Programma 6 Energie

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Programma Energie ligt op koers. We werken voortvarend aan de realisatie van de Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023. Zorgen zijn er echter wel over de tijdige invulling van vacatures, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, die kan leiden tot vertraging in de uitvoering.

De volgende mijlpalen lichten we graag uit. In mei van dit jaar is de eerste fase van de energiesysteemstudie afgerond; een kwalitatieve verkenning naar het toekomstige energiesysteem voor Brabant. Provinciale Staten zijn hier 22 juni jl. met een statenmededeling over geïnformeerd.
De resultaten worden de komende maanden betrokken bij lopende trajecten zoals de Regionale Energiestrategieën (RES-en) en de provinciale rolneming in relatie tot de recent ontstane transportschaarste. Daarnaast vormen de resultaten de basis voor een tweede meer kwantitatieve systeemstudie, waarin een verdere verdieping zal plaatsvinden.

Een andere mijlpaal is de vaststelling van drie van de vier Brabantse RES’en versie 1.0. De RES 1.0 van de regio MRE zal nog voor de jaarwisseling worden vastgesteld. Hiermee breekt nadrukkelijk ook een fase van realiseren aan. In deze fase zullen gemeenten op aanvragen van initiatiefnemers vergunningen gaan afgeven voor de aanleg van windturbines en zonneparken.

Op weg naar de RES-en 2.0 worden de (gemeentelijke en) regionale Transitievisies Warmte opgesteld. Een proces waaraan de provincie inhoudelijk bijdraagt door ondersteuning van gemeenten door middel van het Expertise Team Warmte (ETW).


Net als de warmtetransitie zal de verduurzaming van de gebouwde omgeving komende jaren meer aandacht krijgen. Via het ‘Ontzorgingsloket klein maatschappelijk vastgoed’ dat in voorbereiding is, ondersteunt de provincie eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed om stappen richting verduurzaming te kunnen zetten. Dit loket wordt vormgegeven vanuit de ervaring die we afgelopen jaren al opdeden met het Ontzorgingsloket voor sportverenigingen.
Daarnaast zetten we – als onderdeel van de Investeringsagenda Corona Herstelaanpak – samen met de BOM en de B5 en M7 gemeenten in op het verduurzamen van bestaand vastgoed, waaronder specifiek ook scholen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verduurzaming van de energieopwekking

Terug naar navigatie - Verduurzaming van de energieopwekking
G

Indicator:
• Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule (PJ) (verplichte indicator, bron Klimaatmonitor)
• Opgave opwek hernieuwbare elektriciteit in de RES’en (6,5 TWh in 2030)
Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op deze indicator zullen bij beleidsevaluatie 2023 plaats vinden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verminderen broeikasgasemissies

Terug naar navigatie - Verminderen broeikasgasemissies
G

Indicatoren:
• (Verplicht) Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
• Emissie gerelateerd aan energie: totale CO2- emissie in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
• Verbruikte energie totaal in TJ (bron: Klimaatmonitor)
• Verbruik warmte en elektriciteit in TJ (bron: Klimaatmonitor)
Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op deze indicator zullen bij beleidsevaluatie 2023 plaats vinden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

Terug naar navigatie - Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
G

Indicator:
• Bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor opslag en conversie voor een haalbare en betaalbare energietransitie
In 2023 vindt beleidsevaluatie plaats.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Afhankelijkheid van subsidieaanvragen en tijdige verwerking van subsidieverstrekkingen kan invloed hebben op de ramingen, waardoor bijstellingen nodig zijn bij de slotwijziging. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de tijdige invullingen van vacatures, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat het kortdurende aanstellingen (tijdelijk OKB) betreft, hetgeen tot vertraging in de uitvoering kan leiden.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 10.430 -8 10.422
Baten 181 1.930 2.111
saldo baten en lasten -10.249 1.938 -8.311