Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage II-2021
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 7 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 8 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 9 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 10 Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft
      2. Blz. 11 Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren
     2. Blz. 12 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 13 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      2. Blz. 14 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      3. Blz. 15 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     3. Blz. 16 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 17 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
    3. Blz. 18 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 19 Financieel overzicht
    5. Blz. 20 Specificatie besluitvorming
   3. Blz. 21 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 22 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 23 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 24 Verbeteren van omgevingskwaliteit en realiseren van gebiedstransformaties
      1. Blz. 25 Aanpak leegstand en transformatie
      2. Blz. 26 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      3. Blz. 27 Implementeren van de Omgevingswet
      4. Blz. 28 Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof
     2. Blz. 29 Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.
      1. Blz. 30 Actualiseren Brabantse Agenda Wonen
      2. Blz. 31 Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen'
      3. Blz. 32 Regionale afspraken over planning en realisatie
      4. Blz. 33 Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe woonvormen
     3. Blz. 34 Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties
      1. Blz. 35 Kennisontwikkeling en informatievoorziening
      2. Blz. 36 Regionale afstemming en programmering
      3. Blz. 37 Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen
    3. Blz. 38 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 39 Financieel overzicht
    5. Blz. 40 Specificatie besluitvorming
   4. Blz. 41 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 42 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 43 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 44 Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik
      1. Blz. 45 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 46 Concrete aanpak in projecten en gebieden
     2. Blz. 47 Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater
      1. Blz. 48 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 49 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     3. Blz. 50 Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten)
      1. Blz. 51 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
      2. Blz. 52 Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast
     4. Blz. 53 Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau
      1. Blz. 54 Schoon grondwater
      2. Blz. 55 Schoon oppervlaktewater
     5. Blz. 56 Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem
      1. Blz. 57 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 58 Organiseren bodemnetwerk Brabant
    3. Blz. 59 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 60 Financieel overzicht
    5. Blz. 61 Specificatie besluitvorming
   5. Blz. 62 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 63 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 64 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 65 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 66 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      2. Blz. 67 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
      3. Blz. 68 Realisatie ecologische verbindingszones
      4. Blz. 69 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 70 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 71 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
      2. Blz. 72 Bosuitbreiding en bosomvorming
      3. Blz. 73 Gebiedsgerichte aanpak groene en blauwe opgaven
      4. Blz. 74 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
      5. Blz. 75 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden
     3. Blz. 76 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 77 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
     4. Blz. 78 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 79 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 80 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 81 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 82 Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten
      3. Blz. 83 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
      4. Blz. 84 Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting
     6. Blz. 85 Gezondheid
      1. Blz. 86 Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie.
     7. Blz. 87 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 88 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 89 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 90 Financieel overzicht
    5. Blz. 91 Specificatie besluitvorming
   6. Blz. 92 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 93 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 94 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 95 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 96 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 97 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 98 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      4. Blz. 99 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      5. Blz. 100 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 101 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 102 Aantrekken van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 103 Behouden van het aanwezige talent
      3. Blz. 104 Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel
      4. Blz. 105 Ontwikkelen talent
     3. Blz. 106 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 107 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 108 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 109 Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken
      4. Blz. 110 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 111 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 112 Bijdragen aan campusontwikkeling
      2. Blz. 113 We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op
    3. Blz. 114 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 115 Financieel overzicht
    5. Blz. 116 Specificatie besluitvorming
   7. Blz. 117 Programma 6 Energie
    1. Blz. 118 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 119 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 120 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 121 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave, is in 2023 gerealiseerd (in MW)
      2. Blz. 122 Gedeelde (netwerk-)aansluiting per RES regio realiseren
      3. Blz. 123 Opstellen Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 124 Verminderen broeikasgasemissies
      1. Blz. 125 Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 126 Mobiliteit
      3. Blz. 127 We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed
     3. Blz. 128 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 129 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      2. Blz. 130 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 131 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 132 Financieel overzicht
    5. Blz. 133 Specificatie besluitvorming
   8. Blz. 134 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 135 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 136 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 137 Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
      1. Blz. 138 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen
      2. Blz. 139 Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen
     2. Blz. 140 Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
      1. Blz. 141 Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000
      2. Blz. 142 Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers)
      3. Blz. 143 Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten
     3. Blz. 144 Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
      1. Blz. 145 Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten
      2. Blz. 146 Uitvoering Brabant bemest beter
     4. Blz. 147 Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
    3. Blz. 148 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 149 Financieel overzicht
    5. Blz. 150 Specificatie besluitvorming
   9. Blz. 151 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 152 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 153 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 154 We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet
      1. Blz. 155 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
     2. Blz. 156 We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant
      1. Blz. 157 Gedrag en handhaving
     3. Blz. 158 We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers
      1. Blz. 159 Transitie naar gedeelde mobiliteit
      2. Blz. 160 Uitvoering OV-concessies
     4. Blz. 161 We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies
      1. Blz. 162 Verduurzaming mobiliteitssysteem
    3. Blz. 163 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 164 Financieel overzicht
    5. Blz. 165 Specificatie besluitvorming
   10. Blz. 166 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 167 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 168 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 169 We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer
      1. Blz. 170 Knelpunten infrastructuur
      2. Blz. 171 Mobiliteitshubs
      3. Blz. 172 Multimodaal netwerk
      4. Blz. 173 OV-netwerk
     2. Blz. 174 We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.
      1. Blz. 175 Slimme mobiliteit
     3. Blz. 176 We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 177 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 178 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 179 Financieel overzicht
    5. Blz. 180 Specificatie besluitvorming
   11. Blz. 181 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 182 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 183 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 184 Versterken van een levendig Brabant
      1. Blz. 185 Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘22
      2. Blz. 186 Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030
     2. Blz. 187 Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 188 Cultuur: Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      2. Blz. 189 Cultuur: Uitvoeren evaluatie Brabant C
      3. Blz. 190 Sport: Ondersteuning (top)sportevenementen
      4. Blz. 191 Sport: Vormgeven Brabants Sportfonds
      5. Blz. 192 Vrijetijdseconomie: Versterken van de vrijetijdssector
     3. Blz. 193 Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 194 Vrijetijdseconomie: Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     4. Blz. 195 Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
      1. Blz. 196 Cultuur: Ondersteuning van talenthubs
      2. Blz. 197 Sport: Ondersteuning van talentontwikkeling
     5. Blz. 198 Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap
      1. Blz. 199 Cultuur: voortzetten regeling Impulsgelden
      2. Blz. 200 Sport: Opstellen van een BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering
      3. Blz. 201 Vrijetijdseconomie: Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
     6. Blz. 202 Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed
      1. Blz. 203 (Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen
      2. Blz. 204 Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen
      3. Blz. 205 Uitvoering geven aan verlengd kader Erfgoed t/m 2022
    3. Blz. 206 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 207 Financieel overzicht
    5. Blz. 208 Specificatie besluitvorming
   12. Blz. 209 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 210 Inleiding
    2. Blz. 211 Specificatie besluitvorming
   13. Blz. 212 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 213 Algemene voortgang
    2. Blz. 214 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 215 Slim, snel en effectief samenwerken met partners
     2. Blz. 216 Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen
      1. Blz. 217 Roadmap data gedreven werken
      2. Blz. 218 Staat van Brabant
      3. Blz. 219 Ethiek en digitale transformatie
      4. Blz. 220 Gebruik van algoritmes
      5. Blz. 221 Datalab
     3. Blz. 222 Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers
      1. Blz. 223 Beweging en verfrissing in de organisatie
      2. Blz. 224 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
     4. Blz. 225 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
      1. Blz. 226 Tijdige afhandeling van facturen
      2. Blz. 227 Tijdige afhandeling van subsidies
    3. Blz. 228 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 229 Financieel overzicht
    5. Blz. 230 Specificatie besluitvorming
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap