Leeswijzer

Programmaplan

Terug naar navigatie - Programmaplan

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen: 

  • Wat willen we bereiken?? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil bereiken en, onze koers 2030. Doelstellingen worden uitgedrukt in outcome indicatoren
  • Wat gaan we daarvoor doen? Dit zijn? prestaties en concrete acties die de provincie op korte termijn onderneemt om onze doelstellingen te realiseren. Prestaties zijn uitgedrukt in output indicatoren
  • Wat mag dit kosten? Dit is de weergave van middelen die met de realisatie van onze doelstellingen en prestaties zijn gemoeid. 

Paragrafen

Terug naar navigatie - Paragrafen

In de paragrafen wordt het beleid op een aantal specifieke onderdelen uiteengezet. De paragrafen geven daarmee een dwarsdoorsnede van de programma’s op deze onderdelen. 
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)?zijn zeven paragrafen voorgeschreven. Naast de verplichte paragrafen is ook de paragraaf "Europese programma’s" opgenomen. 

Weergave van bedragen

Terug naar navigatie - Weergave van bedragen

Evenals bij de jaarstukken 2022 zijn de cijfers in het programmaplan en op enkele plaatsen in de begrotingsstukken voorzien van een aanduiding “V” of “N”. Daarbij dient “V” gelezen te worden als “Voordelig” en “N“ als “Nadelig”.
Zo zijn lasten herkenbaar als “Nadelig” en baten dus als “Voordelig”.

Bedragen zijn veelal weergegeven in hoeveelheden van € 1.000. Bij de optelling van bedragen lijken soms verschillen te bestaan. Zo lijkt het voorbeeld hieronder te laten zien dat 3 keer € 1.000 optelt tot € 4.000, maar in werkelijkheid gaat het om afgeronde bedragen én dus ook om afgeronde totalen:

  Bedragen waarmee gerekend wordt Gepresenteerde bedragen 
x € 1.000
  1.400,00 1
  1.400,00 1
  1.400,00 1
Totaal  4.200,00 1