Sitemap

Bestuursrapportage II-2021 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 10  
Algemene voortgang van het programma Blz. 11  
Wat willen we bereiken? Blz. 12  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 13  
Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft Blz. 14  
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 15  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 16  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 17  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 18  
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 19  
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 20  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 21  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 22  
Financieel overzicht Blz. 23  
Specificatie besluitvorming Blz. 24  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 25  
Algemene voortgang van het programma Blz. 26  
Wat willen we bereiken? Blz. 27  
Verbeteren van omgevingskwaliteit en realiseren van gebiedstransformaties Blz. 28  
Aanpak leegstand en transformatie Blz. 29  
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 30  
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 31  
Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof Blz. 32  
Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 33  
Actualiseren Brabantse Agenda Wonen Blz. 34  
Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen' Blz. 35  
Regionale afspraken over planning en realisatie Blz. 36  
Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe woonvormen Blz. 37  
Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties Blz. 38  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 39  
Regionale afstemming en programmering Blz. 40  
Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen Blz. 41  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 42  
Financieel overzicht Blz. 43  
Specificatie besluitvorming Blz. 44  
Programma 3 Water en bodem Blz. 45  
Algemene voortgang van het programma Blz. 46  
Wat willen we bereiken? Blz. 47  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 48  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 49  
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 50  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 51  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 52  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 53  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 54  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 55  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 56  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 57  
Schoon grondwater Blz. 58  
Schoon oppervlaktewater Blz. 59  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 60  
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 61  
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 62  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 63  
Financieel overzicht Blz. 64  
Specificatie besluitvorming Blz. 65  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 66  
Algemene voortgang van het programma Blz. 67  
Wat willen we bereiken? Blz. 68  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 69  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 70  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 71  
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 72  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 73  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 74  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 75  
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 76  
Gebiedsgerichte aanpak groene en blauwe opgaven Blz. 77  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 78  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 79  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 80  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 81  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 82  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 83  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 84  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 85  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 86  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 87  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 88  
Gezondheid Blz. 89  
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie. Blz. 90  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 91  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 92  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 93  
Financieel overzicht Blz. 94  
Specificatie besluitvorming Blz. 95  
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 96  
Algemene voortgang van het programma Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 99  
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 100  
Een impuls in digitalisering Blz. 101  
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 102  
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 103  
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 104  
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 105  
Aantrekken van nationaal en internationaal talent Blz. 106  
Behouden van het aanwezige talent Blz. 107  
Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel Blz. 108  
Ontwikkelen talent Blz. 109  
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 110  
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 111  
Continueren van investeringsbevordering Blz. 112  
Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken Blz. 113  
Stimuleren van de internationale handel Blz. 114  
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 115  
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 116  
We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op Blz. 117  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 118  
Financieel overzicht Blz. 119  
Specificatie besluitvorming Blz. 120  
Programma 6 Energie Blz. 121  
Algemene voortgang van het programma Blz. 122  
Wat willen we bereiken? Blz. 123  
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 124  
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave, is in 2023 gerealiseerd (in MW) Blz. 125  
Gedeelde (netwerk-)aansluiting per RES regio realiseren Blz. 126  
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 127  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 128  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 129  
Mobiliteit Blz. 130  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 131  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 132  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 133  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 134  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 135  
Financieel overzicht Blz. 136  
Specificatie besluitvorming Blz. 137  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 138  
Algemene voortgang van het programma Blz. 139  
Wat willen we bereiken? Blz. 140  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 141  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 142  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 143  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 144  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 145  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 146  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 147  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 148  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 149  
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 150  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 151  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 152  
Financieel overzicht Blz. 153  
Specificatie besluitvorming Blz. 154  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 155  
Algemene voortgang van het programma Blz. 156  
Wat willen we bereiken? Blz. 157  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 158  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 159  
We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant Blz. 160  
Gedrag en handhaving Blz. 161  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 162  
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 163  
Uitvoering OV-concessies Blz. 164  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 165  
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 166  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 167  
Financieel overzicht Blz. 168  
Specificatie besluitvorming Blz. 169  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 170  
Algemene voortgang van het programma Blz. 171  
Wat willen we bereiken? Blz. 172  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 173  
Knelpunten infrastructuur Blz. 174  
Mobiliteitshubs Blz. 175  
Multimodaal netwerk Blz. 176  
OV-netwerk Blz. 177  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 178  
Slimme mobiliteit Blz. 179  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 180  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 181  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 182  
Financieel overzicht Blz. 183  
Specificatie besluitvorming Blz. 184  
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 185  
Algemene voortgang van het programma Blz. 186  
Wat willen we bereiken? Blz. 187  
Versterken van een levendig Brabant Blz. 188  
Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘22 Blz. 189  
Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030 Blz. 190  
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 191  
Cultuur: Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 192  
Cultuur: Uitvoeren evaluatie Brabant C Blz. 193  
Sport: Ondersteuning (top)sportevenementen Blz. 194  
Sport: Vormgeven Brabants Sportfonds Blz. 195  
Vrijetijdseconomie: Versterken van de vrijetijdssector Blz. 196  
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 197  
Vrijetijdseconomie: Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 198  
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 199  
Cultuur: Ondersteuning van talenthubs Blz. 200  
Sport: Ondersteuning van talentontwikkeling Blz. 201  
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap Blz. 202  
Cultuur: voortzetten regeling Impulsgelden Blz. 203  
Sport: Opstellen van een BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering Blz. 204  
Vrijetijdseconomie: Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 205  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 206  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 207  
Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen Blz. 208  
Uitvoering geven aan verlengd kader Erfgoed t/m 2022 Blz. 209  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 210  
Financieel overzicht Blz. 211  
Specificatie besluitvorming Blz. 212  
Algemeen financieel beleid Blz. 213  
Inleiding Blz. 214  
Specificatie besluitvorming Blz. 215  
Bedrijfsvoering Blz. 216  
Algemene voortgang Blz. 217  
Wat willen we bereiken? Blz. 218  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 219  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 220  
Roadmap data gedreven werken Blz. 221  
Staat van Brabant Blz. 222  
Ethiek en digitale transformatie Blz. 223  
Gebruik van algoritmes Blz. 224  
Datalab Blz. 225  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 226  
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 227  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 228  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 229  
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 230  
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 231  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 232  
Financieel overzicht Blz. 233  
Specificatie besluitvorming Blz. 234