Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Inleiding 
Brabant is een unieke provincie. Slechts in weinig regio’s ter wereld zijn plezier en succes zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. We denken én kleuren buiten de lijntjes zodat Brabant de  top kennis- en innovatieregio blijft waar het goed wonen, werken, leren en leven is. Het open en  gastvrije karakter van Brabant, maakt dat het hier net wat gezelliger en socialer is. In Brabant  plussen we het leven. En, dat doen we altijd samen. Een levendig Brabant voor iedereen! Dat is onze ambitie. Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd zijn hierbij onmisbaar. Onze ambitie en 
doelstellingen zijn vastgelegd in het beleidskader Levendig Brabant 2030 en uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2024-2027 (vaststelling 4e kwartaal 2023). We zetten in op een passend aanbod dat aansluit bij de behoeften van Brabanders en bezoekers van Brabant.  We richten ons daarbij ook op doelgroepen die nu nog niet of onvoldoende worden bereikt, zoals jongeren. Vernieuwing, creativiteit en innovatie die hand in hand gaan met de mooie tradities in onze provincie.

Zo willen we in 2024 met tijdelijke stimulansen ervoor zorgen dat er ruimte is om te 
experimenteren met nieuw, ander of aangepast aanbod voor groepen die nu nog weinig bediend  zijn. Ook gaan we de aandacht voor Uniek sporten verbreden naar andere doelgroepen. Daarbij worden de kansrijke initiatieven om bewegingsarmoede tegen te gaan opgespoord en opgewerkt.  Maar ook meer in de breedte gaan we meer bewegen stimuleren zodat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm. Hiermee geven we ook invulling aan de doelstellingen uit het beleidskader Gezondheid.

We willen niet alleen passend aanbod, maar dat het aanbod (nog) breder bekend wordt. Daarom vervolgen we komend jaar de campagne ‘Brabant Dichterbij jou’, waarbij we Brabanders en bezoekers aan Brabant informeren en inspireren om het Brabantse aanbod te komen beleven.

Voor het bereiken van onze doelstellingen uit het beleidskader ontwikkelen we niet alleen nieuw  instrumentarium, maar maken we ook gebruik van bestaande instrumenten. Zo worden in 2024, op basis van de in 2023 vastgestelde regeling, de meerjarige subsidies vastgesteld voor professionele- amateurkunsten voor de nieuwe kunstplanperiode 2025-2028 (zie statenmededeling). Daarnaast ondersteunen we met onze jaarlijkse restauratieregeling het behoud van ons onroerend erfgoed. Ook blijven we ons volgend jaar inzetten om behoud c.q. versterking van cultuurhistorie in te brengen in de ruimtelijke processen en de verbinding te maken met de opgaven uit de Brabantse Omgevingsvisie zoals op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Tot slot blijven we ons in 2024, tezamen met onze externe partners, inzetten om topsportevenementen naar Brabant te halen. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een passend aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van een passend aanbod

Het aanbod van de producten en diensten van de vier sectoren sluit in 2030 aan op de behoeften van Brabanders, buitenlandse werknemers en (inter)nationale bezoekers. Het aanbod draagt ertoe bij dat Brabant een aantrekkelijke en fijne plek is om te wonen en te werken. 

Indicatoren: 

•    Het aantal bezoekers van activiteiten en locaties van de vier sectoren in vergelijk met andere provincies in Nederland (streefwaarde beter dan de huidige 7e plaats t.o.v. andere provincies,)
•    Tevredenheid van inwoners met het aanbod van cultuur (score hoger dan of gelijk aan huidige score 7,2). 
•    Tevredenheid Sport: aandeel inwoners dat tevreden is (streefwaarde beter dan huidige 4e plaats t.o.v. andere provincies)
•    Tevredenheid van meerdaags internationaal bezoek (streefwaarde: beter dan huidige 3e plaats t.o.v. andere provincies)

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen van inclusief aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van inclusief aanbod

Voor doelgroepen die nu nog niet of onvoldoende worden bereikt is er een passend aanbod van de vier sectoren. Daarbij richten we ons specifiek ook op jongeren. Om te weten in hoeverre we bijdragen zullen wij ons daarbij in eerste instantie richten op de organisaties en instellingen waar wij als provincie een (subsidie) relatie mee hebben.
Indicatoren:
•    Oplevering kwalitatieve rapportage in hoeverre binnen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd wordt omgegaan met inclusief aanbod (streefwaarde: tweejaarlijks oplevering).  

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Terug naar navigatie - Stimuleren van innovatie en vernieuwing

De vier sectoren zijn vitaal en hebben voldoende ruimte en mogelijkheden om te vernieuwen. Daarmee sluiten we aan op het innovatieve profiel van Brabant. 
Indicatoren:
•    Omvang van banen en bedrijven in creatieve industrie in Brabant (streefwaarde: beter dan 3e plaats t.o.v. andere provincies, huidige waarde 3e plaats).
•    Oplevering rapportage naar de vitaliteit en vernieuwingskracht van instellingen van de vier sectoren (streefwaarde tweejaarlijks oplevering).

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Terug naar navigatie - Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Jongeren worden breed gestimuleerd om kennis te maken en deel te nemen aan het cultuur, erfgoed, sportaanbod. Toptalenten dragen bij aan de vernieuwing van het aanbod en krijgen kansen om zich te ontwikkelen in hun eerste stappen naar een beroepspraktijk.
Indicatoren:
•    Deelname jongeren: Participatiegraad onder jongeren (16-29) sport (streefwaarde hoger dan Nederlands gemiddelde van 69,1%, nu 68,6%).
•    Participatiegraad onder jongeren voor cultuur, erfgoed (streefwaarde PM, nog geen data beschikbaar, uitkomst onderzoek is in 2024 voorzien).

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Terug naar navigatie - Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Indicatoren:
•    Beweegrichtlijn: Het aandeel van de Brabantse bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet. (streefwaarde: meer dan 75% in 2030, (49,3% in 2020))
•    Waardering maatschappelijk belang cultuur en erfgoed: De mate waarin Brabanders aangeven cultuur en erfgoed van belang te vinden voor de samenleving (hoger dan huidige score van 79%).
•    Onderhoud rijksmonumenten: Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat in de provincie Noord-Brabant volgens de jaarlijkse monumentenmonitor. (streefwaarde: lager dan huidige 18%). 

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

In zijn algemeenheid worden vele prestaties geleverd in samenwerking met externe partners. Daarmee zijn er ook onzekerheden voor wat betreft het conform planning behalen van prestaties en de uitnutting van budgetten.  

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting 2023 Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 na wijz. 2024 2025 2026 2027
Lasten
Programmalasten 49.761 N 58.813 N 52.173 N 42.076 N 41.544 N 41.038 N
Toerekening organisatiekosten 3.901 N 3.407 N 3.690 N 3.690 N 3.690 N 3.690 N
Totaal Lasten 53.662 N 62.219 N 55.863 N 45.765 N 45.234 N 44.728 N
Baten
Programmabaten 705 V 803 V 1.079 V 1.079 V 1.079 V 1.079 V
Baten toerekening organisatiekosten 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 705 V 803 V 1.079 V 1.079 V 1.079 V 1.079 V
Saldo van baten en lasten 52.957 N 61.416 N 54.784 N 44.687 N 44.155 N 43.649 N
Onttrekking aan reserves 5.380 V 14.811 V 10.124 V 4.791 V 4.791 V 4.285 V
Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting 2023 Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 na wijz. 2024 2025 2026 2027
Onttrekking aan reserve 5.380 V 14.811 V 10.124 V 4.791 V 4.791 V 4.285 V
Reserve instandhouding onroerend erfgoed 4.565 V 3.761 V 4.742 V 4.742 V 4.742 V 4.235 V
Res. Essent Investeringsagenda 815 V 11.051 V 5.383 V 50 V 50 V 50 V
saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per
(bedragen x € 1.000) 01-01-2023 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
Reserve instandhouding onroerend erfgoed 6.551 9.474 7.978 6.481 4.985 3.994
Res. Essent Investeringsagenda 24.800 18.755 13.422 13.422 13.422 13.422