Ontwikkelbedrijf en grondbeleid

Provinciaal grondbeleid

Terug naar navigatie - Provinciaal grondbeleid

Het Provinciaal grondbeleid is vastgelegd in de nieuwe grondnota, die is door Provinciale Staten vastgesteld in juni 2022. Deze heeft als doel om tegen aanvaardbare prijzen (tijdig) gronden beschikbaar te krijgen voor realisering van door haar beoogde doelen. De Provincie voert grondbeleid uit door regulerend op te treden, door middel van participaties zoals deelnemingen in externe Ontwikkelmaatschappij zoals de Onderneming Ruimte voor Ruimte (ORR) en door het zelf verwerven, ontwikkelen en verkopen van gronden. Waar wenselijk geacht gebeurt dit ook anticiperend. De verschillende vormen kennen verschillende voor- en nadelen en risicoprofielen. Per situatie wordt de afweging gemaakt over de toe te passen vorm en uitvoeringswijze. 

Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Ontwikkelbedrijf

Het Ontwikkelbedrijf draagt bij aan de realisatie van verschillende beleidsdoelstellingen van ontwikkelprogramma’s. Bij de projecten van het Ontwikkelbedrijf gaat het om het daadwerkelijk mogelijk maken van de beoogde (her)ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken heeft het Ontwikkelbedrijf verschillende instrumenten tot haar beschikking, waaronder: de aankoop van grond of gebouwen, de participatie in een project of deelneming en het verstrekken van een lening of garantstelling. Daarnaast zetten we onze ervaring op gebied van proces en projectmanagement en onze vastgoedkennis en financiën in.

Het Ontwikkelbedrijf heeft de laatste jaren meer kennis en ervaring opgedaan in de samenwerking met overige overheden en marktpartijen wanneer het gaat om projecten in het ruimtelijke fysieke domein. Zij weet waar de kennis en toegevoegde waarde van de (markt)partijen zit. Wat de provinciale beleidsinzet is en op welke wijze deze kan worden verbonden met de doelen van andere partijen. Maar ook hoe een samenwerking daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht om tot succesvolle invulling te komen van het project en bijbehorende ambitie. Met andere woorden van procesmanagement tot dealmaking en realisatie. 

De verkenningen waar het Ontwikkelbedrijf in betrokken is worden per definitie integraal aangevlogen. Belangrijke thema’s waarin het Ontwikkelbedrijf actief is, zijn: campussen en werklocaties, erfgoed, energie, ondermijning en binnenstedelijke transformatie. Het Ontwikkelbedrijf is ook inzetbaar voor nieuwe thema’s, welke voortkomen uit het bestuursakkoord 2023-2027 en de uitwerking daarvan in de provinciale ontwikkelprogramma’s.

Investeringskrediet

Terug naar navigatie - Investeringskrediet

Het meerjarenperspectief 2023 van het Ontwikkelbedrijf vormt de basis voor de opgenomen financiële middelen en berekeningen in de (meerjaren-) begroting en deze paragraaf. Deze prognoses zijn per 1 juli 2023 geactualiseerd en vormen de basis voor het boekwaarde verloop in 2024.  Op grond hiervan is in onderstaande tabel de verwachte boekwaarde per 31-12-2024 over   ingezette instrumenten van het Ontwikkelbedrijf als volgt weergegeven.

Binnen de categorie gronden en opstallen zijn in onderstaande tabel aangegeven welke projecten er in exploitatie (BIE) zijn.

De geraamde resterende ruimte in het revolverend Investeringskrediet groot € 235 mln., waarvan 
€161,1 mln. is ingezet, bedraagt 31-12-2024 € 73,8 mln. 

Bij de inschatting van de resterende ruimte is rekening gehouden met de geraamde toekomstige uitgaven en inkomsten van alle projecten en zijn de afgegeven garantstellingen volledig meegenomen tot en met 31-12-2024.

Boekwaardeverloop Ontwikkebedrijf
Instrument Boekwaarde per
1-1-2024 31-12-2024
Deelnemingen 9.008.160 9.008.160
Grond 64.226.126 51.481.176
Leningen/garantstellingen 82.995.787 100.623.381
Totaal 156.230.073 161.112.717
Project Boekwaarde 1-12023 Vermeerdering Vermindering Boekwaarde 31-12-2023 Voorziening Nog te maken kosten Nog te realiseren opbrengsten Resultaat nominaal Resultaat contant waarde
Ruimte voor Ruimte:
Aarle Rixtel, Opstal 6 563.364 1.770 215.730 349.404 349.404
Esch, De Ruiting 2 464.542 148 464.690 0
Cultuurhistorisch Erfgoed:
Geertruidenberg, Dongecentrale 1.052.352 836.921 110.000 1.779.273 514.000 2.293.273
Dongen, Moederhuis Franciscanessen 790.863 14.912 805.775 0
Bedrijventerreinen
Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk 1.162.178 536.574 1.738.752 -40.000 40.000
Landgoed ontwikkeling
Strijbeek, Markhoeve 1.681.465 173.794 170.248 1.685.011 150.000 1.835.011
Totaal 5.714.764 1.564.119 3.505.195 3.773.688 0 704.000 4.477.689 0 0
Investeringskediet Ontwikkelbedrijf
Instrument Boekwaarde Restant krediet
31-12-2024 31-12-2024
Investeringskrediet 22-8-1900 235.000.000
Deelnemingen 9.008.160
Grond 51.481.176
Leningen/garantstellingen 100.623.381
161.112.717
Totaal 73.887.283

Risicoreserveringen en risico’s

Terug naar navigatie - Risicoreserveringen en risico’s

De geraamde risicoreserveringen en voorzieningen voor de projecten worden afgedekt door de Risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. Per 31-12-2024 bedraagt het totale geraamde saldo hiervan
€ 70,5 mln. Dit is onderverdeeld in een geraamde risicoreservering van € 23,8 mln. en een geraamde voorziening van € 29,1 mln. Beide voor de bestaande lopende projecten. Daarnaast resteert er een geraamde vrije ruimte van € 17,5 mln., ten behoeve van toekomstige risico’s op bestaande en nieuwe projecten van het Ontwikkelbedrijf. Naast bovengenoemde reserveringen en voorzieningen heeft het Ontwikkelbedrijf een reserve Verkenningen en bestaat uit twee compartimenten, namelijk stedelijke transformatie en overige verkenningen van het Ontwikkelbedrijf. Hieruit worden de bovenmatige risico’s voor stedelijke transformatieprojecten en verkenningen afgedekt die niet via een (grond-) exploitatie kunnen worden terugverdiend. 
Het geraamde saldo van deze Verkenningenreserve ten behoeve van voorbereidende plan- en ontwikkelkosten, bedraagt ultimo 2024 € 3,9 mln. Hierbij is rekening gehouden met een geraamde onttrekking in 2023 en 2024 voor lopende verkenningen ten behoeve van toekomstige stedelijke transformatieprojecten. 
Alle kosten en baten van projecten, die conform de BBV niet mogen worden geactiveerd, worden verantwoord via de egalisatiereserve van het Ontwikkelbedrijf, waardoor in de begroting dit geen budgettaire effecten heeft. Deze reserve heeft ultimo 2024 een verwacht saldo van € 0,4 mln..

Risicoreserve Ontwikkelbedrijf
Programmabegroting Thema Saldo 01-01-2024 Mutatie 2024 Saldo 31-12-2024
02 Ruimte Bedrijventerreinen projecten 0 0 0
deelneming: kapitaalinbreng 9.008.160 0 9.008.160
Glastuinbouw projecten 3.030.084 -2.639.562 390.522
Grote Erfgoedcomplexen projecten 534.000 0 534.000
geldleningen 6.009.053 0 6.009.053
Kenniseconomie projecten 110.000 0 110.000
geldlening 206.250 0 206.250
Werklocaties geldlening 2.500.000 0 2.500.000
projecten 273.091 80.271 353.362
Ondermijning garantstelling 1.500.000 1.500.000
Cultuur projecten 300.000 0 300.000
Economisch Vestigingsklimaat geldlening 1.225.000 0 1.225.000
Regionaal sociaal beleid geldlening 755.357 0 755.357
Wonen geldlening 141.403 0 141.403
Landgoedontwikkeling projecten 150.000 -150.000 0
Grondbank de Peelvenen projecten 800.000 800.000
Subtitaal afgedekt 26.542.398 -2.709.291 23.833.107
Subtotaal resterende ruimte voor risicoafdekking 17.116.623 430.972 17.547.595
Totaal 43.659.021 -2.278.319 41.380.702
Voorzieningen Ontwikkelbedrijf
Programmabegroting Thema Saldo 01-01-2024 Mutatie 2024 Saldo 31-12-2024
02 Ruimte Glastuinbouw projecten 16.633.186 0 16.633.186
Ondermijning geldlening 1.350.000 1.350.000
Grote Erfgoedcomplexen geldlening 2.740.841 0 2.740.841
Stedelijke transformatie projecten 8.410.000 0 8.410.000
Totaal 29.134.027 0 29.134.027
Egalisatiereserve Ontwikkelbedrijf
Programmabegroting Thema Saldo 01-01-2024 Mutatie 2024 Saldo 31-12-2024
02 Ruimte Diverse projecten 177.293 179.585 356.878
Totaal 177.293 179.585 356.878
Reserve Verkenningen Ontwikkelbedrijf
Programmabegroting Thema Saldo 01-01-2024 Mutatie 2024 Saldo 31-12-2024
02 Ruimte Stedelijke transformatie project risico's 811.688 -723.737 87.951
Verkenningen projecten 3.810.137 0 3.810.137
Totaal 4.621.826 -723.737 3.898.089

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen is bepaald op basis van alle voorzienbare informatie en verwachtingen naar de toekomst toe per 31 december 2023. Bij de berekening van de ratio van het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandcapaciteit. Op basis van deze nieuwe berekeningssystematiek komt de ratio uit op 1,05 % (per 31-12-2024) en is voldoende om risico’s binnen het Ontwikkelbedrijf op te vangen. De ratio valt binnen de vastgestelde bandbreedte van 0,75% - 1,25% van de weerstandsratio.

BBV en risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - BBV en risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf

Als gevolg van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient er een metho¬diek te worden vastgesteld voor de te hanteren rente- en disconteringsvoet in exploita¬tie¬plan¬nen. De vast te stellen methodiek is als volgt: de te hanteren rente- en disconteringsvoet wordt gebaseerd op marktconforme rente voor de financiering van het betreffende plan (projectfinanciering), de marktconformiteit wordt vervolgens bepaald op basis van (fict¬ieve) offertestelling bij een voor de overheid gangbare externe financier.
Jaarlijks worden alle grondexploitaties geactualiseerd. Hierbij wordt conform richtlijnen prudent te werk gegaan, wat betekent dat verliezen worden genomen zodra ze worden voorzien en winst pas wordt genomen als deze daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt op basis van risicoanalyse een risicoreservering/voorziening getroffen of bijgesteld. 

Grondbanken overige thema’s

Terug naar navigatie - Grondbanken overige thema’s

Grondbank Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en Natura 2000
Om het Natuurnetwerk Brabant volledig te realiseren dient nog ongeveer 4000* ha, via verwerving of functieverandering, beschikbaar te komen voor natuur en nog ongeveer 8300* ha ingericht te worden. Via nog circa 1170* ha te realiseren Ecologische Verbindingszones worden de natuurgebieden met elkaar verbonden. In N2000 gebieden loopt de uitvoering grotendeels via de provincie, daarbuiten via het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), in samenspraak met terreinbeherende organisaties, waterschappen, gemeenten, de ZLTO, bedrijfsleven en particulieren. 
*Peildatum 1 januari 2023.

Grondbank Natuurinclusieve Landbouw
De provincie biedt mogelijkheden aan veehouders die willen omschakelen van reguliere naar een natuur inclusieve bedrijfsvoering. Daarnaast biedt de provincie mogelijkheden voor een aanvullend areaal aan landbouwgrond onder voorwaarde dat deze natuur inclusief wordt beheerd en in erfpacht uitgegeven (sale- en lease back constructie). Per 31-12-2024 is de verwachte boekwaarde € 3,7 miljoen.

Grondbank de Kempen 
De doelstelling van Grondbank de Kempen is het opzetten en uitvoeren van projecten, die private investeringen koppelen aan het verbeteren van de kwaliteit van de Kempen (ecologische- en ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en culturele identiteit). Ondernemers en gemeenten staan hiervoor via de Stichting Kempenland aan de lat. De provincie ondersteunt dit door via een revolverende grondbankportefeuille (maximaal 13,9 mln.) met gronden en opstallen te kopen en te verkopen. Per 31-12-2024 is de verwachte boekwaarde van deze grondbank 3,5 mln. en de risicoreserve van 0,370 mln.  

Grondbank de Pielis
De Agrarische Natuurvereniging de Pielis beheert een natuurzone van circa 25 ha langs de Goorloop in de Pielis. De provincie en het Waterschap zijn eigenaar van de grond. Het beheer is vastgelegd via een erfpachtovereenkomst voor de periode van 28 jaar. De kosten van beheer en de ontginning worden gedekt uit de reserve Grondbank de Pielis. Per 31-12-2024 is de boekwaarde van de Grondbank 1 mln. en van de reserve 0,335 mln.

Strategische Grondbank 
Uit de immunisatieportefeuille een is een investeringsbudget van € 42,5 miljoen voor de strategische provinciale grondbank. In deze grondbank wordt de komende jaren een grondvoorraad opgebouwd die ten dienste staat van alle provinciale opgaven en zowel maatschappelijk als financieel rendement zal genereren. Per 31-12-2024 is de verwachte boekwaarde € 3,0 miljoen.

Grondbank Infrastructurele projecten
In o.a. het Meerjaren investeringsprogramma Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur wordt aangegeven welke infrastructurele projecten er zullen worden uitgevoerd. Ten behoeve van deze doelstelling worden gronden gekocht. Deze aankopen zullen worden gefinancierd uit hiervoor gevoteerde investeringskredieten in het kader van mobiliteitsbeleid. 

Tijdelijk beheer gronden en opstallen
In 2024 zal circa 1.900 ha verpacht c.q. in gebruik gegeven. Dit betreffen gronden die in beheer zijn in het kader van met Mobiliteit, Grondbank de Kempen en Pielis, NNB/Natura 2000 (het GOB) en het Ontwikkelbedrijf.
Opkoopregeling piekbelasters
We hebben in 2022 8 overeenkomsten met agrarische bedrijven gesloten, zodat zij hun veehouderij activiteiten gaan stoppen en agrarische opstallen gaan slopen, waardoor de stikstofdruk op de natura 2000 gebieden wordt verlaagd. Ultimo 2024 zullen alle aangegane overeenkomsten zijn afgehandeld en zijn daarmee de maatregelen gerealiseerd.

 Woningbouwstimuleringsmaatregelen
Een specifieke taak voor het Ontwikkelbedrijf is het uitvoering geven aan de Stimuleringsmaatregelen Woningbouw, die 2009 zijn vastgesteld. Op de Starterslening bij de SVN na, zijn alle maatregelen afgerond. Op de stimuleringsmaatregel voor Startersleningen zal naar verwachting in 2024 € 1 mln. worden afgelost. Per 31-12-2024 is het saldo van de uitstaande leningen bij SVN € 2,3 mln.

Meer uitgebreide toelichting over bovenstaande onderwerpen is o.a. verder te vinden in:
- Bijlage deelnemingen (o.a. Pivotpark, ORR, BPA, GOB)
- Betreffende programma’s in de begrotingsprogramma’s: 
•    Programma Ruimte en Wonen: Ruimtelijke ontwikkeling (RvR, transformatieopgaven) 
•    Programma Natuur en Milieu: GOB (Groen Ontwikkelfonds Brabant)
•    Programma Economie, Kennis en Talentenontwikkeling: Economisch programma (bedrijventerreinen/campussen)
•    Programma Basisinfrastructuur Mobiliteit: Infrastructuur/Provinciale wegen
•    Programma Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed: Erfgoed