Sitemap

Bestuursrapportage II-2021 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 6
Algemene voortgang van het programma Blz. 7
Wat willen we bereiken? Blz. 8
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 9
Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft Blz. 10
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 11
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 12
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 13
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 14
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 15
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 16
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 17
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 18
Financieel overzicht Blz. 19
Specificatie besluitvorming Blz. 20
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 21
Algemene voortgang van het programma Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
Verbeteren van omgevingskwaliteit en realiseren van gebiedstransformaties Blz. 24
Aanpak leegstand en transformatie Blz. 25
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 26
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 27
Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof Blz. 28
Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 29
Actualiseren Brabantse Agenda Wonen Blz. 30
Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen' Blz. 31
Regionale afspraken over planning en realisatie Blz. 32
Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe woonvormen Blz. 33
Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties Blz. 34
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 35
Regionale afstemming en programmering Blz. 36
Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen Blz. 37
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 38
Financieel overzicht Blz. 39
Specificatie besluitvorming Blz. 40
Programma 3 Water en bodem Blz. 41
Algemene voortgang van het programma Blz. 42
Wat willen we bereiken? Blz. 43
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 44
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 45
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 46
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 47
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 48
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 49
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 50
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 51
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 52
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 53
Schoon grondwater Blz. 54
Schoon oppervlaktewater Blz. 55
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 56
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 57
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 58
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 59
Financieel overzicht Blz. 60
Specificatie besluitvorming Blz. 61
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 62
Algemene voortgang van het programma Blz. 63
Wat willen we bereiken? Blz. 64
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 65
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 66
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 67
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 68
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 69
Herstel van de biodiversiteit Blz. 70
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 71
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 72
Gebiedsgerichte aanpak groene en blauwe opgaven Blz. 73
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 74
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 75
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 76
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 77
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 78
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 79
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 80
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 81
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 82
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 83
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 84
Gezondheid Blz. 85
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie. Blz. 86
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 87
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 88
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 89
Financieel overzicht Blz. 90
Specificatie besluitvorming Blz. 91
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 92
Algemene voortgang van het programma Blz. 93
Wat willen we bereiken? Blz. 94
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 95
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 96
Een impuls in digitalisering Blz. 97
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 98
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 99
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 100
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 101
Aantrekken van nationaal en internationaal talent Blz. 102
Behouden van het aanwezige talent Blz. 103
Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel Blz. 104
Ontwikkelen talent Blz. 105
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 106
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 107
Continueren van investeringsbevordering Blz. 108
Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken Blz. 109
Stimuleren van de internationale handel Blz. 110
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 111
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 112
We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op Blz. 113
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 114
Financieel overzicht Blz. 115
Specificatie besluitvorming Blz. 116
Programma 6 Energie Blz. 117
Algemene voortgang van het programma Blz. 118
Wat willen we bereiken? Blz. 119
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 120
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave, is in 2023 gerealiseerd (in MW) Blz. 121
Gedeelde (netwerk-)aansluiting per RES regio realiseren Blz. 122
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 123
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 124
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 125
Mobiliteit Blz. 126
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 127
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 128
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 129
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 130
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 131
Financieel overzicht Blz. 132
Specificatie besluitvorming Blz. 133
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 134
Algemene voortgang van het programma Blz. 135
Wat willen we bereiken? Blz. 136
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 137
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 138
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 139
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 140
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 141
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 142
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 143
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 144
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 145
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 146
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 147
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 148
Financieel overzicht Blz. 149
Specificatie besluitvorming Blz. 150
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 151
Algemene voortgang van het programma Blz. 152
Wat willen we bereiken? Blz. 153
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 154
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 155
We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant Blz. 156
Gedrag en handhaving Blz. 157
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 158
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 159
Uitvoering OV-concessies Blz. 160
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 161
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 162
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 163
Financieel overzicht Blz. 164
Specificatie besluitvorming Blz. 165
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 166
Algemene voortgang van het programma Blz. 167
Wat willen we bereiken? Blz. 168
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 169
Knelpunten infrastructuur Blz. 170
Mobiliteitshubs Blz. 171
Multimodaal netwerk Blz. 172
OV-netwerk Blz. 173
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 174
Slimme mobiliteit Blz. 175
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 176
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 177
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 178
Financieel overzicht Blz. 179
Specificatie besluitvorming Blz. 180
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 181
Algemene voortgang van het programma Blz. 182
Wat willen we bereiken? Blz. 183
Versterken van een levendig Brabant Blz. 184
Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘22 Blz. 185
Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030 Blz. 186
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 187
Cultuur: Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 188
Cultuur: Uitvoeren evaluatie Brabant C Blz. 189
Sport: Ondersteuning (top)sportevenementen Blz. 190
Sport: Vormgeven Brabants Sportfonds Blz. 191
Vrijetijdseconomie: Versterken van de vrijetijdssector Blz. 192
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 193
Vrijetijdseconomie: Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 194
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 195
Cultuur: Ondersteuning van talenthubs Blz. 196
Sport: Ondersteuning van talentontwikkeling Blz. 197
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap Blz. 198
Cultuur: voortzetten regeling Impulsgelden Blz. 199
Sport: Opstellen van een BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering Blz. 200
Vrijetijdseconomie: Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 201
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 202
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 203
Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen Blz. 204
Uitvoering geven aan verlengd kader Erfgoed t/m 2022 Blz. 205
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 206
Financieel overzicht Blz. 207
Specificatie besluitvorming Blz. 208
Algemeen financieel beleid Blz. 209
Inleiding Blz. 210
Specificatie besluitvorming Blz. 211
Bedrijfsvoering Blz. 212
Algemene voortgang Blz. 213
Wat willen we bereiken? Blz. 214
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 215
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 216
Roadmap data gedreven werken Blz. 217
Staat van Brabant Blz. 218
Ethiek en digitale transformatie Blz. 219
Gebruik van algoritmes Blz. 220
Datalab Blz. 221
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 222
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 223
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 224
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 225
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 226
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 227
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 228
Financieel overzicht Blz. 229
Specificatie besluitvorming Blz. 230
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap