Deze werkwijze is gehanteerd omdat verhoging eerst nog geaccordeerd dient te worden door PS doormiddel van vaststelling van de heffingsverordening opcenten, waarna de begrotingswijziging volgt. Bijstelling van de begroting op grond van ontwikkelingen van het wagenpark vindt bij bestuursrapportages plaats.   

Uitkering provinciefonds: Algemene uitkering
De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2023. De raming is bij de bestuursrapportage II-2023 bijgesteld en toegelicht. In het begrotingsbedrag 2024 wordt conform financiële beleid uitgangspunten een marge aangehouden voor het geraamde accres vanaf 2024.  

Uitkering provinciefonds: Decentralisatieuitkeringen
Decentralisatie-uitkeringen maken deel uit van het provinciefonds, maar hebben een eigen verdeling. De begrotingsbedragen 2024 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2023. 

Dividenden
De geraamde dividendopbrengsten 2024 betreffen met name het verwachte dividend uit de aandelen Enexis NV ad € 12,3 mln. 

Financieringsfunctie
De lasten van de financieringsfunctie bestaan naast de kosten voor vermogensbeheer en treasurybeleid en onderzoek, uit de kosten van de afschrijving op agio van obligaties van de immunisatieportefeuille en de investeringsagenda-portefeuille. De baten betreffende de rente-opbrengsten van de obligaties uit beide portefeuilles, de rentevergoeding op verstrekte geldleningen aan decentrale overheden buiten Noord–Brabant, de renteopbrengsten uit verplicht schatkistbankieren (allen vanuit Treasury) en de renteopbrengsten van verstrekte leningen in het kader van de ‘publieke taak’. 

Overige lasten en baten
De lasten en baten betreffen de grondexploitatie van het ontwikkelbedrijf, de verplichte stortingen in voorzieningen en werkbudget verbonden partijen en nieuwe investeringsmogelijkheden.
 

Bedragen x € 1.000 Jaarrek. 2022 Begroting 2023 Begroting Begroting Begroting Begroting
realisatie na wijziging 2024 2025 2026 2027
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
Financieringsfunctie 497 N 594 N 609 N 732 N 519 N 450 N
Ontwikkelbedrijf 3.981 N 4.821 N 2.878 N 145 N 104 N 162 N
Toevoeging voorziening 5.303 N 0 0 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 220 N 497 N 370 N 320 N 320 N 260 N
Totaal Lasten 10.001 N 5.912 N 3.857 N 1.197 N 943 N 872 N
Baten
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 278.895 V 284.955 V 289.229 V 299.476 V 316.850 V 321.603 V
Decentralisatie-uitkeringen via provinciefonds 4.954 V 2.841 V 2.841 V 2.346 V 2.346 V 2.346 V
Dividenden 30.850 V 61.196 V 12.412 V 23.202 V 40.157 V 27.055 V
Financieringsfunctie 40.352 V 70.766 V 64.178 V 53.082 V 51.995 V 52.255 V
Ontwikkelbedrijf 2.058 V 1.909 V 280 V 284 V 356 V 350 V
Overige algemene dekkingsmiddelen 53.766 V 3.606 V 0 0 0 0
Uitkering provinciefonds 324.389 V 347.724 V 372.166 V 371.098 V 364.698 V 371.048 V
Totaal Baten 735.264 V 772.996 V 741.106 V 749.487 V 776.403 V 774.658 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 725.263 V 767.085 V 737.249 V 748.290 V 775.460 V 773.786 V

Stelposten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Toelichting 
Lasten:
Onvoorzien
De stelpost onvoorziene uitgaven betreft de jaarlijks in de begroting opgenomen stelpost onvoorzien ad € 1,3 mln.

In te zetten begrotingsruimte 
De begrotingsvrije ruimte kan ingezet worden in de bestuursperiode 2023/2027 en bedraagt in totaal over de bestuursperiode € 412,3 mln.
            
Overige stelposten 
De overige stelposten bevat de stelpost loon en prijscompensatie van €9,2 mln., welke nog beschikbaar moet blijven voor de doorwerking van CAO effecten.  
Daarnaast zijn er vanuit het BA 2020-2023 en de begroting 2023 nog middelen gereserveerd, waarvan de begrotingswijziging nog later volgt.
•    structurele doorwerking BA 2020-2023 voor Human Capital Agenda's voor een bedrag van ruim € 4,4 mln.
•    Bij de begroting 2023 gereserveerde middelen voor het GOL van € 19,9 mln.

Overhead
Om Provinciale Staten op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in de begroting op een centrale plek de kosten van overhead worden opgenomen. De overhead wordt niet meer aan de afzonderlijke programma’s in de begroting toegerekend. Een verdere toelichting op de overhead is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 4 van de begroting.

Bedragen x € 1.000 Jaarrek. 2022 Begroting 2023 Begroting Begroting Begroting Begroting
realisatie na wijziging 2024 2025 2026 2027
Overhead, Vpb en stelposten
Lasten
Onvoorzien 0 1.208 N 1.308 N 1.308 N 1.308 N 1.308 N
In te zetten begrotingsruimte 0 45.374 N 90.627 N 100.417 N 91.615 N 84.308 N
Overige stelposten 0 9.213 N 31.170 N 34.110 N 53.616 N 72.396 N
Overhead 82.135 N 86.850 N 87.549 N 81.305 N 80.388 N 79.694 N
Voorz.dubieuze debiteuren 77 N 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 82.212 N 142.646 N 210.653 N 217.141 N 226.927 N 237.706 N
Baten
Overhead 1 V 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1 V 0 0 0 0 0
Totaal Overhead, Vpb en stelposten 82.211 N 142.646 N 210.653 N 217.141 N 226.927 N 237.706 N