Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We begeven ons nog steeds in een periode die wordt gekenmerkt door maatschappelijke en economische uitdagingen. Op (inter)nationaal niveau met de oorlog in Oekraïne, maar zeker ook regionaal en lokaal. De groei van inflatie - weliswaar lager dan verleden jaar - en de verdere prijsstijgingen van consumptiegoederen raken Brabantse burgers direct in de portemonnee. Bovendien bevinden we ons in een fase van beperkingen door stikstof, zijn grondstoffen en materialen schaars, bevinden Nederland en belangrijke handelspartners – zoals Duitsland – zich in een milde recessie, is de arbeidsmarkt zeer krap en kunnen grootverbruikers van energie in Brabant voorlopig geen nieuwe aansluiting krijgen op het net dan wel hun bestaande aansluiting uitbreiden. De maximale capaciteit van het stroomnet is immers bereikt. Echter, het zijn belangrijke randvoorwaarden die de Brabantse innovatie- en groeikansen belemmeren. Het is dan ook niet vreemd dat na twee jaar van hoge economische groei deze nu begint af te koelen. Vooral in de industrie is een omslag te zien: de industriële productie is sinds de piek in april 2022 fors gedaald door afname vraag en hoge energieprijzen. Eveneens dalen bedrijfsinvesteringen en de koopkracht van huishoudens door sterke inflatie en hoge rentes. 

Het betekent dus dat we, misschien nog wel meer dan eerst, wendbaar en weerbaar moeten zijn en adaptief in moeten spelen op de veranderende economische en maatschappelijke context. Het is dus zaak om vast te houden aan de doelen en ambities die we gesteld hebben in het Beleidskader Economie  en koers te houden richting 2030. We bouwen verder aan een economie die antwoorden biedt voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. We hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op het realiseren van de ambities en doelstellingen van de Uitvoeringsagenda’s, zoals het realiseren van innovatiecoalities (zoals op gebied van batterijen, eiwittransitie, solar en medische technologie), data icoonprojecten, om- en bijscholing van Brabants talent, koppelen van vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt en het door ontwikkelen van campussen en fieldlabs. 

We werken derhalve ook in 2024 aan een concurrerende, duurzame en welvarende Brabantse economie. Hiervoor is een sterke kennisinfrastructuur en innovatiekracht van en tussen triple helix partijen van vitaal belang. Een belangrijke schakel in sterke kennis- en innovatiesystemen is de beschikbaarheid van sleuteltechnologieën en de toepassing daarvan in concrete producten en diensten. We zijn hier als Brabant sterk in. Desalniettemin kunnen de samenhang en samenwerking tussen de verschillende ecosystemen Brabant-breed verder worden versterkt en uitgebouwd. Zowel rondom bestaande als nieuwe sleuteltechnologieën. Komend jaar werken we eveneens vanuit een missiegedreven innovatiebeleid, waarin we maatschappelijke opgaven en doelstellingen koppelen aan het verdienvermogen van morgen.  

De krapte op de arbeidsmarkt blijft de grote uitdaging van het succes van de Brabantse economie. Daarom blijven we samen met onze partners werken om talent voor Brabant aan te trekken én te binden (o.a. via het Expat Center), blijven we mensen om- en bij scholen via het Brabant scholingsfonds naar banen binnen de transities, stimuleren we ondernemerschap en verstevigen we de kennisinfrastructuur via de Kennispacten MBO en Hoger Onderwijs.  

Voor internationale zaken is tweede helft van 2023 een nieuwe strategie ontwikkeld die voor de komende jaren de uitgaande en inkomende missies alsmede het uitbouwen van internationale netwerken vormgeeft, die relevant zijn voor de missiegedreven ecosystemen van Brabant. Bezoeken aan Azië en deelstaten in Duitsland liggen in de lijn der verwachting.  

De meeste Uitvoeringsagenda’s – op gebied van talentontwikkeling, innovatiecoalities, campusontwikkeling, internationale zaken en circulaire economie – lopen eind 2023 af, waardoor er wordt gewerkt aan hernieuwde Uitvoeringsagenda(‘s) voor de periode 2024 - 2027. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Terug naar navigatie - Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

We werken aan een concurrerende, duurzame en welvarende Brabantse economie. Hiervoor is een sterke kennisinfrastructuur en innovatiekracht van en tussen triple helix partijen van vitaal belang. Belangrijke schakel in sterke kennis- en innovatiesystemen is de beschikbaarheid van sleuteltechnologieën en de toepassing daarvan in concrete producten en diensten. We zijn hier als Brabant sterk in, maar stellen ook vast dat er nog leemtes zijn. Ecosystemen zijn nog niet overal compleet (bijvoorbeeld ecosysteem Waterstof), daarom worden ook, in samenwerking met de BOM, de hiaten in ecosystemen geinventariseerd om basis daarvan te bepalen of/welke rol we als regionale overheid kunnen spelen. De samenhang en samenwerking tussen de verschillende clusters moet Brabantbreed worden versterkt en uitgebouwd, ook rond bestaande en nieuwe sleuteltechnologieën. Hierin werken we vanuit missiegedreven innovatiebeleid waarin we maatschappelijke opgaven koppelen aan het verdienvermogen van morgen. We hebben afgelopen jaren stevig ingezet op het realiseren van de ambities en doelstellingen van de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Clusters & Triple Helix Samenwerking (Innovatiecoalities). In 2024 willen we voortborduren op de ingezette weg om met missiegedreven innovatie en inzet op het verder ontwikkelen van ecosystemen bij te dragen aan de doelstellingen van het beleidskader Economie 2030. 

Indicatoren:

   Brabantse positie op de (RIS) en (RCI) ranglijsten

RIS is de Regional Innovation Scoreboard van de Europese Commissie, een gerenommeerde lijst van de meest innovatieve regio’s in Europa (250 regio’s in totaal). Onze ambitie is in 2030 minimaal bij de beste 15 regio’s te horen. De huidige innovatiepositie (plek 25 in 2022, stijging van 11 plaatsen t.o.v. 2021) betekent dat we een uitdaging hebben. 

RCI is de Regional Competitiveness Index, eveneens van de Europese Commissie. Deze index meet het concurrentievermogen van alle Europese regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en opleidingen. Brabant scoort hoog op opleidingsniveau en technologisch niveau. Huidige positie: 20 (2019) 

•     % toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar 

(BBV-verplichte indicator) 

Het BRP groeit in 2022 (t.o.v. 2021) 

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Terug naar navigatie - Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Indicatoren:

Om onze kenniseconomie draaiende houden hebben we al het talent nodig want de arbeidsmarktkrapte is groot.  Daarom blijven we ook in 2024 inzetten op het behoud van (internationaal) talent door daarvoor de diensten van het expatcenter Brabant breed uit te rollen. We zetten extra in op stimuleren van om- en bijscholen van talent via Brabant Leert en het Brabant Leert Scholingsfonds voor energietransitie, voedseltransitie, zorgtechnologie en andere bewegingen op de arbeidsmark. Op BrabantLeert is op alle niveaus (mbo, hbo, wo en particulier) extra scholingsaanbod beschikbaar om de Brabantse transitieopgaven te ondersteunen. Daarnaast blijven we ons inzetten op het versterken van de kennisinfrastructuur, impactvol ondernemerschap en leven lang ontwikkelen via de kennispacten MBO en Hoger Onderwijs 
•    Spanningsindicator Brabantse arbeidsmarkt:

•    % bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) 

•    Succes broedplaatsen Provincie Noord-Brabant   

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Terug naar navigatie - Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Indicatoren:

 •  Aantal gelande projecten (35 p/jaar)
 • Aantal handelsmissies (12 p/jaar)
 • Aantal innovatiemissies, inkomen en uitgaand (10p/jaar) 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidskaders en uitvoeringsagenda's

Terug naar navigatie - Beleidskaders en uitvoeringsagenda's

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit begrotingsprogramma worden onderstaande verbonden partijen ingezet: 

 • BOM Holding BV 
 • Meerjarenplan BOM 2017-2020 
 • Businesspark Aviolanda (BPA) 
 • Pivot Park holding 
 • Green Chemistry Campus BV 
 • Havenbedrijf Moerdijk 
 • Stichting Leisure Ontwikkelfonds Noord-Brabant 
 • Brabant Startupfonds 

Nadere informatie over verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen. 

 

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Met name de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de impact van de gevolgen van stikstofmatregelen, de druk op de beschikbare ruimte en congestie op het net zullen hun invloed hebben op de innovatie- en groeikansen van de Brabantse economie. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
5. Economie
Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting 2023 Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 na wijz. 2024 2025 2026 2027
Lasten
Programmalasten 45.630 N 92.339 N 25.559 N 20.118 N 20.118 N 20.118 N
Toerekening organisatiekosten 8.410 N 7.690 N 5.260 N 5.260 N 5.260 N 5.260 N
Totaal Lasten 54.040 N 100.029 N 30.819 N 25.378 N 25.378 N 25.378 N
Baten
Programmabaten 15.199 V 33.734 V 107 V 109 V 111 V 113 V
Baten toerekening organisatiekosten 1.024 V 0 0 0 0 0
Totaal Baten 16.223 V 33.734 V 107 V 109 V 111 V 113 V
Saldo van baten en lasten 37.817 N 66.295 N 30.712 N 25.269 N 25.267 N 25.265 N
Onttrekking aan reserves 44.120 V 48.543 V 0 0 0 0
Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting 2023 Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 na wijz. 2024 2025 2026 2027
Onttrekking aan reserve 44.120 V 48.543 V - - - -
Reserve Beleidskader Economie 2030 18.922 V 26.781 V - - - -
Reserve Europese programma's 2022-2027 666 V 13.070 V - - - -
Res. Essent Investeringsagenda 4.244 V 4.545 V - - - -
Reserve Co-financ. Europese programma's 20.288 V 4.146 V - - - -
saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per
(bedragen x € 1.000) 01-01-2023 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027
5. Economie
Reserve Beleidskader Economie 2030 45.816 19.034 19.034 19.034 19.034 19.034
Reserve Europese programma's 2022-2027 23.616 20.396 20.396 20.396 20.396 20.396
Reserve Co-financ. Europese programma's 14.574 15.348 18.278 21.208 24.138 27.068
Res. Essent Investeringsagenda 171.803 167.258 167.258 167.258 167.258 167.258